ICT w edukacji, profilaktyce i terapii – przykłady dobrych praktyk
PDF

Słowa kluczowe

modern information technologies
education
prevention
therapy

Jak cytować

Borzucka-Sitkiewicz, K. (2018). ICT w edukacji, profilaktyce i terapii – przykłady dobrych praktyk. Studia Edukacyjne, (48), 187–200. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.12

Abstrakt

The dynamically developing global IT infrastructure and the increasing importance of modern information technologies represent a huge challenge in the process of socialization and education of children and young people. Undoubtedly, it is extremely important to prepare current and future generations for a skillful use of modern technologies. Therefore, it is essential to implement new technologies in the teaching process at all levels of education as well as during preventive and therapeutic activities. This study analyzes the functioning of three institutions that use modern information technology within educational, preventive and therapeutic interventions. These institutions have been selected to be environmentally diverse, show the international context and demonstrate a different potential for ICT use. The main objective of the research was to identify innovative ways of using modern technologies in supporting educational and compensatory activities undertaken by selected institutions.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.12
PDF

Bibliografia

Batorski D., Jasiewicz J. i in., Nowe media w polskiej szkole, http://regionalneobserwato-riumkultury.pl/tl_files/olek/Nowe%20media%20w%20polskiej%20szkole%20-%20wyniki%20bada.pdf [dostęp: 25.07.2017].

Cylkowska-Nowak M., Wierzejska E., Technologie informacyjne w edukacji zdrowotnej, [w:] Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka,red. B. Woynarowska, PWN, Warszawa 2017.

Gruba J., Multimedialny Pakiet Logopedyczny, [w:] Kompetencje medialne społeczeństwa wiedzy, red. W. Strykowski, W. Skrzydlewski, Wydawnictwo: eMPi2, Poznań 2004.

http://ec.europa.eu/information_society/events/ict_riga_2006/doc_declaration_riga.pdf. [dostęp: 28.02.2012].

http://www.nauka.gov.pl/g2/oryginal/2013_05/5de4e12caa5c43f9e7ad159505c26e03.pdf [dostęp: 12.07.2017].

http://www.umwd.dolnyslask.pl/fileadmin/user_upload/spoleczenstwo_informacyj-ne/dokumenty/Strategia_Rozwoju_Spoleczenstwa_Informacyjnego_w_Polsce.pdf [dostęp: 12.07.2017].

https://klassikka.onedu.fi/web/international/ [dostęp: 24.04.2017].

https://mc.gov.pl/projekty/ogolnopolska-siec-edukacyjna [dostęp: 12.07.2017].

https://mc.gov.pl/projekty/ogolnopolska-siec-edukacyjna/opis-projektu [dostęp: 12.07.2017].

Jak nowe technologie pomagają uczyć? Wyniki badań Edunews.pl wśród nauczycieli polskich szkół. http://www.edunews.pl/images/pdf/jak_nowe_tech_pomagaja.pdf [dostęp: 25.07.2017].

Juszczyk-Rygałło J.: Nowe media a kształt wczesnej edukacji, [w:] Człowiek, technologia, media. Konteksty kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

Kęsiak A., Wspieranie potencjału zdrowotnego osób z upośledzeniem umysłowym w organizacji Brothers of Charity Services w Wielkiej Brytanii, [w:] Psychospołeczne i środowiskowe konteksty zdrowia i choroby, red. K. Borzucka-Sitkiewicz, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.

Kłak M., Zarządzanie wiedzą we współczesnym przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. Prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2010.Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów, Europejska inicjatywa i 2010 na rzecz e-integracji: „Uczestnictwo w społeczeństwie informacyjnym” [SEK (2007) 1469] [SEK (2007) 1470], Bruksela 8.11.2007, KOM (2007) 694.

Lechowicz A., Komputerowe wspomaganie procesu komunikacji niewerbalnej dzieci z wieloraką niepełnosprawnością, WSiP, Warszawa 2005.Manovich L., Język nowych mediów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2006.

Maszke A.W., Metody i techniki badań pedagogicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów 2008.

Ogonowska A., Współczesna edukacja medialna: teoria i rzeczywistość, Wydawnictwo Nauko-we Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie, Kraków 2013.

Ostaszewski K., Edukacja zdrowotna w profilaktyce chorób i zachowań ryzykownych dla zdrowia, [w:] Edukacja zdrowotna. Podstawy teoretyczne. Metodyka. Praktyka, red. B. Woynarowska, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2017.

Rygałło A., Czy szkoła może być cyfrowa? [w:] Człowiek, technologia, media: konteksty kulturowe i psychologiczne, red. A. Ogonowska, G. Ptaszek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2014.

Szczeszek K., Technologie informacyjne a edukacja, [w:] Oblicza Internetu, red. M. Sokołowski, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu, Elbląg 2004.

Ślusarczyk Cz., Rola Internetu w edukacji osób niepełnosprawnych, [w:] E-edukacja.net. „Materiały z III ogólnopolskiej konferencji Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym”, red. M. Dąbrowski, M. Zając, Warszawa 2007.

van Dijk J., Społeczne aspekty nowych mediów. Analiza społeczeństwa sieci, przekł. J. Konieczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Watkins A., Technologie informacyjne i komunikacyjne w edukacji włączającej. Rozwój dziedziny i nowe możliwości w państwach europejskich, http://www.europeanagency.org/publica-tions/ereports [dostęp: 25.07.2017]