Kariera akademicka, kobiety i Uniwersytet Poznański. Konteksty historyczno-teoretyczne

Main Article Content

Agnieszka Gromkowska-Melosik

Abstrakt

The history of women`s acces to an academic career is an excellent exemplification of all theories and concepts of gender inequality. It can be said that it was within the Academy that the concepts of „glass ceiling” or „sticky floor” found their very radical realizations. It is also here that gender inqualities overlapped with racial, class and ethnic inqualities. In genear, all authors emphasize – both in relation to the past and the present – „the lack of adequate representation of women in the professoriate” and in the exercise of academic authority. There are many theories trying to explain this imblance. In addition to strongly coservative claims that different career paths result from biological „developmental” differences of both sexes, there are also those that emphasize socio-cultural factos. The purpose of my text is not to analyse the field of academic careers for men and women, nor to reconstruct the theory in this area, but to attempt to present selected historical contexts, mainly in the context of the University of Poznań in a slightly broader analytical context.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Gromkowska-Melosik, A. (2019). Kariera akademicka, kobiety i Uniwersytet Poznański. Konteksty historyczno-teoretyczne. Studia Edukacyjne, (55), 7-26. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.1
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

 1. Bethell J.T., Harvard Ato Z,Harvard University Press 2004.Boksa M., Spuścizny konserwatorów zbiorów, kierowników idyrektorów Biblioteki Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Biblioteka, 2011, styczeń, Poznań.
 2. Bugaj E., Archeologia klasyczna na Uniwersytecie wPoznaniu ikonteksty jej powoływania, Folia Praehistorica Posnaniensia, 2013, XVIII.Coppock V., Haydon D., Richter I., The Illusions of “Postfeminism”. New Women, Old Myths, London 1995.
 3. Czubiński A., Powstanie i rozwój Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1939, [w:] 50 lat Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969, red. Z.Grot, Poznań 1971.
 4. Czubiński A., Dzieje Uniwersytetu Poznańskiego w latach 1919-1939, [w:] Dzieje uniwersytetu im. Adama Mickiewicza 1919-1969, red. Z. Grot, Poznań 1972.
 5. Diezmann C., Grieshaber S., Women Professors: Who Makes It and How? Springer 2019.Esnard T., Cobb-Roberts D., Black Women, Academe, and the Tenure Process in the United States and the Carribean, Springer 2018.
 6. Finkelstein C.A., Woman Manager: Career Patterns and Changes in the United States, [w:] Crossnational Studies of Women and Elites, red. C.F.Epstein, Boston-Sydney 1981.
 7. Fitzgerald T., Otsiders OrEquals?: Women Professors at the University of New Zealand, 1911-1969, Oxford 2009.
 8. Gasser C.E., Shaffer C.S., Career Development of Women in Academia: Traversing the Leaky Pipeline, Professional Counselor, 2014, 4, 4.
 9. Gromkowska-Melosik A., Kobiecość w kulturze globalnej. Rekonstrukcje i reprezentacje, Poznań 2002.
 10. Gromkowska-Melosik A., Edukacja i(nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Kraków 2011.
 11. Grot Z., Powstanie Uniwersytetu Poznańskiego 1918-1919, Poznań 1969.
 12. Grzelczak P., Dmowski, Piłsudski et al. Doktorzy honoris causa Uniwersytetu Poznańskiego w II Rzeczypospolitej, Kronika Miasta Poznania, 2019, 1.
 13. Gullvåg Holter Ø., Social Theories for Researching Men and Masculinities. Direct Gender Hi-erarchy and Structural Inequality, [w:] Handbook of Studies on Men & Masculinities, red. M.S.Kimmel, J.Hearn, R.W.Connell, London 2005.
 14. Harford J., The Perspectives of Women Professors on the Professoriate: AMissing Piece in the Narrative on Gender Equality in the University, Education Sciences, 2018, 8, 2.
 15. Hirdmann Y., The State of Women’s History in Sweden: AnOverview, Writing Women’s History: International Perspectives, red. K.M.Offen, R.Roach Pierson, J.Rendall, London 1992.
 16. Jackson R.M., Destined for Equality. The Inevitable Rise of Women’s Status, Cambridge 1998.
 17. Koehlerówna A., Ludwika Dobrzyńska-Rybicka (1868-1958), Serwis Wydziału dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii UW, http://bbc.uw.edu.pl/dlibra/doccontent?id=1215&dirids=1.
 18. Kolbuszewska J., Kobiety w nauce – akademicki awans polskich historyczek wczoraj idziś, Sensus Historiae, 2015, 2.
 19. Kolbuszewska J., Wskrzeszenie państwa polskiego arównouprawnienie kobiet wnauce, Sensus Historiae, 2018, XXX, 1.
 20. Kostkiewicz J., Kierunki i koncepcje pedagogiki katolickiej wPolsce 1918-1939, Kraków 2013.
 21. Kulbaka J., Kształcenie specjalne w dwudziestoleciu międzywojennym w Polsce. Twórczynie pedagogiki specjalnej, Forum Pedagogiczne, 2019, 9, 1.
 22. Labuda G., Uniwersytet Poznański w latach 1919-1969, Poznań 1969.Majewski P.M., Społeczność akademicka 1915-1939, [w:] Dzieje Uniwersytetu Warszawskiego, 1915-1945, red. P.M.Majewski, Warszawa 2016, s.94, https://www.wuw.pl/data/include/cms/monumenta-ebook/pdf/Dzieje-Uniwersytetu-Warszawskie-go-1915-1945.pdf
 23. Mazurczak D., Przykłady karier akademickich kobiet na Uniwersytecie Poznańskim w okresie międzywojennym, Przegląd Politologiczny, 2011, 2.
 24. Melosik Z., Pasja itożsamość naukowca. Owładzy iwolności umysłu, Poznań 2019.
 25. Niewiadomska-Cudak M., Reprezentatywność i aktywność kobiet w polskim parlamencie w latach 1919-1939, Studia Wyborcze, 2013, 15.
 26. O’Neil D.A., Hopkins M.M., Bilimoria D., Women’s Careers at the Start of the 21st Century: Patterns and Paradoxes, Journal of Business Ethics, 2008, 80, 4.
 27. Prinke A., Listy Cioci Zosi: Korespondencja profesora Józefa Kostrzewskiego z czasów jego okupacyjnej tułaczki po Podkarpaciu (III-1941 – IV-1942), Analecta Archeologica Ressoviensia, 2016, 11.
 28. Pritchard R., Gender Inequality in British and German Universities, Compare, 2007, 37, 5.Przeniosło M., Habilitacja z pedagogiki w II Rzeczypospolitej, 2016, s.45, http://yadda.icm.edu.pl/yadda/element/bwmeta1.element.desklight-abc8492e-8d59-47cc-af4c--9e3f658bfa27/c/Malgorzata_Przenioslo_Habilitacja_z_pedagogiki_w_II_Rzeczypo-spolitej.pdf
 29. Ruxerówna M., O późnohellenistycznych i wczesnośredniowiecznych kolczykach półksiężycowych w świetle zabytków krakowskich, Przegląd Archeologiczny, 1925/1927, 3, 1.
 30. Schriewer J., Discourse Formation in Comparative Education. Contributions and Challenges of Feminist Theory, Frankfurt am Main 2000.Sprawozdanie z działalności Zarządu O.S.U.P. za czas od 11 XII 1932 do 30 X 1933.
 31. Stala J., Przyczynek do ukazania tradycji szkolnictwa specjalnego w Polsce, Rocznik Teologii Katolickiej, 2009, VIII.
 32. Starnawski J., Pokolenie wielkich humanistów polskich, Analecta, 1993, 2, 2, 4.
 33. Suchmiel J., Emancypacja naukowa kobiet w uniwersytetach w Krakowie i we Lwowie do roku 1939, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2004, z. XIII, s.120-122. http://dlibra.bg.ajd.czest.pl:8080/Content/2868/Pedagogika_13_115.pdf
 34. Tazbir J., Zapomniany dramat o Arianach, Pamiętnik Literacki, 2015, CVI, 1.The Literary World, March 1879, 1, 9, Boston.
 35. Titkow A., Wstęp, [w:] Szklany sufit. Bariery i ograniczenia karier kobiet, red. A.Titkow, Warszawa 2003.
 36. Tylińska E., Drogi do kariery akademickiej kobiet na ziemiach polskich na przełomie XIX i XX wieku, Kwartalnik Historii Nauki i Techniki, 2003, 48, 3-4.Uniwersytet Poznański w pierwszych latach swojego istnienia za rektoratu Heliodora Święcickiego, Księga pamiątkowa, red. A.Wrzosek, Poznań MCMXXIV.
 37. Urbanek B., Kariery naukowe kobiet na Wydziale Lekarskim USB w Wilnie w okresie międzywojennym 1919-1939, Medycyna Nowożytna, 2018, 24, 1.
 38. Wincławski W., Wstęp do socjologii Floriana Znanieckiego – wyzwanie rzucone polskiej socjologii i jego następstwa (dziewięćdziesiąta rocznica publikacji dzieła), Roczniki Historii Socjologii, 2012, 2.
 39. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1924/25 za rektoratu prof. dr Stanisława Dobrzyckiego, Poznań MCMXXIX.
 40. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1925/26 w czasie Rektoratu Ludwika Sitowskiego, Poznań 1926, https://www.wbc.poznan.pl/dlibra/show-content/pu-blication/edition/112144?id=112144
 41. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1928/29 za rektoratu prof. dr Edwarda Lubicz Niezabitowskiego, Poznań MCMXXX.Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za lata szkolne 1929/30 i 1930/31 za rektoratu prof. dr Stanisława Kasznicy, Poznań MCMXXXII.
 42. Kronika Uniwersytetu Poznańskiego za rok szkolny 1931/32 za rektoratu prof. dr Jana Sajdaka, Poznań MCMXXXIII.
 43. Strona internetowa Centralnej Komisji do spraw Stopni i Tytułów, Postępowania awansowe, publish_and_perrish.pdfhttps://www.ck.gov.pl/promotion/p/3/type/k/dziedzina/4.html
 44. Strona internetowa Szkoły Nauk o Języku iLiteraturze, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, http://snjl.amu.edu.pl/sk%C5%82ad_rady_dyscyplin_jezykoznawstwa_i_literaturoznawstwa
 45. Strona internetowa Wydziału Historii, Uniwersytet im. A.Mickiewicza w Poznaniu, http://wydzial.historyczny.amu.edu.pl/dla-pracownika/rada-dyscypliny/sklad-ra-dy-dyscyplinyThe World University Rankings: https://www.timeshighereducation.com/features/worlds-top-10-universities-led-women-2016