Podobieństwa i różnice pomiędzy filozofią i pedagogiką Kanta a pedagogiką ponowoczesną
PDF (English)

Słowa kluczowe

Kantian philosophy and pedagogy
postmodern pedagogy
moral education
identity of the person
humanistic pedagogy

Jak cytować

Zieliński, P. (2018). Podobieństwa i różnice pomiędzy filozofią i pedagogiką Kanta a pedagogiką ponowoczesną. Studia Edukacyjne, (48), 115–132. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.8

Abstrakt

The aim of the study is articulated in the title. The author is reconstructing Kantian philosophy and pedagogic, the thesis of postmodernism and post-modern pedagogic and indicates the relationships and differences of those two systems. Both Kant and the Baden-based neo-Kantians enabled the emancipation of the humanities. The Kantian model of pedagogy was the basis for pedagogic directions, belonging to the meta-theory of humanistic education and critical pedagogy, especially the postmodern one. There are clear links with Kantian ideas of pedagogy, the way to capture the role of dignity, knowledge and freedom in the morality of a human being. There are also significant differences: Kant did not include to his pedagogy social, political and pluralistic questions, which are so important in postmodern pedagogy.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.8
PDF (English)

Bibliografia

Durozoi G., Roussel A., Filozofia. Słownik. Pojęcia, postacie, problemy [Philosophy. Dictionary. Concepts, characters, problems], WSiP, Warszawa 1997.

Dybiec J., Zagadnienie wartości w postmodernistycznej teorii i praktyce edukacyjnej,[in:] Edukacja – tradycja i współczesność [The problem of values in postmodern theory and educational practice [in:] Education – the tradition and modernisty], Eds. A. Majkowska, M. Łapot, Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza w Często-chowie, Częstochowa 2013.

Gajda J., Pedagogika kultury, [in:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 4, P, [The pedagogic of culture [in:] The pedagogical encyclopedia of XXI century, vol. 4, P], Ed. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Geisler R., Jednostka i społeczeństwo w postmodernizmie [The unit and society in postmodernism], Wydawnictwo WSP w Częstochowie, Częstochowa 1999.

Hejnicka-Bezwińska T., Pedagogika pozytywistyczna, [in:] Pedagogika, t. 1 [Pedagogic of positivism, [in:] The education, vol. 1 ], red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, WN PWN, Warszawa 2004.

Jameson F., Postmodernizm i społeczeństwo konsumpcyjne, trans. P. Czapliński, [in:] Postmodernizm. Antologia przekładów [Postmodernism and Consumer Society, trans. P. Czapliński, [in:] Postmodernism. Anthology of translations], Ed. R. Nycz, Baran i Suszczyński, Kraków 1997.

Kant I., Krytyka władzy sądzenia [The critique of judgment ], trans. J. Gałecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1986.

Kant. I., O pedagogice [About pedagogic], trans. D. Sztobryn, Dajas, Łódź 1999.Kant I., Krytyka praktycznego rozumu [The critique of practical mind ], trans. J. Gałecki, wyd. 3, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Kroński T., Kant, Wiedza Powszechna, Warszawa 1966.Kwaśnica R., Dwie racjonalności. Od filozofii sensu ku pedagogice ogólnej [Two rationality. From philosophy of sense to general pedagogic], IKN ODN, Wrocław 1987.

Lyotard J.F., Kondycja ponowoczesna. Raport o stanie wiedzy [The Postmodern Condition: Report on Knowledge], trans. M. Kowalska, J. Migasiński, Fundacja Aletheia, Warszawa 1997.

Lyotard J.F., Poróżnienie [The rupture], trans. B. Banasiak, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Melosik Z., Pedagogika pragmatyzmu, [in:] Pedagogika, t. 1 [Pedagogic of pragmatism, [in:] The Education, vol. 1], red. Z. Kwieciński, B. Śliwerski, WN PWN, Warszawa 2004.

Rousseau J.J., Umowa społeczna [The Social Contract], trans. A. Peretiatkowicz, Antyk, Kęty 2002.

Somr M., Hruškova L., Herbart’s Philosophy of Pedagogy and Educational Teaching, Studia Edukacyjne, 2014, 33.

Szczęsny W.W., Kant Immanuel, [in:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 2, G-Ł [Kant Immanuel, [in:] The pedagogical encyclopedia of XXI century, vol. 2, G-L], Ed. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2003.

Szkudlarek T., Wiedza i wolność w pedagogice amerykańskiego postmodernizmu [Knowledge and freedom in American postmodern pedagogic], Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1993.

Sztobryn S., Słowo wstępne [in:] I. Kant, O pedagogice [The foreword [in:] I. Kant,About pedagogic], Dajas, Łódź 1999.

Śliwerski B., Współczesne teorie i nurty wychowania [The contemporary theories and trends of education], Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 1998.

Tchorzewski A.M. de, Teoria wychowania, [in:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. 6, Su-U [The theory of education, [in:] The pedagogical encyclopedia of XXI century, vol. 6, Su-U ], Ed. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2007.

Wołoszyn S., Nauki o wychowaniu w Polsce w XX wieku. Próba syntetycznego zarysu na tle powszechnym [The science of education in Poland in the twentieth century. Assay about the outline of a synthetic universal], wyd. 2 poszerz., Dom Wydawniczy „Strzelec”, Kielce 1998.

Zieliński P., Rola nauczyciela w świetle założeń edukacji postmodernistycznej,[The role of a teacher in the light of the principles of postmodernist education] Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 2012, 21.

Zieliński P., Kantowskie inspiracje pedagogiki humanistycznej [The Kantian’s Inspiration in Humanist Pedagogy], Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Rocznik Polsko-Ukraiński, 2014, 16.