Mądrość żartu alternatywą edukacyjną (na przykładzie „Pedagogiki żarto-bliwej” Janusza Korczaka)

Main Article Content

Andrzej Pluta

Abstrakt

The analysis of Janusz Korczak’s actions and beliefs makes him a contemporary Socrates. Socrates is being treated as a classical archetype of Sophomoros, who not only teaches but also plays jokes. In my essay I try to show that in his book entitled Humorous Pedagogy Janusz Korczak presents education and an educator in a way that departs from the one-sidedness of hieratic pedagogy.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Pluta, A. (2019). Mądrość żartu alternatywą edukacyjną (na przykładzie „Pedagogiki żarto-bliwej” Janusza Korczaka). Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.8
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Abriszewski K., Miłość (mądrości) w czasach zarazy, [w:] Edukacja w czasach popkultury, red. W. Burszta, A. De Tchorzewski, Wydawnictwo Akademii Bydgoskiej, Bydgoszcz 2002.
 2. Barański J., O kiczu, nie tylko ogrodowym, [w:] Peryferie kultury. Szkice ofiarowane Profesorowi Rochowi Sulimie, red. R. Chymkowski, Ł. Bukowiecki, M. Czemarmazowicz, W.K. Pessel, M. Zimniak-Hałajko, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 3. Buliński T., Człowiek do zrobienia. Jak kultura tworzy człowieka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2002.
 4. Cackowski Z., Sacrum/infernum, [w:] Wokół ideałów i wartości. Dylematy filozoficzne i praktyczne. Księga dedykowana pamięci Profesora Seweryna Dziamskiego, red. A. Jamroziakowa, E. Jeliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 5. Dobrowolski J., Filozofia głupoty. Historia i aktualność sensu tego co irracjonalne, Wydawnictwo
 6. Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Drukier B., Trudny optymizm Janusza Korczaka, [w:] Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia, red. M. Juszczyk, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 1996.
 8. Filipczak K., Janusz Korczak jako współczesny Sokrates, Piotrkowskie Studia Pedagogiczne, 2001, 9.
 9. Golka M., Skandal artystyczny, Kultura i Społeczeństwo, 2013, 1.
 10. Grad J., Zabawa a praktyka edukacyjna, [w:] Szkice o edukacji i kulturze, red. A. Pluta, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.
 11. Grad J., Powaga zabawy, [w:] Nauka. Humanistyka. Człowiek. Prace dedykowane Profesor Krystynie Zamiarze w czterdziestolecie pracy naukowej, red. J. Kmita, B. Kotowa, J. Sójka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 12. Grad J., Uczestnictwo w kulturze artystycznej społeczeństwa polskiego i jego uwarunkowania, [w:] Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, red. J. Grad, U. Kaczmarek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.
 13. Jakubczak M., Filozofia kultury jako filozofia kultur, [w:] Co to jest filozofia kultury, red. Z. Rosińska, J. Michalik, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2006.
 14. Jaśtal J., [hasło] Mądrość, [w:] Słownik filozofii, red. J. Hartman, Krakowskie Wydawnictwo Naukowe, Kraków 2009.
 15. Jaworska-Witkowska M., Ku kulturowej koncepcji pedagogiki, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 16. Kmita J., Późny wnuk filozofii. Wprowadzenie do kulturoznawstwa, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2007.
 17. Kołakowski L., Ułamki filozofii. Najbardziej wysłużone i najczęściej cytowane zdania filozofów z komentarzem, Wydawca Prószyński i S-ka Warszawa 2009.
 18. Kowalski P., Popkultura i humaniści. Daleki od kompletności remanent spraw, poglądów i mistyfikacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2004.
 19. Krawczyk-Wasilewska V., Dobbie M., Wizerunek mądrogłupiego jako przykład wartości kulturowej humoru, [w:] Człowiek i kultura jako wartość. Księga jubileuszowa ofiarowana Profesor Irenie Bukowskiej-Floreńskiej, red. R. Hojda, G. Odój, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2008.
 20. Kubicki R., Metafizyczne podteksty tożsamości możliwych w światach kultury popularnej, [w] Kultura popularna. Konteksty teoretyczne i społeczno-kulturowe, red. A. Gromkowska-Melosik, Z. Melosik, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 21. Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
 22. Marquard O., Apologia przypadkowości. Studia filozoficzne, tłum. K. Krzemieniowa, Oficyna Naukowa, Warszawa 1994.
 23. Mejbaum W., Słowa i sensy. Studium z zakresu logiki kognitywnej, [w:] Szkice o partycypacji kulturowej, red. K. Zamiara. Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1998.
 24. Olczak-Ronikier J., Korczak. Próba biografii, Wydawnictwo W.A.B., Warszawa 2011.
 25. Paradowska K., Korczak uśmiechnięty, www.Balticpanorama.pl [data dostępu: 5.05.2013].
 26. Piasecka M., O uniwersalizmie (nie)dokończenia. Edukacyjne (nie)miejsca i (nie)ślady, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego w Częstochowie, Częstochowa 2018.
 27. Pluta A., Performatywny charakter „inności” w „farmakopei” Janusza Korczaka (na przykładzie „Pedagogiki żartobliwej“), [w:] Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia, red. M. Juszczyk, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 1996.
 28. Pluta A., Symboliczny charakter „farmakopei” J. Korczaka jako przykład pozaszkolnej komunikacji dydaktyczno-wychowawczej, [w:] Szkice o partycypacji kulturowej, red. K. Zamiara, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1997.
 29. Pluta A., Wokół kulturowych podstaw edukacji. Z problemów interpretacji humanistycznej przysposabiania do uczestnictwa w kulturze, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej w Częstochowie, Częstochowa 2011.
 30. Pluta A., W przyszłość wkraczamy tyłem... cofając się do dzieciństwa, które z(a)nika...?,[w:] Czyja edukacja? Refleksje o podmiotowości. Cz. 2, „Humanistyka-Pedagogika-Edukacja“, t. 3, red. A. Pluta, przy współudziale A. Tarnopolskiego i M. Kalamana, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Lingwistycznej, Częstochowa 2011.
 31. Podobiński S., Język elementem charyzmy. Janusza Korczaka władztwo nad słowem, [w:] Reminiscencje myśli Janusza Korczaka wykorzystywane w nowoczesnych modelach kształcenia, red. M. Juszczyk, Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 1996.
 32. Rusek A., Wielowymiarowość humoru, Innowacje Psychologiczne, 2012, 1, 1.
 33. Suchodolski B., Dwa bieguny ludzkiej egzystencji, Aneks II, [w:] L. Witkowski, Dwoistość w pedagogice Bogdana Suchodolskiego, Wyd. Wit-Graf, Kraków 2001.
 34. Szczepska-Pustkowska M., Korczakowski rodowód dziecięcego obywatelstwa, [w:] Demokracja. Socjalizacja.
 35. Publikacja dedykowana Profesorowi Janowi Papieżowi na siedemdziesiątą rocznicę urodzin i czterdziestopięciolecie pracy naukowej i nauczycielskiej, red. P. Bauć, K. Kmita-Zaniewska, M. Welenc, Wydawnictwa Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2019.
 36. Tatarkiewicz W., O szczęściu, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.
 37. Witkowski L., Ambiwalencja kiczu w kulturze (Elementy meta-pedagogiczne w ilustracjach nie tylko estetycznych), [w:] Nieobecne dyskursy, red. Z. Kwieciński, część V, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, Toruń 1997.
 38. Witkowski L., Między pedagogiką, filozofią i kulturą. Studia, eseje i szkice, t. 3, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2007.
 39. Zgółka T., Język wśród wartości, Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1988.
 40. Zgółka T., O szczerości. Esej pragmalingwistyczny, [w:] Nauka. Humanistyka. Człowiek. Prace dedykowane Profesoror Krystynie Zamiarze w czterdziestolecie pracy naukowej, red. J. Kmita, B. Kotowa, J. Sójka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2005.