Deficyty emocjonalne młodych dorosłych wychowanków rodzin zastępczych
PDF

Słowa kluczowe

alexithymia
attachment theory
emotional processing
foster family
representation of emotion

Jak cytować

Jasielska , A., & Buchnat Marzena, M. (2018). Deficyty emocjonalne młodych dorosłych wychowanków rodzin zastępczych. Studia Edukacyjne, (48), 259–280. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.17

Abstrakt

The study was aimed to determine the role of attachment bond in emotional functioning in alexithy-mia and emotional processing in foster care alumni. The participants with experience of personal rejection – adult foster care alumni during the transition from foster care to adulthood (N = 29) and persons without such experience (N = 32) took part in the study. The Experiences in Close Relation-ships Scale, Toronto Alexithymia Scale and Emotional Processing Scale were used. Results present that insecure pattern of attachment occurs with alexithymia in ineffective emotional processing. We confront the results with the construct of emotion representations as the key to comprehend observed deficits in emotional functioning.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.17
PDF

Bibliografia

Bagby J.D., Taylor G.J., Affect dysregulation and alexithymia, [w:] Disorders of affect regulation; alexithymia in medical and psychiatric illness, red. G.J. Taylor, R.M. Bagby, J.D.A Parker, Cambridge University Press, Cambridge 1997.Bagby J.D., Taylor G.J., Anxiety and depressive disorders and a note on personality disorders, [w:]Disorders of affect regulation; alexithymia in medical and psychiatric illness, red. G.J. Taylor, R.M. Bagby, J.D.A Parker, Cambridge University Press, Cambridge 1997.Baker R., Gale L., Abbey G., Thomas S., Emotional Processing Therapy for Post Traumatic Stress Disorder, Counselling Psychology Quarterly, 2013, 26.Baker R., Holloway J., Thomas P.W., Thomas S., Owens M., Emotional processing in panic, Behaviour Research and Therapy, 2004, 42.Baker R., Thomas S., Thomas P.W., Owens M., Development of an emotional processing scale, Journal of Psychosomatic Research, 2007, 62. Baker R., Thomas S., Thomas P.W., Gower P., Whittlesea A., Emotional Processing Research. Information booklet – materiał niepublikowany, 2007.Baker R. i in., Does CBT facilitate emotional processing? Behavioural and Cognitive Psy-chotherapy, 2012, 40. Bartholomew K., Horowitz L.M., Attachment Styles among Young Adults: A Test of a Four-Category Model, Journal of Personality and Social Psychology, 1991, 61. Bilikiewicz A., Strzyżewski W., Psychiatria: podręcznik dla studentów medycyny, PZWL, War-szawa 1992.Bowlby J., Attachment and Loss, vol. 1, Penguin Books, Harmondsworth 1982.Bowlby J., Attachment and Loss. Loss: Sadness and Depression, vol. 3, Penguin Books, Har-mondsworth 1991.Brennan K.A., Clark C.L., Shaver P.R., Self-Report Measurement of Adult-Attachment. An Integrative Overview, [w:] Attachment Theory and Close Relationships, red. J.A. Simpson, W.S. Rholes, Guilford Press, New York 1998.Bretherton I., Munholland K.A., Internal Working in Attachment Relationships. A Construct Revisited [w:] Handbook of Attachment. Theory. Research and Clinical Applications, red. J. Cassidy, P.R. Shaver, The Guilford Press, New York – London 1999.Bridges L.J., Grolnick W.S., Connell J.P., Infant emotion regulation with mothers and fathers, Infant Behavior and Development, 1997, 20. Bruskas D., Care: A Vulnerable Population at Risk, Journal of Child and Adolescent Psychia-tric Nursing, 2008, 21. Brzeziński R., Dwie dekady koncepcji aleksytymii, Psychiatria Polska, 1995, 29.Bucci W., The Need for a “Psychoanalytic Psychology” in the Cognitive Science Field, Psycho-analytic Psychology, 2000, 17. Bucci W., The interplay of subsymbolic and symbolic processes in psychoanalytic treatment, Psy-choanalytic Dialogues, 2005, 15, 6. Courtney M.E., Piliavin I., Grogan K., Nesmith A., Foster youth transitions to adulthood: A longitudinal view of youthleaving care, Child Welfare, 2001, 80.Czub M., Wiek niemowlęcy. Jak rozpoznać potencjał dziecka? [w:] Psychologiczne portrety czło-wieka. Praktyczna psychologia rozwojowa, red. A.I. Brzezińska, GWP, Gdańsk 2005.Dunn J., Creps C., Brown J., Children’s family relationships between two and five: Developmental changes and individual differences, Social Development, 1996, 3. Edelstein R.S., Ghetti S., Quas J.A., Goodman G.S., Alexander K.W., Redlich A.D., Cordón I.M., Individual differences in emotional memory: Adult attachment and long-term memory for child sexual abuse, Personality and Social Psychology Bulletin, 2005, 31.

Eng W., Heimberg R.G., Hart T.A., Schneier F.R., Liebowitz M.R., Attachment in individuals with social anxiety disorder: The relationship among adult attachment styles, social anxiety, and depression, Emotion, 2001, 1, 4. Frawley W., Smith R.N., A processing theory of alexithymia, Cognitive Systems Researc, 2001, 22.Freyberger H., Supportive psychotherapeutic techniques in primary and secondary alexithymia, Psychotherapy and Psychosomatics, 1977, 28.Fuendeling J.M., Affect Regulation as a Stylistic Process within Adult Attachment, Journal of Social and Personal Relationships, 1998, 15, 3. Górska D., Jasielska A., Konceptualizacja przetwarzania emocjonalnego i jego pomiar – badania nad polską wersją Skali Przetwarzania Emocjonalnego Bakera i współpracowników, Studia Psychologiczne, 2010, 48, 3.Górecka-Mostowicz B., Wspomaganie poznawczej reprezentacji emocji u dzieci przedszkolnych i szkolnych – refleksje i propozycje, [w:] Nauki pedagogiczne w teorii i praktyce, red. J. Kuź-ma, J. Morbitzer, Wydawnictwo Naukowe UP, Kraków 2003.Gross J.J. (red.), Handbook of emotion regulation, Guilford Press, New York 2007.Haviland M.G., Hendryx S., Shaw D.G., Henry J.P., Alexithymia in women and men hospita-lized for psychoactive substance dependence, Comprehensive Psychiatry, 1994, 35, s.124-1284. Hazan C., Zeifman D., Pair Bonds as Attachments: Evaluating the Evidence, [w:] Handbook of Attachment. Theory. Research and Clinical Applications, red. J. Cassidy, P.R. Shaver,The Guilford Press, New York – London 1999.Honkalampi K., Hintikka J., Tanskanen A., Lehtonen J., Viinamaki H., Depression is strongly associated with alexithymia in the general population, Journal of Psychosomatic Research, 2000, 48. Jasielska A., Zastosowanie analizy transkrypcji do pomiaru inteligencji emocjonalnej, Psycholo-gia. Edukacja i Społeczeństwo, 2007, 4, 1.Jasielska A., Zglenicka A., Styl przywiązania i deficyty przetwarzania emocjonalnego u ofiar przemocy domowej, II Krajowa Konferencja Psychologii Klinicznej „Oblicza integracji w obszarach teorii i praktyki psychologii klinicznej, 24-26 listopada 2016, Poznań 2016.Kench S., Irwin. H.J., Alexithymia and childhood family environment, Journal of Clinical Psy-chology, 2000, 5. Kochanska G., Coy. K.C., Child emotionality and maternal responsiveness as predictors of re-union behaviors in the strange situation: Links mediated and inmediated by separation distress, Child Development, 2002, 73. Kools S., Kennedy C., Foster child health and development: Implications for primary care, Pedia-tric Nursing, 2003, 29, 1.Kostrzewa N., Rola i znaczenie więzi przywiązaniowej w funkcjonowaniu emocjonalnym osób do-rosłych – niepublikowana praca magisterska, Instytut Psychologii UAM, Poznań 2011.Krystal H., Integration and self-healing: affect, trauma, alexithymia, Hillsdale, Analytic Press, New York 1988.Kryteria Diagnostyczne z DSM-5. Desk Reference, Edra Urban &Partner, Wrocław 2015.Leahy R.L., A model of emotional schemas, Cognitive and Behavioral Practice, 2002, 9, 3.Leahy R.L., Tirch D., Napolitano L.A., Regulacja emocji w psychoterapii, Wydawnictwo UJ, Kraków 2014.Liciński M., Rodzina zastępcza dla dzieci bez przyszłości, Problemy Opiekuńczo-Wychowaw-cze, 2009, 5.Marczewski E. (red.), Słownik terminów nauki o języku, WSiP, Warszawa 1985.

Maruszewski T., Ścigała E., Emocje – aleksytymia – poznanie, Wydawnictwo Humaniora, Poznań 1998.Mickiewicz K., Funkcjonowanie rodzinnej pieczy zastępczej. Problematyka psychologiczna, [w:] Administracja opiekuńcza, red. M. Szreniawska, Wydawnictwo WSPA, Lublin 2015.Mikulincer M., Adult Attachment Style and Affect Regulation: Strategic Variations in Self-Ap-praisals, Journal of Personality and Social Psychology, 1998, 75, 2. Mikulincer M., Florian V., Exploring Individual Differences in Reactions to Mortality Salience: Does Attachment Style Regulate Terror Management Mechanisms? Journal of Personality and Social Psychology, 2000, 79, 2. Mikulincer M., Shaver P.R., Pereg D., Attachment Theory and Affect Regulation: The Dyna-mics. Development. and Cognitive Consequences of Attachment-Related Strategies, Motiva-tion and Emotion, 2003, 27, 2. Nowak M., Gawęda A., Janas-Kozik M., Prowokacja odrzucenia czy pragnienie bliskości. Zna-czenie relacji rodzic zastępczy-dziecko dla niwelowania deficytów wynikających z diagnozy „zabrudzenie więzi”, Psychiatra i Psychologia Kliniczna, 2011, 11.Okoń W., Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2001.Parker J.D.A, Taylor G.J., Relations beteen alexithymia. Personality, and affects, [w:] Disorders of affect regulation; alexithymia in medical and psychiatric illness, red. G.J. Taylor, R.M. Bagby, J.D.A Parker, Cambridge University Press, Cambridge 1997.Płońska D., Czernikiewicz A., Aleksytymia – ciągle wiele pytań, część I – Definiowanie aleksy-tymii, Psychiatria, 2006, 3.Rachman S., Emotional processing, Behaviour Research and Therapy, 1980, 18. Rachman S., Emotional processing with special reference to posttraumatic stress disorder, Interna-tional Review of Psychiatry, 2001, 13. Rajewska-Rynkowska K., Schematy przywiązania do obiektu religijnego w kontekście aktywacji myśli o śmierci – niepublikowana praca doktorska, Instytut Psychologii UAM, Poznań 2008.Ruszkowska M., Diagnoza rodzin zastępczych w obliczu dylematów współczesności, Centrum Rozwoju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.Ruszkowska M., Rodzina zastępcza jako środowisko opiekuńczo-wychowawcze, Centrum Roz-woju Zasobów Ludzkich, Warszawa 2013.Semin G.R., Görts C.A., Nandram S., Semin-Goossens A., Cultural perspectives on the lin-guistic representation of emotion and emotion events, Cognition and Emotion, 2002, 16, 1.Taylor G.J., Bagby R.M., Parker J.D.A., The development and regulation of affect, [w:] Disorders of affect regulation; alexithymia in medical and psychiatric illness, red. G.J. Taylor, R.M. Bagby, J.D.A Parker, Cambridge University Press, Cambridge 1997.Telka L., Sytuacja dziecka wychowywanego poza rodziną własną – analiza wybranych badań, [w:] Zagrożone dzieciństwo. Rodzinne i instytucjonalne formy opieki, red. M. Kolankiewicz, WSiP, Warszawa 1998.Tomalski R., Aleksytymia i dysocjacja, Psychoterapia, 2008, 2, 145.Troisi A., D’argenio A., Peracchio F., Petti P., Insecure attachment and alexithymia in young men with mood symptoms, Journal of Nervous and Mental Disease, 2001, 189. Waters E., Weinfield N.S., Hamilton C.E., The Stability of Attachment Security from Infancy to Adolescence and Early Adulthood: General Discussion, Child Development, 2000, 71, 3. Weinfield N.S., Sroufe L.A., Egeland B., Attachment from Infancy to Early Adulthood in a High--Risk Sample: Continuity, Discontinuity, and Their Correlates, Child Development, 2000, 71, 3.Zdankiewicz-Ścigała E., Aleksytymia i dysocjacja, jako podstawowe czynniki zjawisk potrauma-tycznych, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2017.