Zadania domowe w perspektywie uczniów na przykładzie przedmiotu geografia
PDF

Słowa kluczowe

homework
geographic education
motivation
learning

Jak cytować

Abramowicz, D. (2019). Zadania domowe w perspektywie uczniów na przykładzie przedmiotu geografia. Studia Edukacyjne, (55), 245–258. https://doi.org/10.14746/se.2019.55.14

Abstrakt

Homework in school education is one of the most important challenges in the educational process. Considerations regarding homework and its efficiency result from various approaches in both academic
and school environments. Despite various opinions, discussions and the results of research on education, and at the same time the lack of legal necessity to apply homework, they remain an integral part of the education process in most schools.
The aim of the research was to recognize students’ opinions on homework. The study presents the results
of research on the use of obligatory and non-obligatory home tasks in geography lessons. According to the students, the use of compulsory homework in a Geography lesson adversely affects their mobilization for learning outside of school. Students pay attention to the problem of a small amount of time that they could devote to the pursuit of their interests. In their opinion, the possibility to decide on the form of homework would significantly increase their motivation to learn.

https://doi.org/10.14746/se.2019.55.14
PDF

Bibliografia

Adamczewska M., Pawelczyk I., Multimedia w kształceniu geograficznym – przykład gimnazjów w Łodzi, [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, red. A. Hibszer, E. Szkurłat, Wydawnictwo CUK, Łódź 2015.

Adamek I., Podstawy edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2000.

Brzezińska A.I., Nauczyciel jako organizator społecznego środowiska uczenia się, [w:] Rozwijanie zdolności uczenia się. Wybrane konteksty i problemy, red. E. Filipiak, Wydawnictwo UKW, Bydgoszcz 2009.

Dacy-Ignatiuk K., Platforma edukacyjna EDMODO w praktyce szkolnej, [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w geograficznej praktyce edukacyjnej. Prace Komisji Edukacji Geograficznej Polskiego Towarzystwa Geograficznego PTG, red. A. Hibszer, E. Szkurłat, Wydawnictwo CUK, Łódź 2015.

Dolata R., Grygiel P., Jankowska D., Jarnutowska E., Jasińska-Maciążek A., Karwowski M.,Modzelewski M., Pisarek J., Szkolne pytania. Wyniki badań nad efektywnością nauczania w klasach IV-VI, Instytut Badań Edukacyjnych, Warszawa 2015.

Freinet C., Niezawodne prawdy pedagogiczne, PSAPF, Otwock 1993.

Głowacz A., Umiejętności kształcone za pomocą podręczników do geografii w Polsce, Anglii, Francji i Niemczech (Saksonii), [w:] Edukacja geograficzna na świecie i w Polsce – wybrane problemy, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, red. E. Szkurłat, A. Głowacz, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2014.

Głowacz A., Teoretyczne i praktyczne aspekty wykorzystania GIS w szkolnej edukacji geograficznej, [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w geograficznej praktyce edukacyjnej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, red. A. Hibszer, E. Szkurłat, Wydawnictwo CUK, Łódź 2015.

Groenwald M., Nauczyciel geografii w świecie nowych mediów, [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, red. A. Hibszer, E, Szkurłat, Wydawnictwo CUK, Łódź 2015.

Hibszer A., Szkurłat E., Wstęp, [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w geograficznej praktyce edukacyjnej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, red. A. Hibszer, E. Szkurłat, Wydawnictwo CUK, Łódź 2015.

Hłobił A., Indywidualizacja kształcenia szansą urzeczywistnienia potrzeb i możliwości uczniów, Edukacja Humanistyczna, 2015, 1(32).

Janukowicz M., Determinanty efektywności pracy domowej ucznia, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie, 2016, 25(2).

Kralovec E., Buell J., End Homework Now, Association for Supervision and Curriculum Development, ECSCO Publishing, 2003.

Łukawska A., Nauka domowa uczniów: uwagi kierowane do kandydatów na nauczycieli, Nauczyciel i Szkoła, 2004, 1-2 (22-23).

Martyka A., Czas wolny dzieci we współczesnych polskich miastach. Wprowadzenie do poszukiwań optymalnych rozwiązań przestrzennych, Czasopismo techniczne, Architektura, 2012, 29(109).

Okoń W., Zarys dydaktyki ogólnej, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa 1968.

Paszkiewicz A., Na kim spoczywa odpowiedzialność za pracę domową dziecka, Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze, 2014, t. 1.

Piotrowska I., Cichoń M., Multimedia i e-podręczniki w kształceniu młodzieży pokolenia cyfrowego, [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, red. A. Hibszer, E. Szkurłat, Wydawnictwo CUK, Łódź 2015.

Pytka P., Wojtanowicz P., Fotokod QR nowym sposobem przekazu informacji w edukacji, [w:] Edukacja geograficzna wobec problemów współczesnego świata, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, red. J. Rodzoś, E. Szkurłat, Bugucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań 2017.

Szkurłat E., E-learning w geograficznym kształceniu akademickim – szanse, wyzwania, zagrożenia, [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w geograficznej praktyce edukacyjnej, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, red. A. Hibszer, E. Szkurłat, Wydawnicwo CUK, Łódź 2015.

Tomczewska-Popowycz N., Technologie informacyjno-komunikacyjne na lekcjach geografii w opinii uczniów szkół ponadgimnazjalnych, [w:] Technologie informacyjno-komunikacyjne w kształceniu geograficznym. Założenia teoretyczne. Diagnoza wykorzystania, Prace Komisji Edukacji Geograficznej PTG, red. A. Hibszer, E. Szkurłat, Wydawnictwo CUK, Łódź