Nieobecność religioznawstwa w polskiej edukacji szkolnej

Main Article Content

Juliusz Iwanicki

Abstrakt

The article analyzes the problem of the absence of religious studies in Polish school education. The first part explains the status of religious studies as a discipline. In the main part, the school core curriculum in the primary school was analyzed with respect to the humanities. Then, reference was made to the presence of religion in school as catechesis. The final part presents earlier attempts to introduce religious studies to schools as well as their own ideas on this issue.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Iwanicki , J. (2019). Nieobecność religioznawstwa w polskiej edukacji szkolnej. Studia Edukacyjne, (53), 407-421. https://doi.org/10.14746/se.2019.53.23
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

  Baniak J., Od akceptacji do kontestacji: moralność katolicka w krytycznym ujęciu i ocenie młodzieży
  polskiej, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2015.
  CBOS, Komunikat z badań. Kanon wiary Polaków, 2015, 29.
  Dąbrowski S., (Po)wolna edukacja religijna, [w:] Między ekskluzją a inkluzją w edukacji religijnej,
  red. M. Humeniuk, I. Paszenda, Instytut Pedagogiki Uniwersytetu Wrocławskiego,
  Wrocław 2017.
  Drozdowicz Z. (red.), Zarys encyklopedyczny religii, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań
  1992.
  Drozdowicz Z., Filozofia włoska w epoce Odrodzenia i Oświecenia, Wydawnictwo Naukowe
  WNS UAM, Poznań 2012.
  Drozdowicz Z., Stachowski Z. (red.), Ilustrowana encyklopedia religii świata. Kościoły, wyznania, kulty, sekty, nowe ruchy religijne, Wydawnictwo Kurpisz, Poznań 2002.
  Eliade M., Traktat o historii religii, przekł. J. Wierusz-Kowalski, Wydawnictwo Aletheia,
  Warszawa 2009.
  Episkopat przyjął nową podstawę programową katechezy, https://ekai.pl/episkopat-przyjalnowa-podstawe-programowa-katechezy/ [dostęp: 15.02.2019].
  Grzymała-Moszczyńska H., Majchrowski J. (red.), Religioznawstwo. Podręcznik dla nauczyciela, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1989.
  Hoffman H., Dzieje polskich badań religioznawczych 1873-1939, Wydawnictwo Uniwersytetu
  Jagiellońskiego, Kraków 2004.
  Hoffman H., Książek A., Religioznawstwo w szkole – polskie doświadczenia, Pantheon. Religionistický Časopis, 2010, 6.
  Iwanicki J., Procesy sekularyzacyjne a filozofia sekularna i postsekularna. Tradycje i współczesność, Wydawnictwo Naukowe WNS UAM, Poznań 2014.
  Iwanicki J., Mediatyzacja treści religijnych we współczesnej kulturze popularnej i internetowej,
  Humaniora. Czasopismo Internetowe, 2017, 2(18).
  Iwanicki J., Wybrane memy religijne. Semiologiczne studium przypadków, Humaniora. Czasopismo Internetowe, 2018, 1(21).
  Jańczuk L., Przyczyny rozwoju pentekostalizmu w Ameryce Łacińskiej, Rocznik Teologiczny,
  2016, 58(1).
  Kot S., Historia wychowania, t. 1, Wydawnictwo Akademickie ŻAK, Warszawa 1994.
  Mariański J., Sekularyzacja, desekularyzacja, nowa duchowość: studium socjologiczne, Zakład
  Wydawniczy Nomos, Kraków 2013.
  Podstawa programowa katechezy Kościoła katolickiego w Polsce, WAM, Kraków 2010.
  Oświadczenie Dayenu, https://www.facebook.com/search/top/?q=dayenu&epa=SEARCH_BOX [dostęp: 24.04.2019].
  Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy
  programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia
  ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej
  szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, https://www.infor.pl/akt-prawny/
  DZU.2017.039.0000356,rozporzadzenie-ministra-edukacji-narodowej-w-sprawie-podstawy-programowej-wychowania-przedszkolnego-oraz-podstawy-programowej-ksztalcenia-ogolnego-dla-szkoly-podstawowej-w-tym-dla-uczniow-z-niepelnosp.
  html [dostęp: 15.02.2019].
  Rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z 20 września 2018 r. w sprawie
  dziedzin nauki i dyscyplin naukowych oraz dyscyplin artystycznych, https://www.
  infor.pl/akt-prawny/DZU.2018.186.0001818,rozporzadzenie-ministra-nauki-i-szkolnictwa-wyzszego-w-sprawie-dziedzin-nauki-i-dyscyplin-naukowych-oraz-dyscyplin-
  -artystycznych.html [dostęp: 15.02.2019].
  Stan religioznawstwa w szkołach średnich. Wstępny raport z badań, Instytut Religioznawstwa
  Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1988.
  Stępkowski D., Szkoła miejscem kształtowania kompetencji moralno-etycznej i kompetencji religijnej, Paedagogia Christiania, 2015, 1(35).
  The Age Gap in Religion Around the World, https://www.pewforum.org/2018/06/13/the-age-gap-in-religion-around-the-world/, [dostęp: 24.04.2019].
  Ugrinowicz D.M., Wstęp do religioznawstwa teoretycznego, Książka i Wiedza, Warszawa
  1977.
  Weber M., Etyka gospodarcza religii światowych, przekł. T. Zatorski, G. Sowiński, D. Motak,
  Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2006.
  Zalewska E., Dialog jako podstawowy wymiar relacji w sferze sacrum i profanum w niemieckich
  podręcznikach do edukacji religijnej, Przegląd Religioznawczy, 2018, 3(269).
  Zależności między nową klasyfikacją dziedzin i dyscyplin a wcześniej obowiązującym wykazym
  i systematyką OECD, https://konstytucjadlanauki.gov.pl/content/uploads/2018/09/
  nowy-podzia-dyscyplin-tabela.pdf [dostęp: 24.04.2019].
  Zduniak A., Religijność, duchowość, nowa duchowość – próba teoretycznego rozgraniczenia kluczowych pojęć współczesnej socjologii religii, Przegląd Religioznawczy, 2017, 2(264).