Edukacja akademicka przyszłych pracowników socjalnych w zakresie zagadnień prawnych i jej znaczenie dla projektowania efektywnego wsparcia beneficjentów pomocy społecznej

Main Article Content

Joanna Rajewska de Mezer

Abstrakt

This article deals with the problem of academic education of students of Social Work, future social workers, in the field of legal issues. The profession of a social worker requires a broad interdisciplinary knowledge. It consists in providing help to a client in need of support in overcoming life’s hardships, which he cannot overcome alone using his own capabilities, competences and resources.Amon at empowering the client. Problems faced by a social worker when applying the law are connected with a large volume of legal acts, their interpretive unanimity and constant variability (disrupting the sense of stability). The correct application of the law by social workers in the assistance and activation process, requires the appropriate methodical influence in the process of their education, the appropriate selection of issues to be addressed, including problems with which a social worker will have contact in their work. Equally noteworthy is the method of transferring knowledge in the field of legal issues and taking into account the practical aspect of the presented issues. The study analyzed the curricula of selected universities in Poland, in the field of social work, in terms of students’ legal education.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rajewska de Mezer, J. (2019). Edukacja akademicka przyszłych pracowników socjalnych w zakresie zagadnień prawnych i jej znaczenie dla projektowania efektywnego wsparcia beneficjentów pomocy społecznej. Studia Edukacyjne, (53), 341-360. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.19
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

  Barbier J.-M., Działanie w kształceniu i pracy socjalnej. Analiza podejść, Katowice 2006.
  Houston S., Jurgen Habermas, [w:] Praca socjalna. Teorie i metody. Podręcznik akademicki, red.
  J. Szmagalski, Warszawa 2012.
  Kantowicz E., Między profesjonalizmem a osobistym zaangażowaniem – dilematy etyczne pracy
  socjalnej, [w:] Nowe przestrzenie działania w pracy socjalnej w wymiarze etyczno-prakseologicznym, red. M. Czechowska-Bieluga, A. Kanios, L. Adamowska, Kraków 2010.
  Kaźmierczak T., Czy praca socjalna w Polsce jest nowoczesna? [w:] Współczesne wyzwania i metody pracy socjalnej, red. W. Szymczak, Lublin 2009.
  Kaźmierczak T., Pracownicy socjalni, kapitał ludzki, profesjonalna praktyka, [w:] Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem, red. M. Rymsza, Warszawa 2012.
  Michalska A.E., Warunki efektywnego kształcenia pracowników socjalnych, Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, 2016, XXIX, 1.
  Rajewska de Mezer J., Rola poradnictwa prawnego jako formy wsparcia beneficjenta pomocy
  społecznej, [w:] Poradnictwo. Kolejne przybliżenia, red. M. Piorunek, Toruń 2011.

  Rajewska de Mezer J., Rola poradnictwa specjalistycznego we wsparciu rodziny w funkcji wychowawczej, [w:] Młodzież między ochroną a ryzykiem. Wspieranie rozwoju oraz pomoc psychologiczno-pedagogiczna dla adolescentów i adolescentek, red. B. Jankowiak, A. Matysiak-
  -Błaszczyk, Poznań 2017.
  Rajewska de Mezer J., Rozważania dotyczące aktywizującej roli podmiotów systemu pomocy spo-
  łecznej, [w:] Animacja w środowisku. O potrzebie kreowania działań lokalnych (teoria a praktyka społeczna), red. K. Segiet, K. Słupska, A. Tokaj, Poznań 2017.
  Rajewska de Mezer J., Wiedza z zakresu zagadnień prawnych w pracy pracownika socjalnego,
  Studia Edukacyjne, 2018, 49.
  Rajewska de Mezer J., Legal issues in the study programmes of social work students in Poland,
  [w:] Proceedings of IAC in Vienna 2018, Wiedeń 2018.
  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 25 stycznia 2008 r. w sprawie specjalności przygotowującej do zawodu pracownika socjalnego realizowanej w szkołach
  wyższych (DzU 2008, nr 27, poz. 158).
  Rymsza M., Pracownicy socjalni i praca socjalna w Polsce. Między służbą społeczną a urzędem,
  Warszawa 2012.
  Sierpowska I., Prawo pomocy społecznej, Kraków 2006.
  Sierpowska I., Ustawa o pomocy społecznej. Komentarz, Warszawa 2007.
  Szmagalski J., Profesjonalizacja pracy socjalnej. Wyzwania dla Europy, [w:] Profesje społeczne
  w Europie. Z problemów kształcenia i działania, red. E. Marynowicz-Hetka, A. Wagner,
  J. Piekarski, Katowice 2001.
  Ustawa z 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (DzU 2018, poz. 2096
  ze zm.).
  Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2018, poz. 1508 ze zm.).