Wybrane problemy postępowania wobec nieletnich popełniających czyny karalne
PDF (English)

Słowa kluczowe

juvenile
juvenile offender
juvenile delinquency proceeding
educational measure
corrective measure
rehabilitation

Jak cytować

Rajewska de Mezer , . J. (2018). Wybrane problemy postępowania wobec nieletnich popełniających czyny karalne. Studia Edukacyjne, (48), 229–248. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.15

Abstrakt

This paper discusses selected issues of juvenile delinquency proceedings. It points the reader’s attention to the difference in the approach towards a juvenile offender. This different approach consists in shaping the way the state reacts to them breaking a legal norm and directing it towards resocializing education. It underlines the specific characteristics of the interactions’ subject – a juvenile whose identity and social attitudes are in the making. These features justify the fact that educational and reformatory measures based on the law on juvenile delinquency proceedings are applied in their case, rather than the punitive ones defined in the Penal Code. The paper analyses selected topics related to executing specific (educational or reformatory) measures that spark controversy among the entities that take up educational, activating and aid-related actions.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.15
PDF (English)

Bibliografia

Ambozik W., Readaptacja społeczna i reorganizacja środowisk lokalnych jako warunek skuteczno-ści oddziaływań resocjalizacyjnych, [in:] Resocjalizacja. Teoria i praktyka pedagogiczna, t. 2, Eds. B. Urban, J.M. Stanik, Warszawa 2007.Bee H., Psychologia rozwoju człowieka, Poznań 2004.Bojarski T., Podstawowe założenia traktowania nieletnich w świetle ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz aktualnych potrzeb, [in:] Teoretyczne i praktyczne problemy sto-sowania ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich, Eds. T. Bojarski, E. Skrętowicz, Lublin 2001.Gardocki L., Czy karać nieletnich? Palestra, 1994, 38/11 (443).Gardocki L., Prawo karne, Warszawa 2017.Górecki P., Postępowanie poprawcze w sprawach nieletnich, Sopot 1998.Gromek K., Wprowadzenie do ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich po nowelizacji z dnia 15 września 2000 r., Warszawa 2001.Grześkowiak A., Postępowanie w sprawach nieletnich (polskie prawo nieletnich), Toruń 1986.Hałas R.G., Podmiot przestępstwa, [in:] Prawo karne, Eds. A. Grześkowiak, K. Wiak, F. Ciepły, M. Gałązka, R.G. Hałas, S. Hypś, D. Szeleszczuk, Warszawa 2017.Iwanicki H., Współczesne problemy w resocjalizacji nieletnich przebywających w zakładach po-prawczych, [in:] Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności, Eds. K. Ma-rzec-Holka, T. Głowik, E. Bilska, H. Iwanicki, Warszawa 2012.Janus-Dębska A., Dylematy w pracy kuratora sądowego w świetle badań własnych, cz. II, Pro-bacja, 2016, IV.Jaraczewska J.M., Adamczyk-Zientara M. (Ed.), Dialog motywujący. Praca z osobami uzależ-nionymi behawioralnie, Warszawa 2015.Jedynak T., Stasiak K. (Eds.), Zarys metodyki kuratora sądowego, Warszawa 2014.Kuć M., Prawne podstawy resocjalizacji, Warszawa 2011.Krukowski A., Resocjalizacja w zakładzie poprawczym w świetle przepisów prawa, [in:] Proble-my resocjalizacji nieletnich w zakładach poprawczych, Materiały sympozjum naukowego w Chojnicach, Ed. W. Patulski, Ministerstwo Sprawiedliwości, Warszawa 1986.Kurkowski C., „Socjalizacja” w rodzinie z przemocą – drogą ku przemocy, [in:] Pedagogika spo-łeczna wobec problemów współczesnej rodziny. Polska pedagogika społeczna na początku XXI wieku, Eds. M. Ciczkowska-Giedziun, E. Kantowicz, Toruń 2010.Lewicka-Zelent A., Wspólna przestrzeń dla resocjalizacji inkluzyjnej i mediacji, Probacja, 2016, IV.Machel H., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.Makarewicz J., Kodeks karny z komentarzem, Lwów 1932.Meier B.D., Sprawiedliwość naprawcza – zarys koncepcji, [in:] Mediacja. Nieletni przestępcy i ich ofiary, Eds. B. Czarnecka-Dzialuk, D. Wókcik, Warszawa 1999.Miller R.W., Rollnick S., Dialog motywujący. Jak pomóc ludziom w zmianie, Kraków 2014.Modrzewski J., Konformizm i dewiacja w doświadczeniu socjalizacyjnym jednostek i w ich spo-łecznej kwalifikacji, [in:] Socjalizacja dysocjacyjna w doświadczeniu indywidualnym i społecz-nym. Inspiracje teoretyczne i próby pedagogicznych ingerencji, Eds. A. Matysiak-Błaszczyk, J. Modrzewski, Poznań – Kalisz 2012.Ostrihańska Z., Greczuszkin A., Praca z indywidualnym przypadkiem w nadzorze rodzinnego kuratora sądowego, Lublin 2005.Piaget J., Studia z psychologii dziecka, Warszawa 1966.Piaget J., Inhelder B., Psychologia dziecka, Wrocław 1993.Peiper L., Komentarz do Kodeksu Karnego, Kraków 1932.

Porembska M., Rola i zadania kuratora sądowego ds. rodzinnych i nieletnich w pracy z dzieckiem, młodzieżą, rodziną, [in:] Profilaktyka i resocjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności, Eds. K. Marzec-Holka, T. Głowik, E. Bilska, H. Iwanicki, Warszawa 2012.Rajewska de Mezer J., Wsparcie instytucjonalne readaptacji społecznej wychowanków zakładów poprawczych, Studia Edukacyjne, 2009, 10.Rajewska de Mezer J., Karaszewska H., Silecka E., Pedagogical and legal activities taken in Poland towards people addicted to alcohol (in print).Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 17 paźdniernika 2001 r. w sprawie zakładów poprawczych i schronisk dla nieletnich (DzU z 2017, poz. 487).Ustawa z 6 czerwca 1997 Kodeks karny (DzU z 2016, poz. 1137 ze zm.).Ustawa z 6 czerwca 1997 Kodeks karny wykonawczy (DzU z 2017, poz. 665 ze zm.).Ustawa z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DzU z 2017, poz. 1769 ze zm.).Schaffer H.R., Psychologia dziecka, Warszawa 2009.Stańdo-Kawecka B., Prawne podstawy resocjalizacji, Kraków 2000.Strelau J., Doliński D. (red.), Psychologia: podręcznik akademicki, t. 2, Gdańsk 2008.Strumińska A., Czynniki warunkujące skuteczność pracy kuratora sądowego, [in:] Profilaktyka i re-socjalizacja. Od dysfunkcji do funkcjonalności, Eds. K. Marzec-Holka, T. Głowik, E. Bilska, H. Iwanicki, Warszawa 2012.Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2003.Węgliński A., Zasoby osobiste i kompetencje zawodowe kuratorów sądowych niezbędne w pra-cy z osobą dozorowaną z problemem alkoholowym, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2013, XXXII.Wolter W., Zarys systemu prawa karnego, t. 2, Kraków 1933.