Możliwości rozwoju potencjału twórczego dziecka w instytucjach lokalnych
PDF (English)

Słowa kluczowe

creative potential
creativity
child development
local institution
non-formal education

Jak cytować

Kasprzak, M. (2018). Możliwości rozwoju potencjału twórczego dziecka w instytucjach lokalnych. Studia Edukacyjne, (48), 295–302. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.19

Abstrakt

In this article, the main goal is to present on the basis of own scientificobservations different principles of developing the child’s creative potential. The author presents three elements: encouraging, identifying and fostering in the context of child’s creative potential and then she presents three perspective of opportunities for development child’s creative potential in the local institutions for children. In summary she write a short concept about the opportunities for development to creativity of each child from the disfavoured backgrounds.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.19
PDF (English)

Bibliografia

Boden M.A., Creativity and Art. Three Roads to Surprise, Oxford University Press, New York 2010.Byra S., Chodkowska E. (Eds.), Socio-pedagogical Contexts of Social Marginalization, Maria Curie-Skłodowska Univeristy Press, Lublin 2013.

Craft A., Jeffrey B., Libeling M. (Eds.), Creativity in education, Continuum, London – New York 2001.Czechowska-Bieluga M., Social distance between Professional helpers/social workers and social assistance clients, [in:] Socio-pedagogical Contexts of Social Marginalization, Eds. S. Byra, E. Chodkowska, Maria Curie-Skłodowska Univeristy Press, Lublin 2013.Florida R., The Flight of the Creative Class. The New Global Competition for Talent, Harper Business, New York 2005.Gloton R., Clero C., Twórcza aktywność dziecka, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1976.Krumm G., Vergas Rubilar J., Lemos V., Oros L., Percepción de la creatividad en niños, padres y pares: efectos en la producción creative, Pensamiento Psicológico, 2015, 13, 2.Mayesky M., Creative Activities for Young Children, Wadsworth Cengage Learning, Belmont CA 2012.McFarlane J., Supporting children’s development, Extract from Putting Children First, the mag-azine of the National Childcare Accreditation Council (NCAC), 2008, 27.Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2012.Osewska E. (Ed.), Education and Creativity, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014.Prijatelj E., The Understanding of Creativity and its Place in Education, [in:] Education and Creativ-ity, Ed. E. Osewska, Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2014.Report of National Advisory Commitee on Creative and Cultural Education (NACCCE), All our futures. Creativity, culture and education, DfEE, London 1999.Sawyer K., Group Genius. The Creative Power of Collaboration, Basic Books, New York 2007.Sharp C., Developing young children’s creativity: what can we learn from research? Topic, 2004, 32.Szmidt K.J., ABC kreatywności, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Sopot 2013.Ustawa z 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, DzU 2013, poz. 135 z późn. zm.Wall W.D., Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.https://www.scirp.org/journal/ce/ http://creativity.uwb.edu.pl/index.php/en/