Język dziecięcych emocji
PDF (English)

Słowa kluczowe

emotions
language
emotional development
emotional competencies
child’s education

Jak cytować

Kłysz-Sokalska , N. (2018). Język dziecięcych emocji. Studia Edukacyjne, (48), 303–313. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.20

Abstrakt

The article shows the problem of the importance of emotions as one of the soft competencies. The author bases her reflectionson the thesis that an individual understanding of the emotions experienced by oneself and others may influencethe internal (spiritual) integration of a person as well as the sense of acceptance and belonging to the community. Child’s emotions, due to their primarily pre-interpre-tation of reality, also affect other developmental processes such as perception, memory and attention.The author of the article focuses on the importance of the emotional competence of the child expres-sed in a verbal way. She notes that skilfully used rich dictionary of concepts related to emotions can influencethe subsequent proper functioning in community. Also, citing research, the author states that early emotional education influencesthe development of qualities such as sensitivity, ability to empathize and openness to another person. The combination of language education with emotional, moral and social education becomes the starting point for axiolinguistic education.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.20
PDF (English)

Bibliografia

Aronson E., Nobody left to hate, Freeman & Co, New York 2000.Bakuła K., Rozważania nad koncepcją kształcenia językowego w szkole podstawowej, [in:] Z teorii i praktyki dydaktycznej języka polskiego, t. 14, Eds. E. Polański, Z. Uryga, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice – Kraków 1995.Brzezińska A.I., Psychologiczne portrety człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.

Caruso D.R., Wolfe Ch.J., Emotional intelligence in the workplace, [in:] Emotional intelligence in everyday life: a scientific inquiry, Eds. J. Ciarrochi, J.P. Forgas, J.D. Mayer, Psychology Press, Taylor & Francis Group, Philadelphia 2001.Damasio A., Błąd Kartezjusza, Dom Wydawniczy Rebis, Poznań 2016.Dawid Ł., „Odpowiednie dać uczuciu – słowo”, czyli o potrzebie kształcenia sprawności językowej uczniów w zakresie werbalizacji przeżyć uczuciowych, [in:] Problemy edukacji lingwistycznej, t. I – Kształcenie języka ojczystego dziecka, Eds. M.T. Michałowska, M. Kisiel, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2001.Davidson R.J., Anterior cerebral asymmetry and the nature of emotion, Brain and Cognition, 1992, 20.Davidson R.J., Sutton S.K., Affective neuroscience: the emergence of a discipline, Current Opi-nion in Neurobiology, 1995, 5.Elias M.J., Hunter L., Kress J.S., Emotional intelligence and education, [in:] Emotional intelligen-ce in everyday life: a scientific inquiry, Eds. J. Ciarrochi, J.P. Forgas, J.D. Mayer, Psycholo-gy Press, Taylor & Francis Group, Philadelphia 2001.Farb N.A.S., Anderson A.K., Segal Z.V., The Mindful Brain and Emotion Regulation in Mood Disorders, Social Cognitive and Affective Neuroscience, 2012, 8.Goleman D., Inteligencja emocjonalna, Media Rodzina, Poznań 2012.Górecka-Mostowicz B., Co dzieci wiedzą o emocjach, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pe-dagogicznej, Kraków 2005.Harris P.L., Zrozumieć emocje, [in:] Psychologia emocji, Ed. M. Lewis, J.M. Haviland, Gdań-skie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.Hoffman M.L., Empatia a rozwój moralny, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2006.Hurlock E., Rozwój dziecka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.Janiszewska B., Rozwój emocjonalny, [in:] Wybrane zagadnienia z psychologii, Ed. S. Siek, Wy-dawnictwo Uczelniane WSRP, Siedlce 1996.Kagan J., Brain and Emotion, Emotion Review, 2017.Kofta M., Samokontrola a emocje, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.Kowalikowa J., Kształcenie językowe w świetle reformy szkolnej. Szanse i zagrożenia, [in:] Język w przestrzeni edukacyjnej, Ed. R. Mrózek, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Ka-towice 2000.Kuszak K., Kompetencje komunikacyjne dzieci w okresie późnego dzieciństwa w aspekcie rozwojo-wym, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.Kuszak K., Kompetencje komunikacyjne dziecka sześcioletniego – wybrane aspekty, [in:] Dziec-ko-uczeń a wczesna edukacja, Eds. I. Adamek, Z. Zbróg, Wydawnictwo Libron, Kraków 2011.Kuszak K., Kompetencje emocjonalne młodszych uczniów, [in:] Uczeń w świecie emocji, Ed. K. Kuszak, Nauczanie Początkowe. Kształcenie Zintegrowane, 2016/2017, 2.Lazarus R.S., Znaczenie a rozwój emocjonalny, [in:] Natura emocji, Eds. P. Ekman, R.J. David-son, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.Maruszewski T., Ścigała E., Emocje – aleksytymia – poznanie, Wydawnictwo Fundacji Huma-niora, Poznań 1998.Matczak A., Knopp K.A., Znaczenie inteligencji emocjonalnej w funkcjonowaniu człowieka, Wy-dawnictwo Stowarzyszenia Filomatów, Warszawa 2013.Moczydłowska J., Potęga inteligencji emocjonalnej, „Zeszyty Naukowe WSZiP Łomża” nr 1, Łomża 2000. Phan K.L., Wager T., Taylor S.F., Liberzon I., Functional Neuroanatomy of Emotion: A Me-ta-Analysis of Emotion Activation Studies in PET and fMRI, NeuroImage 2002, nr 16 (2).

Przybysz P., Emocje muzyczne i ich estetyczne modyfikacje, [in:] Neuroestetyka muzyki, Eds. M. Bogucki, A. Foltyn, P. Podlipniak, P. Przybysz, H. Winiszewska, Wydawnictwo Naukowe Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, Poznań 2013.Reykowski J., Eksperymentalna psychologia emocji, Książka i Wiedza, Warszawa 1968.Rothbart M.K., Rozwój emocjonalny: zmiany reaktywności i samoregulacji, [in:] Natura emocji, Eds. P. Ekman, R.J. Davidson, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2012.Schieffelin B.B., Ochs E., The Impact of Language Socialization on Grammatical Development, [in:] The Handbook of Child Language, Eds. P. Fletcher, B. MacWhinney, Blackwell, Ox-ford 1995.Smykowski B., Socjalizacja emocji (opracowanie), [in:] Psychologiczne portrety człowieka, Ed. A.I. Brzezińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.Sujak E., Rozważania o ludzkim rozwoju, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.Tomasello M., Kulturowe źródła ludzkiego poznania, Państwowy Instytut Wydawniczy, War-szawa 2002.Tucker D.M., Lateral brain function, emotion, and conceptualization, Psychological Bulletin, 1981, 89(1).Winczura B., Dziecko z autyzmem. Terapia deficytów poznawczych a teoria umysłu, Oficyna Wy-dawnicza Impuls, Kraków 2008.Wołoszynowa L., Młodszy wiek szkolny, [in:] Psychologia rozwojowa dzieci i młodzieży, Ed. M. Żebrowska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1979.Wygotski L.S., Wczesne dzieciństwo, [in:] Wybrane prace psychologiczne, II – Dzieciństwo i dora-stanie, Ed. L.S. Wygotski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.Zdankiewicz-Ścigała E., Maruszewski T., Teorie emocji, [in:] Psychologia, t. 2 – Psychologia ogólna, Ed. J. Strelau, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2008.