Metoda Szkoły Kofoeda i możliwości jej adaptacji do edukacji dorosłych w organizacjach pozarządowych
PDF

Słowa kluczowe

Kofoed’s School Method
informal adults education
non-governmental organizations
vocational activation of adults
social marginalization

Jak cytować

Szymczak, S. . (2018). Metoda Szkoły Kofoeda i możliwości jej adaptacji do edukacji dorosłych w organizacjach pozarządowych. Studia Edukacyjne, (48), 281–193. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.18

Abstrakt

This article is an attempt to look at the possibility of applying a unique method of social work, called the Kofoed’s School Method, to adults education pursued by non-governmental organizations. The use of the method of vocational activation, developed in the Copenhagen social institution – Kofoed’s School, requires a look at the specificsof the method and its theoretical genesis. The Kofoed’s School focuses mainly on the social integration of the unemployed with the local community, although it is also a place of adult learning.The theoretical foundations of this method have been shown through Danish social pedagogy and its implications for adult education. The proposed adaptation of the Kofoed’s School Method refers to the educational practice towards adults in non-governmental organizations. In addition, the article outlines previous experience in the implementation of the Kofoed’s School Method in non-governmental organizations in Europe, as well as the opportunities that this method brings to adults education.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.18
PDF

Bibliografia

Aleksander T., Cele, kierunki i funkcje edukacji dorosłych, [w:] Wprowadzenie do andragogiki, red. T. Wujek, Wydawnictwo Naukowe ITE, Warszawa 1996.Aleksander T., Andragogika. Podręcznik akademicki, Wydawnictwo Naukowe ITE – PIB, Ra-dom – Kraków 2009.Baraniak B., Współczesna pedagogika pracy. Z perspektywy edukacji, pracy i badań, Wydawnic-two Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2010.Baraniak B., Edukacja przygotowująca do pracy zawodowej szansą człowieka na wychodzenie z marginalizacji społecznej, [w:] Edukacyjne konteksty współczesności – z myślą o przyszłości, red. J. Madalińska-Michalak, N.G. Pikuła, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2018.Bjørkøe J.A., Pomoc do samopomocy. Szkoła Kofoeda w Kopenhadze. Instytut Służby Społecz-nej [Kofoeds Skole Forlag] Wydawnictwo Akademickie Żak, Kopenhaga – Warszawa 1997.Bjørkøe J.A., Starting from the heart, Wydawnictwo Szkoły Kofoeda, Kopenhaga 2009.

Głowacka M., Duńskie uniwersytety ludowe na tle nieformalnej edukacji dorosłych w Danii, [w:] Edukacjadorosłych w wybranych krajach Europy, tom 1, red. A. Frąckowiak, J. Półturzyc-ki, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2010.http://menneskermedmere.dk/#, [dostęp: 22.06.2018].Husen M., Arbejde og identitet [Praca a tożsamość], Nyt Nordisk Forlag, Kopenhaga 1984.Husen M., Socjalpædagogik og arbejdsprocesser [Pedagogika społeczna a proces pracy], So-cialpædagogernes Faglige Organisation, Kopenhaga 1985.Kofoed H.Ch., Ungdoms Kommissionen: Betænking om den tiflyttede ungdoms særlige problemer [Komisja do spraw młodzieży: Memoriał o szczególnych problemach młodzieży na-pływającej z prowincji], Kopenhaga 1948.Kofoed H.Ch., At lære livet [Uczyć życia], „Kofoeds Skoles Blad” [„Gazeta Szkoły Kofo-eda”], 1952, 1.Łyko Z., Listy o edukacji, Forum Oświatowe, 1998, 2.Madsen B., Socialpædagogik og samfundsforvandling, Munksgaard, Kopenhaga 1993.Malewski M., Edukacja dorosłych wobec perspektywy konsumeryzmu oświatowego,[w:] Oświata dorosłych, red. E. Solarczyk-Ambrozik, K. Przyszczypkowski, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999.Maliszewski T., „Szkoła dla Życia” Hansa Christiana Kofoeda – geneza, założenia i kierunki działal-ności do schyłku XX wieku, [w:] Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych. W poszukiwaniu metody, red. M. Rosalska, A. Wawrzonek, Fundacja Familijny Poznań, Wrocław 2015.Meldgaard O., Kofoed’s School International, Kofoeds Skole, Kopenhaga 2010.Meldgaard O., The History of Kofoed’s School International, Kofoeds Skole, Kopenhaga 2011.Meldgaard O., O działalności Szkoły Kofoeda w Danii..., [w:] W poszukiwaniu metody. Akty-wizacja zawodowa kobiet. Adaptacja metody Szkoły Kofoeda, red. S. Szymczak, Fundacja Familijny Poznań, Poznań 2013.Pilch T., Kofoeds ideer i brug i polsk socialpædagogik [Idee H.Ch. Kofoeda w polskiej pedago-gice społecznej], Kofoeds Skoles kvartalsskrift, 1988, 4.Solarczyk-Ambrozik E., Kształcenie ustawiczne w perspektywie globalnej i lokalnej. Między wymogami rynku a indywidualnymi strategiami edukacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2004.Solarczyk-Szwec H., Od kapitału adaptacyjnego do rozwojowego Polaków. Niektóre uwarunkowa-nia zmiany, [w:] Teoria i praktyka edukacji dorosłych w procesie zmian. Materiały z II Zjaz-du Andragogicznego, Toruń, 15-16.05.2013 r., red. E. Skibińska, H. Solarczyk-Szwec, A. Stopińska-Pająk, Biblioteka Edukacji Dorosłych, tom 45, Warszawa – Bydgoszcz 2014.Suchy S., Edukacja dorosłych pracowników i bezrobotnych, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.Tuft K., “Det fælles tredje” vil, at det tredje er fælles, Tidsskrift for Socialpædagogik, 2012, 2.W poszukiwaniu metody. Aktywizacja zawodowa kobiet. Adaptacja metody Szkoły Kofoeda, red. S. Szymczak, Fundacja Familijny Poznań, Poznań 2013.Wroczyński R., Ośrodek pomocy młodzieży i rodzinie w Kopenhadze (Kofoeds Skole), Kwartalnik Pedagogiczny, 1958, 2(8).Wymiary aktywizacji zawodowej dorosłych. W poszukiwaniu metody, red. M. Rosalska, A. Waw-rzonek, Fundacja Familijny Poznań, Wrocław 2015.Życie i uczenie się dla pomyślnej przyszłości: siła edukacji dorosłych, UNESCO – Konfintea VI, Radom ITEe 2010.Årsrapport 2017, Kofoeds Skole, Kopenhaga 2018.