Edukacja, społeczeństwo i praca we wzajemnych międzykulturowych związkach. Przypadek Japonii

Main Article Content

Sławomir Banaszak
Karolina Domagalska-Nowak
Łukasz P. Ratajczak
Dariusz Skowroński
Katarzyna Waszyńska

Abstrakt

The paper addresses the educational, cultural and economic differences of Japan in relation to Polandas a country representing the values of the Old Continent. In particular, selected aspects of educationand parenthood in the Land of the Cherry Blossom were analyzed, as well as partnerships as wellas the labor market and organizations. The authors emphasize that their goal is to look for culturaldifferences, but also for generalizable similarities. Research issues undertaken as part of empiricalcomparative research focused on the various aspects of social life in both countries are revealed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Banaszak, S., Domagalska-Nowak, K., Ratajczak, Łukasz P., Skowroński, D., & Waszyńska , K. (2019). Edukacja, społeczeństwo i praca we wzajemnych międzykulturowych związkach. Przypadek Japonii. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.3
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Atoh M., Akachi M., Low Fertility and Family Policy in Japan – in an International Comparative Perspective, Journal of Population and Social Security: Population Study, 2003, 1.
 2. Badanie CBOS pt. Opinie Polaków o wychowaniu i roli szkół w procesie wychowawczym, 2009, [data dostępu: 10.07. 2019 r.] https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2009/K_121_09.PDF
 3. Bakiera L., Zaangażowane rodzicielstwo na tle współczesnej rodziny, Kultura i Edukacja, 2014, 2.
 4. Banaszak S., Edukacja menedżerska: geneza i znaczenie w nowoczesnych społeczeństwach, Studia Edukacyjne, 2015, 35.
 5. Banaszak S., Menedżerowie w społeczeństwie współczesnym. Studium z socjologii edukacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.
 6. Banaszak S., Doktór K. (red.), Socjologiczne, pedagogiczne i psychologiczne problemy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2009.
 7. Biuletyn informacyjny. Edukacja w Japonii. Grudzień 2010. [data dostepu: 15.10.2019] https://www.pl.emb-japan.go.jp/kultura/documents/Biuletyny/biuletyn1210.pdf.
 8. Brągiel J., Górnicka B. (red.), Rodzicielstwo w różnych fazach rozwoju rodziny, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2017
 9. Byham W.C. (with George Dixon), Shogun Management: How North Americans Can Thrive in Japanese Companies, Harper Business, New York 993.
 10. De Mente B.L., Sex and the Japanese, Tuttle Publishing, Tokyo 2006.
 11. Dominik I., Chińczycy wychowują bez pieluch, Skandynawowie bez stresu, a Francuzi zostawiają niemowlaka z nianią, podczas gdy sami wyjeżdżają na superurlop, [dostęp. 10.07. 2019 r.] http://www.wysokieobcasy.pl/wysokie-obcasy/56,53664,21847315,japonia-czylinie-jestesnajwazniejszy,,3.html?disableRedirects=true
 12. Geller B., Judaism, [w:] Sex and Religion, red. Ch. Manning, P. Zuckerman, Thomson Wadsworth, Belmont 2005, USA.
 13. Głąbicka K., Kubiak M. (red.), Umiędzynarodowienie polskiej polityki społecznej – aspekty globalne i europejskie, Polskie Towarzystwo Polityki Społecznej, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2013.
 14. Guillain R., Japonia trzecie mocarstwo, przekł. A. Galica, Książka i Wiedza, Warszawa 1972.
 15. Hofstede G., Wymiary kultur narodowych, [data dostępu: 10. 07. 2019 r.] https://www.hofstede-insights.com
 16. Ho Swee Lin, Private Love and Public Space: Love Hotels and the Transformation of Intimacy in Contemporary Japan. Asian Studies Review, 2008, 32.
 17. Ho Swee Lin, ‘Playing Like Men’: The Extramarital Experiences of Women in Contemporary Japan, Ethnos, 2012, 77, 3.
 18. Iyer Ranjani Balaji, Blending East and West for holistic education, Educational Research and Reviews, 2019, 10(3), luty 2015, [data dostępu: 15.10.2019] https://academicjournals.org/journal/ERR/article-full-text/A3563C750067
 19. Jelonek B., Ewolucja instytucji japońskiego małżeństwa, Ogrody Nauk i Sztuk, 2016, 4.
 20. Kawanishi Y., Mental Health Challenges Facing Contemporary Japanese Society: “The Lonely People”, Global Oreintal Ltd., Kent 2009, The United Kingdom.
 21. Kingston J., Japan’s Quiet Transformation: Social Change and Civil Society in the Twenty-First Century, Routledge Curzon, London – New York 2004.
 22. Konecki K., Komunikacyjne aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa japońskiego, Organizacja i Kierowanie, 1992, 3-4.
 23. Konecki K., W japońskiej fabryce, Instytut Socjologii Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1992.
 24. Konecki K., Kultura organizacyjna japońskich przedsiębiorstw przemysłowych. Studium socjologiczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1994.
 25. Kozyr-Kowalski S., Socjologia, społeczeństwo obywatelskie i państwo, wyd. II poszerzone, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.
 26. Kuryś K., Urodzenie pierwszego dziecka jak wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 27. Kwieciński Z., Funkcjonowanie szkoły w środowisku wiejskim. Studium wsi peryferyjnej, PWN, Warszawa 1972.
 28. Kwieciński Z., Wykluczanie, Wydawnictwo UMK, Toruń 2002.
 29. LoPresti A.F., Christianity, [w:] Sex and Religion, red. Ch. Manning, P. Zuckerman, Thomson Wadsworth, Belmont 2005, USA.
 30. Martyniak Z., Shigeo Shingo i założenia metody SMED, Organizacja i Kierowanie, 1993, 4.
 31. Martyniak Z., Założenia systemu Shigeo Shingo, Organizacja i Kierowanie, 1997, 2.
 32. Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1995.
 33. Moriki Y., Mothering, Co-sleeping, and Sexless Marriages: Implications for the Japanese Population Structure, The Journal of Social Science, 2012, 74.
 34. Moriki Y., Hayashi K., Matsukura R., Sexless Marriages in Japan: Prevalence and Reasons, [w:] Low Fertility and Reproductive Health in East Asia, red. N. Ogawa, I.H. Shah, Springer Science+Business Media Dordrecht, New York – London 2015.
 35. Nisbett R., Geografia myślenia. Dlaczego ludzie Wschodu i Zachodu myślą inaczej, Smak Słowa, Sopot 2009.
 36. Orzechowski R., Analiza dysfunkcji występujących w rodzinie japońskiej na przykładzie hikikomori i syndromu męża na emeryturze, Tematy z Szewskiej, 2017, 2(19).
 37. Ostrouch-Kamińska J., Rodzina partnerska jako relacja współzależnych podmiotów, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 38. Piketty T., Capital in The Twenty-First Century, przekł. A. Goldhammer, Harvard University Press, Cambridge 2014.
 39. Potulicka E., Rutkowiak J., Neoliberalne uwikłania edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 40. Putnam R.D., Bowling Alone. The Collapse and Revival of American Community, Simon & Schuster, New York 2000.
 41. Ratyński W., Menedżerskie i organizatorskie metody zarządzania, Wydawnictwo Kodeks, Warszawa 2002.
 42. Selin H. (red.), Parenting Across Cultures. Childrearing, Motherhood, and Fatherhood in Non--Western Cultures, Springer, New York – London 2014.
 43. Sikorska M., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko, o nowym układzie sił w polskich rodzinach, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2009.
 44. Steele T.L., Sex, Self, and Society. The Social Context of Sexuality, Thomson Wadsworth, Belmont 2005 USA.
 45. Szahaj A., Neoliberalizm, turbokapitalizm, kryzys, Instytut Wydawniczy „Książka i Prasa”, Warszawa 2017.
 46. Szymański M.J., Studia i szkice z socjologii edukacji, Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, Warszawa 2015.
 47. Trucker M., Education eastern culture and western values, 2019, [data dostępu: 15.10.2019] http://ncee.org/2016/07/education-eastern-culture-and-western-values/.
 48. Urbaniak M., Zarządzanie jakością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2004.
 49. Wesołowska P., Świadomość pedagogiczna współczesnych rodziców oraz jej źródła, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.
 50. Żurawska M., Kobieta japońska – jej status na tle rodziny, [data dostępu: 10. 07. 2019 r.] http://www.japonia.org.pl/?q=pl/node/8