Dyrektorzy szkół w Polsce – wymagania, struktura, zadania
PDF

Słowa kluczowe

school principal
status of school principals
requirements towards candidates for the position of school principal
structure of school principals
school principals’ responsibilities

Jak cytować

Madalińska-Michalak, J. . (2019). Dyrektorzy szkół w Polsce – wymagania, struktura, zadania. Studia Edukacyjne, (55), 59–78. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.4

Abstrakt

The paper presents the findings derived from the study on school principals in Poland. The study is guided by the following research questions: What requirements are addressed to candidates for the position of a school principal? Who are school principals? How does the structure of school principals look like? What tasks does the school principal have to perform? The basis of the research study is the review of the laws in force from September 1, 2018 in the field of education and accompanying executive regulations, as well as the analysis of data available in the database of the Educational Information System and the data of the Ministry of National Education. The findings inform about educational policy and practice and at the same time contribute to further research on the socio-professional status of school principals in Poland as well as on research on working conditions and the professionalization of school principal activities.

https://doi.org/10.14746/se.2019.55.4
PDF

Bibliografia

Gromkowska-Melosik A., Feminizacja zawodu nauczycielskiego – „różowe kołnierzyki” i paradoksy rynku pracy, Studia Edukacyjne, 2013, 25.

Jeżowski A., Zadania dyrektora szkoły i placówki oświatowej, Instytut Badań w Oświacie, Wrocław 2009.

Jeżowski A.J., Madalińska-Michalak J., Dyrektor szkoły – koncepcje i wyzwania. Między teorią a praktyką. Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2015.

Madalińska-Michalak J., Skuteczne przywództwo w szkołach na obszarach zaniedbanych społecznie. Studium porównawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2012.

Madalińska-Michalak J., Dyrektor szkoły liderem – inspiracje i perspektywy, Wolters Kluwer, Warszawa 2015.

Madalińska-Michalak J., Filary pracy a kompetencje nauczyciela, [w:] Edukacja i praca nauczyciela; ciągłość – zmiana – konteksty, red. J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła, K. Białożyt, Wydawnictwo Scriptum, Kraków 2017.

Oświata i wychowanie w roku szkolnym 2016/2017, GUS, Warszawa 2017.

Pery A., Status dyrektora szkoły. Poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 17 marca 2017 r. w sprawie szczegółowej organizacji publicznych szkół i publicznych przedszkoli (DzU z 2017 r., poz. 649).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (DzU z 2017 r. poz. 1658).

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy oraz jej stosowania (DzU z 2010 r., nr 82, poz. 537).

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (DzU z 2017 r. poz. 60 ze zm.).

Więsław S., Sytuacja i status zawodowy dyrektorów szkół i placówek oświatowych, Ośrodek Rozwoju Edukacji, Warszawa 2012.