Tamara Zacharuk,Wiesław Pytka (rEd.), Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2018, ss. 147

Main Article Content

Dariusz Adamczyk

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Adamczyk, D. (2019). Tamara Zacharuk,Wiesław Pytka (rEd.), Możliwości i ograniczenia edukacji inkluzyjnej. Egzemplifikacje, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach, Siedlce 2018, ss. 147. Studia Edukacyjne, (53), 439-441. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/21365
Dział
Recenzje i noty

Referencje

 1. Al-Khamisy D., Edukacja włączająca edukacją dialogu. W poszukiwaniu modelu edukacji dla ucznia ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2013.
 2. Biernat T., Malinowski J.A., O włączającej i wykluczającej funkcji edukacji – refleksje wprowadzające, [w:] Edukacja a włączenie społeczne: konteksty socjalne i pedagogiczne, red. T. Biernat, J.A. Malinowski, Wydawnictwo Akapit Press, Toruń 2013.
 3. Jardzioch A.B., Edukacja włączająca w Polsce, Polska Myśl Pedagogiczna, 2017, 3.
 4. Kruk-Lasocka J., Dostrzec dziecko z perspektywy edukacji włączającej, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej, Wrocław 2012.
 5. Nowak M., Podstawy pedagogiki otwartej, Wydawnictwo KUL, Lublin 1999.
 6. Rozporządzenie MEN z 17 listopada 2010 roku w sprawie warunków organizowania
 7. kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych
 8. lub integracyjnych (DzU 2010, nr 228, poz. 1490).
 9. Rozporządzenie MEN z 30 kwietnia 2013 roku w sprawie zasad udzielania i organizowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach
 10. i placówkach (DzU poz. 532).
 11. Rozporządzenie MEN z 24 lipca 2015 roku w sprawie organizowania warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
 12. niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (DzU
 13. poz. 1113).
 14. Szumski G., Firkowska-Mankiewicz A., Wokół edukacji włączającej. Efekty kształcenia uczniów
 15. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim w klasach specjalnych, integracyjnych
 16. i ogólnodostępnych, Wydawnictwo APS, Warszawa 2010.
 17. Zacharuk T., Włączająca edukacja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 7, red. T. Pilch,
 18. Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2008.