Galeria handlowa jako przestrzeń edukacji nieformalnej

Main Article Content

Maria Rudnicka

Abstrakt

The goal of the study is to answer the question about the educational values of cultural promotional events held in shopping malls. To achieve this goal, an ethnographic research was performed during three events in two shopping malls in Wrocław. It consisted of participatory observation and interviews with 6 participants of the events. The research is based on Knud Illeris’s theory of learning through everyday life (non-formal learning). During the study, it was observed that the organizers of the events use the newest methods of learning (including new technologies). The information is transferred in various ways and the extra attractions that are part of the events engage participants in creative activities. The gained knowledge can be theoretical or practical and it can encourage participants to change their life habits or to undertake various activities in their lives. It also makes accessible the previously inaccessible areas of reality. New knowledge usually does not create new structures and basically reconstructs the existing ones (accommodation learning). The learning process in shopping malls during the cultural events is a byproduct or a side effect ofpromotional activities, yet it takes place and it can improve the quality of life of the participants. Thus,a shopping mall, an institution of the consumer society, becomes an institution of the society of knowledge.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Rudnicka, M. (2019). Galeria handlowa jako przestrzeń edukacji nieformalnej. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.11
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Bujak J., Zabawka w Europie. Zarys dziejów, rozwój zainteresowań, WUJ, Kraków 1988.
 2. Chwałek J., Nowoczesny sklep, WSiP, Warszawa 1993.
 3. Encyklopedia historii gospodarczej Polski do 1945 roku, t. 1 A - N, red. A. Mączaka, WP, Warszawa 1981.
 4. Galbraith J.K., Społeczeństwo dobrobytu, państwo przemysłowe, przekł. J. Prokopiuk, Z. Zinserling, PIW, Warszawa 1973.
 5. Goldman D., Olfaktoria. Blog; http://www.olfaktoria.pl/2014/09/jak-pachna-polskie-sklepy, [data dostępu: 1.05.2017].
 6. Gujska-Szczepańska T., Wszystko o galeriach handlowych i supermarketach. Wywiad z Krystyną Słowik, http://bibulamilanowska.eu/index.php/ludzie/749-wszystko-o-galeriachhandlowych-i-supermarketach-wywiad-z-krystyna-slowik, [data dostępu: 29.04.2017].
 7. Historia kultury materialnej Polski w zarysie, tom VI, Od 1870 do 1918, red. B. Baranowski, J. Bartyś, T. Sobczak, Ossolineum, Wrocław 1979.
 8. Illeris K., Trzy wymiary uczenia się. Poznawcze, emocjonalne i społeczne ramy współczesnej teorii uczenia się, przekł. A. Jurgiel, red. M. Malewski, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2006.
 9. Jakubowski W., Edukacja w świecie kultury popularnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.
 10. Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), red. W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 11. Kultura jako przestrzeń edukacyjna – współczesne obszary uczenia się osób dorosłych, red. W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 12. Kantor R., Poważnie i na niby. Szkice o zabawach i zabawkach, MAC Edukacja, Kielce 2003.
 13. Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2005.
 14. Kłoskowska A., Kultura masowa: krytyka i obrona, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.
 15. Konarzewski K., Jak uprawiać badania oświatowe. Metodologia praktyczna, WSiP, Warszawa 2000.
 16. Leksykon marketingu, red. J. Alktorn, T. Kramer, PWE, Warszawa 1998.
 17. Makowski G., Świątynie konsumpcji. Geneza i społeczne znaczenie centrum handlowego, Wydawnictwo TRIO, Warszawa 2003.
 18. Malewski M., Modele pracy edukacyjnej z ludźmi dorosłymi, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2000, 1.
 19. Malewski M., W poszukiwaniu teorii uczenia się ludzi dorosłych, Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2006, 2.
 20. Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, PWN, Warszawa 1978.
 21. Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Toruń –Poznań 1995.
 22. Pietrasiński Z., Sztuka uczenia się, WP, Warszawa 1964.
 23. Pilch T., Bauman T., Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.
 24. Ritzer G., Magiczny świat konsumpcji, przekł. L. Stawowy, Muza, Warszawa 2001.
 25. Romanowska K., Więcka A., Połknięci przez mall, „Newsweek”, nr 7, 21.10.2001.
 26. Rudnicka K., Edukacja mimowolna. W poszukiwaniu nowych przestrzeni edukacyjnych w społeczeństwie konsumpcyjnym, [w:] Kultura i edukacja (konteksty i kontrowersje), red. W. Jakubowski, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.
 27. Siemak-Tylikowska A., Uczymy się społeczeństwa przez uśmiech, Kwartalnik Pedagogiczny, 2005, 3(197).
 28. Słownik marketingu, red. J. Słupski, Seria: Biblioteka Profesjonalisty, Peter Collin Publishing, Wydawnictwo Wilga, Warszawa 2000.
 29. Sulima R., Antropologia codzienności, WUJ, Kraków 2000.
 30. Toffler A., Trzecia fala, przekł. E. Woydyłło, PIW, Warszawa 1997.
 31. Wikipedia. Wolna encyklopedia, https://pl.wikipedia.org/wiki/Convenience_store [data dostępu: 13.05.2017].