Zaburzenia depresyjne wśród studentek i studentów w Polsce

Main Article Content

Ewa Karmolińska-Jagodzik

Abstrakt

This article describes depressive disorders among contemporary students in Poland. The research
results analyses data obtained in the national survey in 2019 on a group of 4,500 full-time and extramural
students2. The selection of the research sample was consistent with a random selection. The
research was carried out in a research team (Prof. dr hab. A. Cybal – Michalska, Prof. UAM, dr hab.
S. Jaskulska, Prof. UAM, dr hab. N. Walter, Dr. M. Marciniak, Dr. E. Karmolińska – Jagodzik) under
the guidance of prof. UAM, dr hab. Jacek Pyżalski under the grant implemented for the State Agency
for Solving Alcohol Problems. Issues related to depression were within the scope of my analysis. This
article includes a description of the causes of depression and the theoretical disorder itself. In addition,
it article provides an analysis of the test results using the Beck test in individual subscales for students
in Poland. The article is a diagnostic approach to the student community in Poland in the scope of the
phenomenon discussed.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Karmolińska-Jagodzik, E. (2019). Zaburzenia depresyjne wśród studentek i studentów w Polsce. Studia Edukacyjne, (55), 139-162. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.9
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

 1. Berceli D., Zaufaj ciału, OBPzC, Koszalin 2011.
 2. Banaś A., Wichowicz H., Gałuszko M., Współchorobowość somatyczna w zaburzeniach depresyjnych, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 2005, 2(5).
 3. Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018.
 4. Czapiński J., Polski generalny sondaż dobrostanu psychicznego: badanie panelowe 1991 i 1992: struktura danych i podstawowe statystyki, Polskie Towarzystwo Psychologiczne, Pracownia Wydawnicza, Warszawa 1993.
 5. Dąbrowski K., Zdrowie psychiczne, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.
 6. Diener E., Lucas R.E., Oishi S., Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniu z życia, [w:] Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu, zdrowiu, sile i cnotach człowieka, red. J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 7. Erikson E.H., Dopełniony cykl życia, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2002.
 8. Godlewska B.R., Genetyka i psychiatria w praktyce lekarskiej, Psychiatria w Praktyce Ogólnolekarskiej, 2007, 7(2).
 9. Godlewski S., Czerski P., Badania genetyczno-molekularne metodą analizy sprzężeń dotyczące schizofrenii. Przegląd piśmiennictwa, Nowiny Lekarskie, 2000, 69.
 10. Hasler G., Patofizjologia depresji: czy mamy jakieś solidne dowody naukowe interesujące dla klinicystów? Postępy Psychiatrii i Neurologii, 2011, 20.
 11. James W., The principles of psychology, Holt, New York 1890.
 12. Jonata B., Załuska M., Poziom kortyzolu, dehydroepiandrosteronu i jego siarczanu (DHEA i DHEA-S) w surowicy krwi a obraz lipidogramu i reakcja na leczenie u kobiet z depresją, Psychiatria Polska, 2011, XLV, 6.
 13. Karmolińska E., Dysfunkcjonalność rodziny jako przejaw kryzysu suicydalnego, Pampaedia, 2007/2008, 4-5.
 14. Markowicz-Narękiewicz A.E., Związek pomiędzy wydzielaniem neuroprzekaźników a powstaniem chorób psychicznych – na szczegółowo omawianym przykładzie depresji, [w:] Neurokognitywistyka w patologii i zdrowiu, Pomorski Uniwersytet w Szczecinie, Szczecin 2015.
 15. Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 16. Mitjans M., Arias B., The genetics of depression: What information can new methodologic approaches provide? Actas Esp Psiquiatr., 2012, 40.
 17. Mojs E., Bartkowska W., Kaczmarek Ł., Ziarko M., Bujacz A., Warchoł-Biedermann K., Właściwości psychometryczne polskiej wersji skróconej Skali Depresji Kutchera dla Młodzieży (Kutcher Adolescent Depression Scale) – pomiar depresji w grupie studentów, Psychiatria Polska, 2015, 49(1).
 18. Morrison J., DSM-5 bez tajemnic. Praktyczny przewodnik dla klinicystów, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2016.
 19. Psychiatria, red. J. Rybakowski, J. Wciórka, tom II, Wydawnictwo Medyczne Urban & Partner, Wrocław 2011.
 20. Rajewska-Rager A., Rybakowski J., Rola stresujących wydarzeń życiowych w patogenezie depresji, Neuropsychiatria Neuropsychologia, 2008, 3.
 21. Sadock B.J., Sadock V.A., Ruiz P., Kaplan & Sadock’s Synopsis of Psychiatry Behavioral Sciences/Clinical Psychiatry, wyd. 11, Wolters Kluwer, Philadelphia 2015.
 22. Shannon K.E., Beauchaine T.P., Brenner S.L., Neuhaus E., Gatzke-Kopp L., Familial and temperamental predictors of resilience in children at risk for conduct disorder and depression, Development and Psychopathology, 2007, 19.
 23. Szpera A., Badania genów kandydujących związanych z układem serotoninergicznym i dopaminergicznym w zespole obsesyjno-kompulsywnym, Nowiny Lekarskie, 2008, 77.
 24. Zawadzki B., Popiel A., Pragłowska E., Charakterystyka psychometryczna polskiej adaptacji Kwestionariusza Depresji BDI Aarona T. Becka, Psychologia-Etologia-Genetyka, 2009, 19.
 25. Vilagut G., Forero C.G., Barbaglia G., Screening for depression in the general population with the Center for Epidemiologic Studies Depression (CES-D): a systematic review with meta-analysis, PLoS One, 2016, 11(5).
 26. Strony internetowe
 27. https://www.who.int/mental_health/management/depression/en/ [data dostępu: 02.11.2019].
 28. http://twarzedepresji.pl/o-depresji-swiecie/ [data dostępu: 02.11.2019].
 29. https://stat.gov.pl›gfx›portalinformacyjny›defaultaktualnosci›region [data dostępu: 31.10.2019].
 30. Bauman Z., https://elpais.com/cultura/2014/08/24/actualidad/1408896685_914050.html [data dostępu: 08.12.2019].