Etyka zawodowa nauczycieli – między uniwersalizmem a pluralizmem
PDF

Słowa kluczowe

professional ethics of teachers
universalism
pluralism
code of ethics
universal pluralism

Jak cytować

Zając , D. (2019). Etyka zawodowa nauczycieli – między uniwersalizmem a pluralizmem. Studia Edukacyjne, (54). https://doi.org/10.14746/se.2019.54.17

Abstrakt

Professional ethics of teachers is one of the most important areas of interest of pedeutology. Not only traditions of that profession, but also the contemporary challenges facing it seem to be indicative of it. In the considerations presented, professional ethics of teachers is shown from two perspectives, i.e. the universal and the pluralistic ones. Each of these perspectives is characterized by diverse understanding of professional ethics of teachers and, in particular, its nature. Generally speaking, the first of these perspectives can come down to the establishment of professional ethics of teachers in the form of a code, while the other moves away from such a strictly code-orientated perception of ethics. Certainly, this does not mean a rejection of any ethical stipulations characteristic of teacher circles, but rather adopting a position according to which such exclusive and only correct stipulations do not exist, but there are a lot of them, which one should bear in mind characterizing the ethical aspects of the teaching profession.

https://doi.org/10.14746/se.2019.54.17
PDF

Bibliografia

Adamski F., Pluralizm, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.

Adamski F., Pluralizm wartości a wychowanie, Kwartalnik Naukowy Fides et Ratio, 2011, 3.

Borowski H., Blaski i cienie etyki uniwersalnej, [w:] Czy możliwa jest etyka uniwersalna? red. J. Sekuła, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce 1994.

Dróżdż A., Etyka nauczycieli, [w:] Etyczny wymiar edukacji nauczycielskiej, red. A. Rumiński, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2004.

Duraj-Nowakowa K., Dymorfizm etyczno-deontologiczny współczesnych nauczycieli, [w:] Problemy etyczno-deontologiczne zawodu nauczycielskiego w okresie przemian ustrojowych w Polsce, red. A.M. Tchorzewski, Wydawnictwo Uczelniane Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Bydgoszczy, Bydgoszcz 1993.

Filipiak M., Hansa Künga Koncepcja ,,światowego ethosu”, [w:] Czy możliwa jest etyka uniwersalna? red. J. Sekuła, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce 1994.

Filozofia. Leksykon PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.

Golka M., Cywilizacja. Europa. Globalizacja, Wydawnictwo Fundacji Humaniora, Poznań 1999.

Gołaszewski W., Pluralizm kulturowy: zjawisko i wartość, [w:] Pluralizm w kulturze polskiej, red. F. Adamski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1988.

Gross F., Tolerancja i pluralizm, IFiS PAN, Warszawa 1992.

Kim Y., Kilka myśli o Etyce Uniwersalnej, [w:] Szkoła przeżycia cywilizacyjnego, red. J. Dołęga, J. Kuczyński, A. Woźnicki, ,Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.

Kotusiewicz A.A., Problemy uniwersalizmu w pedeutologii, [w:] Współczesność a kształcenie nauczycieli, red. H. Kwiatkowska, T. Lewowicki, S. Dylak, Wydawnictwo i Zakład Poligrafii Technologii Eksploatacji, Warszawa 2000.

Kuczyński J., Wstęp do uniwersalizmu, tom I – Ogrodnicy świata, Centrum Uniwersalizmu przy Uniwersytecie Warszawskim: Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania, Warszawa 1998.

Lewowicki T., Przemiany oświaty. Szkice o ideach i praktyce edukacyjnej, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1994.

Łomny Z., Człowiek i edukacja wobec przemian globalnych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 1999.

Mariański J., Między rajem a apokalipsą. O potrzebie wychowania ku wartościom uniwersalnym, [w:] Wychowanie. Pojęcia – procesy – konteksty. Interdyscyplinarne ujęcie, tom 2, red. M. Dudzikowa, M. Czerepaniak-Walczak, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Ostasz L., Ku etyce uniwersalistycznej. Wartości. Zarys aksjologii, Wydawnictwo Olsztyńskiej Szkoły Wyższej, Olsztyn 1999.

Pilch T., Spory o szkołę. Pomiędzy tradycją a wyzwaniami współczesności, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1999.

Polanowska-Sygulska B., Pluralizm wartości i jego implikacje w filozofii prawa, Księgarnia Akademicka. Ośrodek Myśli Politycznej, Kraków 2008.

Promieńska H., Czy dowartościowanie orzecznikowe etyki jest konieczne? (Między prawdą a pewnością poznania etycznego), [w:] Czy możliwa jest etyka uniwersalna? red. J. Sekuła, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce 1994.

Sekuła J., O naturze i formowaniu etyki uniwersalnej, [w:] Czy możliwa jest etyka uniwersalna? red. J. Sekuła, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce 1994.

Słownik wyrazów obcych, L. Wiśniakowska (opracowanie), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Swidler L., Ku Powszechnej Deklaracji Etyki Światowej, [w:] Szkoła przeżycia cywilizacyjnego, red. J. Dołęga, J. Kuczyński, A. Woźnicki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 1997.

Ślęczek-Czakon D., Czy jest możliwa etyka uniwersalna? Uwagi krytyczne, [w:] Czy możliwa jest etyka uniwersalna? red. J. Sekuła, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Rolniczo-Pedagogicznej, Siedlce 1994.

Śliwerski B., Współczesna myśl pedagogiczna. Znaczenia, klasyfikacje, badania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Warszawski J., Uniwersalizm. Zarys narodowej filozofii społecznej, Agencja Wydawniczo-Reklamowa ,,Arte”, Biała Podlaska 2005.

Wojewoda M., Pluralizm aksjologiczny i jego implikacje we współczesnej filozofii i religii, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2010.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.