Działania środowisk naukowych na rzecz jakości kształcenia w szkołach wyższych w dwudziestoleciu międzywojennym, na łamach czasopisma „Szkoły Akademickie”

Main Article Content

Ewa Kula
Marzena Pękowska

Abstrakt

After Poland’s regaining independence, a significant role in the organization of higher education institutions,the development of academic instruction and research as well as in the formation of awareness of the Polish academic community, was played by periodicals addressed to this group. One of such magazines was Szkoły Akademickie quarterly (1927-1928) and afterwards a yearbook (1928-1930). The article presents the questions of higher education addressed by this journal and the activities undertaken by the scientific community to solve them. The information included in the journal allowed moreover to indicate the most crucial activities of academic circles for the improvement of academic didactics and the development of scientific research.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kula , E., & Pękowska, M. (2019). Działania środowisk naukowych na rzecz jakości kształcenia w szkołach wyższych w dwudziestoleciu międzywojennym, na łamach czasopisma „Szkoły Akademickie”. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.14
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Bajerski A., Szkolnictwo wyższe międzywojennej Polski. Ujęcie geograficzne, Poznań 2016.
 2. Bieńkowski W., Semkowicz Władysław Aleksander, krypt. i pseud. Dr Wł. S., S., SAS, W. S., Wł. S. (1878-1949), PSB, t. 36, Warszawa – Kraków 1995.
 3. Bukowska K., Łyskowski (Koschembahr-Łyskowski) Ignacy (1864-1945), PSB, t. 18, Wrocław – Warszawa – Kraków 1973.
 4. Dutkowa R., Żeńskie gimnazja Krakowa w procesie emancypacji kobiet (1896-1918), Kraków 1995.
 5. Dybiec J., Nie tylko szablą. Nauka i kultura polska w walce o utrzymanie tożsamości narodowej 1795-1918, Kraków 2004.
 6. Hübner P., Rola periodyków ogólnoakademickich w formowaniu świadomości środowiska akademickiego II Rzeczypospolitej, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, 2018, 27.
 7. Hulewicz J., Sprawa wyższego wykształcenia kobiet w Polsce w wieku XIX, Kraków 1939.
 8. Jamrożek W., Kongresy i zjazdy pedagogiczne w rozwoju polskiej myśli i praktyki edukacyjnej (do 1939 roku), Poznań 2015.
 9. Jelonek M., Skrzyńska J., Jakość kształcenia w szkolnictwie wyższym – uwagi wstępne, [w:] Ewaluacja jakości dydaktyki w szkolnictwie wyższym. Metody, narzędzia, dobre praktyki, red. W. Przybylski, S. Rudnicki, A. Szwed, Kraków 2010.
 10. Kula E., Pękowska M., Działalność Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego w dwudziestoleciu międzywojennym na rzecz międzynarodowej współpracy intelektualnej, Studia Edukacyjne, 2016, 39.
 11. Loria S., Zamiast programu, „Szkoły Akademickie” 1927, z. 1.
 12. Massalski A., Kula E., Polityka edukacyjna: pomiędzy kształceniem i wychowaniem, [w:] Stulecie polskiej polityki społecznej 1918-2018, red. E. Bojanowska i in., Warszawa 2018.
 13. Maślankiewicz K., Hrynakowski Konstanty (1878-1938), PSB, t. 10, Wrocław – Warszawa 1962-1964.
 14. „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, Warszawa 1920, t. 3.
 15. Pamiętnik II Zjazdu Naukowego odbytego w Warszawie w dniu 2-3 kwietnia 1927 roku, „Nauka Polska. Jej Potrzeby, Organizacja i Rozwój”, Warszawa 1927, t. 3.
 16. Perkowska U., Studentki Uniwersytetu Jagiellońskiego w latach 1894-1939, Kraków 1994.
 17. Piskurewicz J., Główne zagadnienia nauki i dydaktyki akademickiej w wypowiedziach uczonych II Rzeczypospolitej, Kwartalnik Pedagogiczny, 2015, 1.
 18. Puchalik M., Stanisław Loria (1883-1958), PSB, t. 17.
 19. Rostworowski E., Konopczyński Władysław (1880-1952), PSB, t. 13, Wrocław – Warszawa –Kraków 1967-1969.
 20. Sadowska J., Ku szkole na miarę Drugiej Rzeczypospolitej: geneza, założenia i realizacja reformy Jędrzejewiczowskiej, Białystok 2001.
 21. Sieciński W., Organizacja uczelni akademickich w II Rzeczypospolitej w świetle ustawodawstwa dotyczącego nauki i szkolnictwa wyższego, Studia Administracyjne, 2017, 9.
 22. Sroka S.T., Siedlecki Michał Marian (1873-1940), PSB, t. 36, Warszawa – Kraków 1996.
 23. Sroka S.T., Sosnowski Jan Kazimierz (1875-1938), PSB, t. 40, Warszawa – Kraków 2001.
 24. Stanisław Kot – uczony i polityk, red. A. Fitowa, Kraków 2001.
 25. Statut Stałej Delegacji Zrzeszeń i Związków Profesorów Szkół Akademickich w Polsce, „Szkoły Akademickie. Organ Stałej Delegacji Zrzeszeń i Związków Profesorów Szkół Akademickich w Polsce”, Poznań 1927, z. 1.
 26. „Szkoły Akademickie. Organ Stałej Delegacji Zrzeszeń i Związków Profesorów Szkół Akademickich w Polsce”, z. 1-10, red. K. Hrynakowski, Poznań 1927-1930.
 27. Szulc E., Cmentarz Ewangelicko-Augsburski w Warszawie. Zmarli i ich Rodziny, Warszawa 1989.
 28. Szymborski K., Pieńkowski Stefan (1883-1953), PSB, t. 26, Warszawa – Kraków 1981.
 29. Śródka A., Uczeni polscy XIX-XX stulecia, t. I, Warszawa 1994.
 30. Taszycki W., Łoś Jan Nepomucen (1860-1928), PSB, t. 18, Wrocław – Warszawa – Kraków 1973.
 31. Tomaszewski J., Ojczyzna nie tylko Polaków. Mniejszości narodowe w Polsce w latach 1918-1939, Warszawa 1985.
 32. Ustawa z 17 marca 1921 roku Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, DzU z 1921 r., nr 44, poz. 267.
 33. Ustawa z 22 grudnia 1925 roku o środkach zapewnienia równowagi budżetowej, DzU z 1925 r., nr 129, poz. 918.
 34. Wierzbicka M., Halecki Oskar, [w:] Słownik historyków polskich, Warszawa 1994.
 35. Żongołłowicz B., Dzienniki 1930-1936, oprac. D. Zamojska, Warszawa 2004.