Kategoria czasu w badaniach pedagogicznych (z koncepcją analizy transakcyjnej w tle)

Main Article Content

Karol Motyl

Abstrakt

A purpose of this text is to describe how the concept of time is used in pedagogical research. An author characterizes research of educational reality in which the described category is used. Thanks to this, the potential of the concept of time was presented. The author concludes that the possibilities of this category are not used in pedagogical research and that the temporal dimension of education offers enormous exploratory possibilities. The text is completed with the characteristics of time structuring in transactional analysis as one of the ways to temporarily conceptualize interpersonal relationships in educational institutions.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Motyl , K. (2019). Kategoria czasu w badaniach pedagogicznych (z koncepcją analizy transakcyjnej w tle). Studia Edukacyjne, (53), 373-391. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.21
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

  Augustyn Św., Wyznania, przekł. Z. Kubiak, Wydawnictwo Znak, Kraków 1994.
  Bańka A., Typy tożsamości wczesnej dorosłości z perspektywy orientacji czasowej preferowanych
  stylów życia, [w:] Czas w życiu człowieka, red. K. Popiołek, A. Chudzicka-Czupała, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
  Bauman Z., Tożsamość ze spiżarni, tożsamość ze sklepu, [w:] Kultura popularna i (re)konstrukcje
  tożsamości, red. A. Gromkowska-Melosik, Wyższa Szkoła Humanistyczna, Poznań –
  Leszno 2007.
  Bauman Z., Sztuka życia, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2012.
  Berne E., W co grają ludzie? Psychologia stosunków międzyludzkich, Wydawnictwo Naukowe
  PWN, Warszawa 2000.
  Berne E., Dzień dobry... i co dalej? Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2008.
  Brzezińska A.I., Ziółkowska B., Przed jakimi wyzwaniami stoi dzisiaj szkoła? Studia Edukacyjne, 2013, 27.
  Cowles-Boyd L., Boyd H.S., Play as a Time Structure, Transactional Analysis Journal, 1980,
  10, 1.
  Czerepaniak-Walczak M., Od próżniaczenia do zniewolenia – w poszukiwaniu dyskursów czasu
  wolnego, [w:] Pedagogika społeczna, red. E. Marynowicz-Hetka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
  Denek K., Ku dobrej edukacji, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2005.
  Denek K., Edukacja dziś – jutro, Wydawnictwo WSH, Leszno – Poznań – Żary 2006.
  Dubas E., Czas, biografia i badania biograficzne – różnorodność kontekstów w andragogicznej perspektywie, Edukacja Dorosłych, 2014, 2.
  Dudzikowa M., Mit o szkole jako miejscu wszechstronnego rozwoju ucznia, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.
  Dylak S., Architektura wiedzy o szkole, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2013.
  Gołębniak B.D., Zmiany edukacji nauczycieli. Wiedza – biegłość – refleksyjność, Wydawnictwo
  Edytor, Toruń – Poznań 1998.
  Gromkowska-Melosik A. (red.), Kultura popularna i (re)konstrukcje tożsamości, Wyższa Szko-
  ła Humanistyczna, Poznań – Leszno 2007.
  Harris T., Ja jestem OK – ty jesteś OK. Praktyczny przewodnik po analizie transakcyjnej, Dom
  Wydawniczy Rebis, Poznań 2009.
  Hudzik J., Pamięć i czas w kulturze, filozofii i pedagogice: zarys zagadnienia w ujęciu hermeneutycznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2000.
  Jabłoński S., Wojciechowska J., Wizja szkoły XXI wieku: kluczowe kompetencje nauczyciela
  a nowa funkcja edukacji, Studia Edukacyjne, 2013, 27.

  Jagieła, J., Transactional analysis (TA) as a way of improving the interpersonal competence of
  teachers in the twenty first century, [w:] The quality of education in the light of educational
  challenges and tendencies of the third millennium, red. A. Kozłowksa, B. Kožuh, Wydawnictwo WSP, Częstochowa 2001.
  Jagieła J., Edukacyjna analiza transakcyjna w kilku odsłonach, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2012.
  Jagieła J., Słownik analizy transakcyjnej, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2012.
  Jagieła J., Sarnat-Ciastko A., Dlaczego analiza transakcyjna. Rozmowy o zastosowaniu analizy
  transakcyjnej w pracy nauczyciela i wychowawcy, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2015.
  James M., Jongeward D., Narodzić się, by wygrać. Analiza transakcyjna na co dzień, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 1994.
  Januszewska E., Kulesza M., Kwiatkowski M., Odrowąż-Coates A., Perkowska-Klejman
  A., Wiatr M., W poszukiwaniu teorii szkoły, Pedagogika Społeczna, 2015, 3(57).
  Kawecki I., Etnografia i szkoła, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1996.
  Kawecki I., Wprowadzenie do wiedzy o szkole i nauczaniu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.
  Klus-Stańska D., Ciągłość i zmiana czy bierność i niekontrolowane odruchy – w którym kierunku
  zmierza szkoła? [w:] Ciągłość i zmiana w edukacji szkolnej – społeczne i wychowawcze obszary
  napięć, red. J. Surzykiewicz, M. Kulesza, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2010.
  Korzeniecka-Bondar A., Czas na pozór…, Studia Pedagogiczne, 2011, LXIV.
  Korzeniecka-Bondar A., Czas drukowania świadectw, czyli czerwcowy czas szkolny. O szkolnej
  grze pozorów, [w:] Młodzież – Kultura – Tożsamość, red. T. Bajkowski, K. Sawicki, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2012.
  Korzeniecka-Bondar A., Oni wiedzą o co chodzi…, czyli o dopasowywaniu jako narzędziu temporalnego porządkowania codzienności szkolnej, [w:] Światy życia codziennego uczestników interakcji wychowawczych. Eksploracje – analizy – interpretacje, red. A. Korzeniecka-Bondar,
  B. Tołwińska, U. Wróblewska, Zeszyty Naukowe Forum Młodych Pedagogów przy
  Komitecie Nauk Pedagogicznych Polskiej Akademii Nauk, 2012, 17.
  Korzeniecka-Bondar A., Lepsze to, niż zamulanie w domu? Krótka rzecz o wyćwiczeniu ucznia
  w kulturze pozoru, [w:] Sprawcy i/lub ofiary działań pozornych w edukacji szkolnej, red.
  M. Dudzikowa, K. Knasiecka-Falbierska, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
  Korzeniecka-Bondar A., O potrzebie ustanowienia sieci współdziałania pomiędzy życiem rodzinnym i zawodowym nauczycielek (analiza przy użyciu kategorii czasu), Chowanna, 2013, 41(2).
  Korzeniecka-Bondar A., Temporalne porządkowanie codzienności szkolnej w gimnazjum – perspektywa nauczycieli, Forum Oświatowe, 2015, 27(2).
  Korzeniecka-Bondar A., Temporalne reżimy podtrzymujące codzienność szkolną nauczycieli
  gimnazjum, Przegląd Badań Edukacyjnych, 2016, 22.
  Kuźma J., Nauka o szkole. Teorie i wizje przyszłej szkoły, Roczniki Pedagogiczne, 2013, 2.
  Kwaśnica R., Teraźniejszość jako czas metafizyki, [w:] Poradnictwo w okresie transformacji kulturowej, red. A. Kargulowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław
  1995.
  Kwiatkowska H., Czas, miejsce, przestrzeń – zaniedbane kategorie pedagogiczne, [w:] Pedagogika
  u progu trzeciego tysiąclecia. Materiały pokonferencyjne, red. A. Nalaskowski, K. Rubacha,
  Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2001.
  Kwieciński Z., Budżet czasu uczniów a ich środowisko, PWN, Warszawa 1979.
  Kwieciński Z., Pedagogie postu. Preteksty – konteksty – podteksty, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.
  Kwilecki K., Rozważania o czasie wolnym. Wybrane zagadnienia, Górnośląska Wyższa Szkoła
  Handlowa im. Wojciecha Korfantego, Katowice 2011.

  Lakoff G., Kobiety, ogień i rzeczy niebezpieczne. Co kategorie mówią nam o umyśle, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2011.
  Lalak D., Życie jako biografia. Podejście biograficzne w badaniach pedagogicznych, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2010.
  Majchrzak K., Kategoria czasu w osadzonym w badaniach w działaniu procesie edukacyjnym zorientowanym na miejsca (żywej) pamięci, Edukacja Dorosłych, 2014, 2.
  Majchrzak K., O potencjale pamięci, [w:] Inspiracje pedagogią freinetowską, tom I: Studia, źró-
  dła, wspomnienia dedykowane Halinie Semenowicz, red. A. Semenowicz, H. Solarczyk, A. Szwech, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2014.
  Meighan R., Socjologia edukacji, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 1993.
  Milerski B., Śliwerski B. (red.), Pedagogika. Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe
  PWN, Warszawa 2000.
  Mokrzycka A., Zabawa jako dodatkowa kategoria strukturalizacji czasu, Edukacyjna Analiza
  Transakcyjna, 2015, 4.
  Nalaskowski A., Edukacja, która nie chce przeminąć, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków
  1999.
  Nowosad I., Perspektywy rozwoju szkoły. Szkice z teorii szkoły, Instytut Badań Edukacyjnych,
  Warszawa 2003.
  Ostrowicka H., Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne, Oficyna Wydawnicza
  Impuls, Kraków 2015.
  Pankowska D., Nauczyciel w perspektywie analizy transakcyjnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2001.
  Pankowska D., Analiza transakcyjna w edukacji czy edukacyjna analiza transakcyjna – próba
  porządkowania znaczeń, Edukacyjna Analiza Transakcyjna, 2012, 1.
  Pankowska D., Sokołowska-Dzioba T., Skuteczna edukacja szkolna w kontekście zadań nauczyciela-wychowawcy, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2015.
  Pater R., Czas wolny w (dla) edukacji kulturalnej dzieci, Edukacja Elementarna, 2015, 35.
  Pięta J., Pedagogika czasu wolnego, Wydawnictwo FREI, Warszawa 2014.
  Prüfer P., Linearne i cykliczne procesy formacyjno-socjalizacyjne w społeczeństwie i w środowisku
  akademickim a niepełnosprawność, [w:] Wielowymiarowość integracji społeczno-zawodowej
  studentów z niepełnosprawnością, red. B. Szczupał, K. Kutek-Sładek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2016.
  Przybysz A., Czas w pedagogice, [w:] Czas w życiu człowieka, red. K. Popiołek, A. Chudzicka-
  -Czupała, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.
  Rogoll R., Aby być sobą. Wprowadzenie do analizy transakcyjnej, Państwowe Wydawnictwo
  Naukowe, Warszawa 1989.
  Słownik grecko-polski, red. Z. Abramowiczówna, PWN, Warszawa 1965.
  Staniszkis J., Władza globalizacji, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2004.
  Sztompka P., Socjologia zmian społecznych, Wydawnictwo Znak, Kraków 2005.
  Tarkowska E., Czas w życiu Polaków. Wyniki badań, hipotezy, impresje, Polska Akademia
  Nauk, Instytut Filozofii i Socjologii, Warszawa 1992.
  Truszkowska-Wojtkowiak M., Fenomen czasu wolnego, Harmonia Universalis, Gdańsk 2012.
  Wawrzyniak-Beszterda R., Doświadczenia komunikacyjne uczniów w czasie lekcji. Studium empiryczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.
  Wieczorek Z., Przyszłość edukacji czy edukacja bez przyszłości? Edukacja i Dialog, 2001, 4(127).
  Zawadzka A., Ferenz K., Społeczne aspekty wypoczynku młodych kobiet, Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 1998.