Kierunki zaangażowania Jana Korneckiego w prace zjednoczeniowe polskich towarzystw oświatowych w latach 1923-1935
PDF

Słowa kluczowe

Jan Kornecki
Interwar Poland
educational societies
social and educational activities

Jak cytować

Michalski, G. (2018). Kierunki zaangażowania Jana Korneckiego w prace zjednoczeniowe polskich towarzystw oświatowych w latach 1923-1935. Studia Edukacyjne, (48), 151–168. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.10

Abstrakt

After Poland regained independence in 1918, educational societies played an important role in the education of the society. Jan Kornecki was one of many community workers who continued activities in that area started during the times of national bondage. On behalf of the Polish Educational Society in Warsaw [Polska Macierz Szkolna], he became a member of a pioneer group trying to unify the actions and strengthen the cooperation between educational societies in various districts of Poland. After the establishment of the Liaison Commission of Polish Educational Societies [Komisja Porozumiewawcza Polskich Towarzystw Oświatowych], he accepted the position of the secretary of the Commission’s Executive Department and was responsible for initiating and maintaining permanent contacts between the societies forming the Commission. Apart from maintaining ongoing relationships with community workers in the places of their local activities, he prepared the First Polish Educational Congress, which was convened in December 1924 in Warsaw. J. Kornecki rendered great services in founding a new educational organization named The Union of Polish Educational Societies [Zjednoczenie Polskich Towarzystw Oświatowych], which was established in 1927 based on the experiences gathered by the Liaison Commission, which operated earlieroku He took the function of the manager of the Union’s Executive Department Office; his responsibilities included delegating and supervising tasks performed by clerks employed in the Office, managing the property and funds, and drawing up reports of activities. He moreover organized and convened annual and extraordinary meetings of delegates and implemented the resolutions adopted, prepared plans and programmes of quarterly off-schedule meetings of the Executive Department, represented the Union during external relations, mainly with state and local government institutions and first of all initiated and maintained regular relationships with separate associations and provided them with all kinds of aid, e.g. by organizing annual conferences for educational managers.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.10
PDF

Bibliografia

Źródła

Dwudziestolecie Centralnego Towarzystwa Rolniczego w Warszawie 1907-1927, Warszawa 1927.

J. K., I Ogólnopolski Kongres Oświatowy. Sprawozdanie z obrad, „Oświata Polska” 1925, nr 1.

Kornecki J., Dokształcanie i oświata pozaszkolna w ustawie o ustroju szkolnictwa, „Oświata Polska”1932, nr 2.

Kornecki J., Nasz bilans za rok 1925, „Oświata Polska” 1926, nr 1-2.

Kornecki J., Nasz dorobek w roku 1929, „Oświata Polska” 1930, nr 4.

Kornecki J., Nasza współpraca z Czechosłowacją, „Oświata Polska” 1929, nr 4.Kornecki J., Oświata polska na Rusi w czasie Wielkiej Wojny, Warszawa 1937.

Kornecki J., Oświata pozaszkolna w nowym projekcie ustawy o ustroju szkolnictwa, „Oświata Polska” 1927, nr 2-3

Kornecki J., Oświata Pozaszkolna w preliminarzu państwowego budżetu na roku 1929-30, „Oświata Polska” 1928, nr 4.

Kornecki J., Prace społeczno-oświatowe w Polsce, „Oświata Polska” 1928, nr 4.

Kornecki J., Rola Rządu w dziedzinie oświaty pozaszkolnej, „Oświata Polska” 1931, nr 1.

Kornecki J., Stosunek państwa do oświaty dorosłych, „Oświata Polska”1932, nr 2.

Kornecki J., Wspomnienia i szkice. Moje życie i moja wieś rodzinna, Rps, Ossolineum, sygn. 13174/I i II.

Kornecki J., Zadania oświatowe na Kresach, „Oświata Polska” 1925, nr 2.Jan Kornecki, „Nauczyciel Polski” 1922, nr 17-18.

Księga pamiątkowa II Polskiego Kongresu Pedagogicznego odbytego 1 i 2 listopada 1909 we Lwowie, oprac. J. Kornecki, Lwów 1909.

„Nauczyciel Polski” 1922, nr 17/18; 1923, nr 1-2; 1924, nr 3, nr 8, nr 9; 1925, nr 6; 1927, nr 1; 1928, nr 15; 1929, nr 4, nr 6; 1932, nr 5.

Nowak A., Zjazd Pracowników Oświatowych,

„Oświata Polska” 1924, nr 1.N.P., Zjazd „Instytucji oświatowych”, „Przegląd Oświatowy” 1919, nr 5.„Oświata Polska” 1924-1935

.Protokół z posiedzenia Zarządu Głównego, Lwów (2 czerwca 1907); Protokół X-tego Walnego Zjazdu Delegatów PTP, Lwów (3-4 kwietnia 1912 roku);

Protokół X-tego Walnego Zjazdu Delegatów PTP, Lwów (3-4 kwietnia 1912 roku), [w:] M. Przeniosło, Polskie Towarzystwo Pedagogiczne we Lwowie (Materiały z lwowskiego Archiwum Historycznego), „Galicja. Studia i Materiały” 2015, t. 1.''

„Przegląd Pedagogiczny” 1929, nr 2, nr 34; 1931, nr 3, nr 4, nr 5, nr 6, nr 23, nr 24, nr 26, nr 35-36.

Statut Zjednoczenia Polskich Tow. Oświatowych, „Oświata Polska” 1927, nr 4.

Stemler J., Sprawa wskrzeszenia Liceum Krzemienieckiego, „Oświata Polska” 1939, nr 3.

"Szkoła” 1925, nr 5, nr 6; 1927, nr 4, nr 8-9; 1928, nr 7; 1929, nr 7, nr 9; 1930, nr 7; 1931, nr 8.

Zapowiedź Zjazdu przedstawicieli Towarzystw oświatowych, „Przegląd Oświatowy” 1919, nr 3.

Zjednoczenie Polskich Towarzystw Oświatowych, „Oświata Polska” 1935, nr 5.Zjednoczenie Towarzystw Oświatowych, „Przegląd Pedagogiczny” 1924, z. I-II.

Opracowania

Iwanicki M., Społeczna działalność pozaszkolna nauczycieli szkół powszechnych w Polsce w latach 1918-1939, Olsztyn 1984.

Jamrożek W., Kongresy i zjazdy pedagogiczne w rozwoju polskiej myśli i praktyki edukacyjnej (do 1939 roku), Poznań 2015.

Kabziński K., Funkcja społeczno-wychowawcza i oświatowa Towarzystwa Czytelni Ludowych (1880-1939), Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1985.

Korzeniowski M., Z działalności kulturalno-oświatowej Polaków w Kijowie w latach 1905-1918, Wrocławskie Studia Wschodnie, 2011, 15.

Kosmowska I. W., Towarzystwo Szkoły Ludowej w Galicji, Warszawa 1917.

Markiewiczowa H., Rzecz o Polskiej Macierzy Szkolnej, Warszawa 2016.Michalski G., Działalność Stowarzyszenia Chrześcijańsko-Narodowego Nauczycielstwa Szkół Powszechnych 1921-1939, Łódź 2001.

Michalski G., Działalność Związku Inspektorów Szkolnych w Rzeczypospolitej Polskiej (1922-1939), [w:] Z dziejów polskiej teorii i praktyki edukacyjnej, red. W. Szulakiewicz, Toruń 2009.

Michalski G., Stanowisko Związku Inspektorów Szkolnych w Rzeczypospolitej Polskiej wobec problemów ustroju szkolnego w latach międzywojennych, [w:] W kręgu dorobku edukacyjnego II Rzeczypospolitej, red. K. Jakubiak, T. Maliszewski, Kraków 2011.

Michalski G., Wspieranie działalności inspektorów szkolnych w okresie międzywojennym przez czasopismo „Sprawy Szkolne”, [w:] Virtuti et ingenio. Księga pamiątkowa dedykowana profesorowi Julianowi Dybcowi, red. A.K. Banach, Kraków 2013.

Potoczny J., Udział Towarzystwa Szkoły Ludowej w upowszechnianiu czytelnictwa i popularyzacji wiedzy wśród ludu galicyjskiego doby autonomicznej, Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Pedagogika, 2014, 23.

Stemler J., Polska Macierz Szkolna: szkic historyczno-sprawozdawczy z 20-lecia działalności 1905-1925: wydawnictwo jubileuszowe, Warszawa 1926.

Sutyła J., Miejsce kształcenia dorosłych w systemie oświatowym II Rzeczypospolitej, Wrocław--Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1982.

Żmichrowska J., Towarzystwo Szkoły Ludowej (1891-1939), Olsztyn 1992.Żmichrowska M.J., Jan Kornecki (1884-1967). Działalność oświatowa, społeczna i polityczna, Warszawa 1996.