Epizody wspólnego zaangażowania biograficznego jako źródło mądrości życiowej
PDF

Słowa kluczowe

joint biographical involvement episodes
wisdom
biographical learning

Jak cytować

Kuryś-Szyncel , K. . (2019). Epizody wspólnego zaangażowania biograficznego jako źródło mądrości życiowej. Studia Edukacyjne, (55), 109–124. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.7

Abstrakt

The aim of the article is to introduce the author’s category of joint biographical involvement episodes (EWZB) into the space of educational discourse, especially in relation to adult education (including academic teacher training). The proposed EWZB category derives from the work of Rudolf Schaffer on episodes of joint engagement and is enriched with knowledge on biographical learning. The author notes that one of the volitional goals of adult learning is the desire to acquire wisdom, understood as an aspect of personality development in adulthood, and the basis for building it is learning based on the co-experience of both one’s own and Others’ biographies.

https://doi.org/10.14746/se.2019.55.7
PDF

Bibliografia

Adamska-Staroń M., Spotkanie z Innym w perspektywie idei dialogu, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 2014, 23.

Adamska-Staroń M., Spotkanie z wybranymi tekstami kultury popularnej. W stronę relacyjnego bycia w świecie, Studia Edukacyjne, 2018, 50.

Alheit P., Podejście biograficzne do całożyciowego uczenia się, przekł. P. Poniatowska, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 2011,

(55).

Alheit P., Teoria biografii jako fundament pojęciowy uczenia się przez całe życie, przekł. A. Nizińska, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 2015, 4(72).

Baltes P.B., Glück J., Kunzmann U., Mądrość. Jej struktura i funkcja w kierowaniu pomyślnym rozwojem w okresie całego życia, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.

Bassett C., Emergent wisdom: Living a life in widening circles, ReVison, 2005, 27.

Błachnio A., Autor siebie w trzeciej fali cywilizacyjnej, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2006.

Błachnio A., Człowiek autorski w erze globalizacji, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2011.

Czerniawska O., Szkice z andragogiki i gerontologii, Wydawnictwo WSHE, Łódź 2007.

Dryll E., Narracje rodzinne, [w:] Psychologia rodziny, red. I. Janicka, H. Liberska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Dubas E., „Uczenie się z biografii Innych” – wprowadzenie, [w:] Uczenie się z biografii Innych, red. E. Dubas, W. Świtalski, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2011.

Gulczyńska A., Zmierzch interakcji instruktywnej. W stronię autonomii w dialogu rodzice nauczyciele, Studia Edukacyjne, 2019, 52.

Illeris, K., O specyfice uczenia się ludzi dorosłych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja: kwartalnik myśli społeczno-pedagogicznej, 2009, 1(45).

Kabat-Zinn J., Mindfulness-Based Interventions in Context: Past, Present, and Future, Clinical Psychology: Science and Practice, 2003, 10.

Kozerska A., Wybrane psychologiczne koncepcje mądrości z perspektywy badań nad uczeniem się w późnej dorosłości, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Pedagogika, 2017, 10.

Kunzmann U., Baltes P.B., The psychology of wisdom: Theoretical and empirical challenges, [w:] A handbook of wisdom. Psychological perspectives, red. R.J. Sternberg, J. Jordan, Cambrige University Press, Cambrige 2005.

Kuryś K., Tematyczne narracje autobiograficzne kobiet i mężczyzn wobec tworzenia biografii rodzinnej, [w:] Psychologia małych i wielkich narracji, red. M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko, ENETEIA Wydawnictwo Szkolenia, Warszawa 2010.

Kuryś K., Urodzenie pierwszego dziecka jako wydarzenie krytyczne w życiu kobiet i mężczyzn, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Kuryś K., Grupowa interakcja autobiograficzna – znaczenie socjoterapeutyczne, [w:] Socjoterapia jako forma pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Teoria i praktyka, red. B. Jankowiak, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2013.

Kuryś-Szyncel K., „Bo inność drażni jednakowość”. Konfrontacja z zadaniami rozwojowymi dorosłości jako źródło konfliktu, [w:] Sytuacje trudne w perspektywie jednostkowej i społecznej, red. H. Karasińska, E. Silecka-Marek, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2016.

Kuryś-Szyncel K., Biograficzne uczenie się w perspektywie rodzinnej – systemowe transmisje, [w:] Rodzinne (re)konstrukcje i transmisje w perspektywie biograficznej, red. K. Kuryś-Szyncel, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

Kuryś-Szyncel K., Międzygeneracyjny mentoring, [w:] A. Błachnio, K. Kuryś-Szyncel, E. Martynowicz, A. Molesztak, Psychologia starzenia się i strategie dobrego życia, Wydawnictwo Difin, Warszawa, 2017.

Laubovie-Vief G., Wisdom as integrated throught: historical and developmental perspective, [w:] Wisdom: It’s nature, origins, and development, red. R.J. Sternberg, Oxford University Press, New York 1990.

McAdams D.P., de St. Aubin E., Logan R.L., Generativity among young, midlife, and older adults, Psychology and Aging, 1993, 8. Muszyński M., Teoria uczenia się egzystencjalnego Petera Jarvisa, Edukacja Dorosłych, 2013, 1.

Obuchowski K., Człowiek intencjonalny, czyli o tym jak być sobą, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2000.

Obuchowski K., The subjects’ revolution, WSHE, Łódź 2005.

Oleś P.K., Psychologia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Ożarowski W., Ustalenie przydatności Popperowskiej zasady falsyfikacji do oceny koncepcji osobowości autorskiej, Horyzonty Psychologii, 2011, 1(1).

Perret-Clermont A.N., Social Interaction and Cognitive Development in Children, Academic Press, London 1980.

Pietrasiński Z., Rozwój człowieka dorosłego, Państwowe Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Warszawa 1990.

Pietrasiński, Z., Mądrość, czyli świetne wyposażenie umysłu, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2001.

Pietrasiński Z., Ekspansja pięknych umysłów. Nowy renesans i ożywcza autokreacja, Wydawnictwo CIS, Warszawa 2008.

Schaffer H.R., Epizody wspólnego zaangażowania jako kontekst rozwoju poznawczego, [w:] Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1994.

Staudinger U.M., Dörner J., Mickler C., Wisdom and personality, [w:] A handbook of wisdom. Psychological perspective, red. R.J. Sternberg, J. Jordan, Cambrige University Press, Cambrige 2005.

Steuden S., Brudek P., Florczyk Ł., Mądrość jako efekt pozytywnego starzenia się. Perspektywa psychologiczna, Forum Teologiczne, 2016, XVII.

Wygotski L.S., Narzędzie i znak w rozwoju dziecka, PWN, Warszawa 2006.