Kultura obywatelska w ponowoczesności. Wybrane konteksty edukacyjne
PDF

Słowa kluczowe

civic culture
social participation
post-modernity
civic education

Jak cytować

Czerwiński, K. . (2020). Kultura obywatelska w ponowoczesności. Wybrane konteksty edukacyjne. Studia Edukacyjne, (55), 183–204. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.11

Abstrakt

Civic culture can be understood as the orientation of citizens in public matters and broad social participation.
Trust and cooperation as well as communication skills are also included in the components of this culture. In the conditions of social changes related to postmodernism, mainly such as: the appreciation of diversity, the growing importance of the media, the increase in the role of consumption, problems with identity, there is a need to redefine civic culture and its constitutive elements. This has significant implications for contemporary civic education.

https://doi.org/10.14746/se.2019.55.11
PDF

Bibliografia

Bauman Z., Razem, osobno, przekł. T. Kunz, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2005.

Bauman Z., Płynne czasy. Życie w epoce niepewności, przekł. M. Żakowski, Wydawnictwo „Sic!”, Warszawa 2007.

Bauman Z., O edukacji. Rozmowy z Riccardo Mazzeo, przekł. P. Poniatowska, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2012.

Buksiński T., Współczesne filozofie polityki, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2006.

Chmaj M., Kultura polityczna, [w:] Mała encyklopedia wiedzy politycznej, red. M. Chmaj, W. Sokół, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Ciesiołkiewicz A., Organizacje społeczne jako środowisko edukacyjne, [w:] Mała ojczyzna. Kultura, edukacja, rozwój lokalny, red. W. Theiss, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.

Dąbrowska-Bąk M., Zapoznany komponent społeczeństwa obywatelskiego (między etosem granicy a etosem ułatwienia), [w:] Edukacja i młodzież wobec społeczeństwa obywatelskiego, red.

K. Przyszczypkowski, A. Zandecki, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1996.

Homa T., Obywatelskość. Wybrane europejskie ujęcia filozoficzne i kulturowe. Studium historyczno-hermeneutyczne, Wydawnictwo WAM, Kraków 2013.

Jankowski D., Autoedukacja wyzwaniem współczesności, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2000.

Jankowski D., Edukacja wobec zmiany, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2002.

Jankowski D., Człowiek dorosły współkreatorem swojego środowiska edukacyjnego, [w:] Człowiek na edukacyjnej fali. Współczesne konteksty edukacji dorosłych, red. M. Podgórny, Oficyna

Wydawnicza Impuls, Kraków 2005.

Kargul J., Obszary pozaformalnej i nieformalnej edukacji dorosłych. Przesłanki do budowy teorii edukacji całożyciowej, Wydawnictwo Naukowe DSWE TWP, Wrocław 2005.

Królikowska J., Postmodernizm, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.

Malewski M., Od nauczania do uczenia się. O paradygmatycznej zmianie w andragogice, Wydawnictwo Naukowe DSW, Wrocław 2010.

Melosik Z., Postmodernistyczne kontrowersje wokół edukacji, Wydawnictwo Edytor, Toruń – Poznań 1995.

Napiontek O., Szkoła – przestrzeń obywatelskiego uczestnictwa, [w:] Edukacja obywatelska w działaniu, red. A. Kordasiewicz, P. Sadura, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.

Nowak E., Ile znaczą kompetencje moralno-dyskursywne dla demokracji? [w:] Etyka życia publicznego, red. K.M. Cern, P.W. Juchacz, E. Nowak, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2009.

Nowak M., Ponowoczesność, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. IV, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.

Pietrzak E., Szczepanik R., Zaorski-Sikora Ł., Aksjologia życia publicznego, Wydawnictwo Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi, Łódź 2011.

Przybyszewski K., Kultura publiczna. Refleksje wokół kondycji społeczeństwa i państwa polskiego, Wydawnictwo Naukowe Instytutu Filozofii UAM, Poznań 2013.

Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Toruń – Poznań 1999.

Raciborski J., Obywatelstwo w perspektywie socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Radiukiewicz A., Szkoły demokracji? Kształtowanie i rozumienie roli działacza organizacji społeczeństwa obywatelskiego, Instytut Studiów Politycznych PAN, Oficyna Naukowa, Warszawa 2016.

Rajca L., Demokracja. Studium polityczne, Wydawnictwo Naukowe Grado, Toruń 2007.

Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.

Sztompka P., Zaufanie. Fundament społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 2007.

Wiłkomirska A., Wiedzieć i rozumieć aby być obywatelem. Studium empiryczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Winiarski M., Edukacja środowiskowa, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, t. I, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Winiarski M., Współdziałanie szkoły i środowiska. Aspekt socjopedagogiczny, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1992.

Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

Zalecenie Parlamentu Europejskiego i Rady z 18 grudnia 2006 r. w sprawie kompetencji kluczowych w procesie uczenia się przez całe życie, Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej (2006/962/WE) [on-line:] http://eur-lex.europa.eu/legal-content/pl/TXT/PDF/?uri=CELEX:32006H0962 [data dostępu: 22.05.2018].

Żółkowska T., Zaufanie. Szkice teoretyczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2015.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.