Od przedmiotu do podmiotu. Status dziecka w rodzinie i społeczeństwie
PDF

Słowa kluczowe

adultcentrism
children’s social status
children’s subjectivity
objectification of childre

Jak cytować

Golus, A. (2018). Od przedmiotu do podmiotu. Status dziecka w rodzinie i społeczeństwie. Studia Edukacyjne, (48), 315–334. https://doi.org/10.14746/se.2018.48.21

Abstrakt

The status of children in family and society is low since the year dot. This state of things is caused especially by adultcentrism, which means the view on youngsters from adult perspective, including the belief that adulthood is normality and standard, whereas childhood is state of incompleteness and imperfection. The article discusses the roots of adultcentric notions, instrumental treatment and social exclusion of children. The author examines the changes in social status of children and the influenceof consumerism and information revolution on contemporary role of children in family and society. She also considers why the objectification of children is so difficult to end.

https://doi.org/10.14746/se.2018.48.21
PDF

Bibliografia

Alimenty w Polsce coraz wyższe. Dzieci czekają już na 10,5 mld złotych, http://www.newswe-ek.pl/polska/spoleczenstwo/alimenty-w-polsce-ile-dzieci-czeka-na-pieniadze-,arty-kuly,402538,1.html [dostęp: 22.05.2017].Bauman Z., Ponowoczesność jako źródło cierpień, Warszawa 2000.Bauman Z., Dzieci i uczuciowa konsumpcja, [w:] Bauman o popkulturze. Wypisy, koncepcja i wybór M. Halawa, P. Wróbel, Warszawa 2008.Bauman Z., Tymczasowość związków międzyludzkich, [w:] Bauman o popkulturze. Wypisy, kon-cepcja i wybór M. Halawa, P. Wróbel, Warszawa 2008.Bogunia-Borowska M., Infantylizacja kulturowa. Adolescencja dzieci oraz infantylizacja doro-słych, [w:] Dziecko w świecie mediów i konsumpcji, red. M. Bogunia-Borowska, Kraków 2006.Dominick B., Allen T., Wyzwolenie młodych, http://recyklingidei.pl/dominick-allen-wy-zwolenie-mlodych [dostęp: 22.05.2017].Jacyno M., Szulżycka A., Dzieciństwo. Doświadczenie bez świata, Warszawa 1999.Jarosz E., „Uczestnictwo dzieci” – idea i jej znaczenie w przełamywaniu wykluczenia społecznego dzieci, Chowanna, 2012, 1.
Jarosz E., Społeczne wykluczenie i dyskryminacja dzieci – marginalizowany obszar nierówności społecznych, Studia Edukacyjne, 2013, 24.Juul J., Twoje kompetentne dziecko. Dlaczego powinniśmy traktować dzieci poważniej? Podkowa Leśna 2011.Kossowski P., Dziecko, kultura komercyjna i działania marketingowe, [w:] Wymiary dzieciństwa. Problemy dziecka i dzieciństwa w zmieniającym się społeczeństwie, red. J. Bińczycka, B. Smo-lińska-Theiss, Kraków 2005.Kubiak-Szymborska E., Dziecko jako „konsumencki podmiot”. O wspieraniu wychowawczym jako przeciwdziałaniu iluzorycznej podmiotowości, [w:] Dziecko w perspektywie diachronicz-nej i synchronicznej, red. M. Nawrot-Borowska, D. Zając, Bydgoszcz 2016.Majczyna M., Podmiotowość a tożsamość, [w:] Tożsamość człowieka, red. A. Gałdowa, Kraków 2000.Mead M., Kultura i tożsamość. Studium dystansu międzypokoleniowego, Warszawa 2000.Miesięczna siła nabywcza dzieci w Polsce wynosi niemal 348 mln zł, http://www.gfk.com/pl/aktualnosci/press-release/miesieczna-sila-nabywcza-dzieci-w-polsce-wynosi-nie-mal-348-mln-zl/ [dostęp: 22.0352017].Miliardy złotych w rękach dzieci. Ogólnopolskie badanie Polskiego Programu Jakości Obsługi dotyczące wpływu dzieci na decyzje zakupowe rodziców, Wrocław 2013. Online: http://www.jakoscobslugi.pl/UserFiles/File/Raport%20Polskiego%20Programu%20Ja-ko%C5%9B%C4%87%20Obs%C5%82ugi%20Miliardy%20w%20r%C4%99kach%20dzieci.pdf [dostęp: 22.05.2017].Miś L., Ornacka K., Podmiotowość dziecka w rodzinie i w sferze publicznej, Problemy Polityki Społecznej, 2015, 28.O SDiM, https://sdim.sejm.gov.pl/sdim_2016.nsf/page.xsp/o_sdim [dostęp: 22.05.2017].Ostrowicka H., Młodość jako kategoria i relacja w dyskursie edukacyjnym, Przegląd Pedago-giczny, 2011, 1.Schoenebeck von H., Antypedagogika w dialogu. Wprowadzenie w rozmyślanie antypedagogicz-ne, Toruń 1991.Smolińska-Theiss B., Dzieciństwo, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Warszawa 2003.Szczepska-Pustkowska M., Dziecko – obywatel czy wykluczony? Problemy Wczesnej Eduka-cji, 2012, 2.Szczepska-Pustkowska M., W stronę filozofii dzieciństwa. Adultystyczna wizja dziecka i dzieciń-stwa z Arystotelesem w tle, Przegląd Pedagogiczny, 2012, 1.Szempruch J., W poszukiwaniu idei podmiotowości relacji edukacyjnych rodziny i szkoły, Cho-wanna, 2009, tom jubileuszowy.Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Kraków 2002.Śliwerski B., Pedagogika dziecka. Studium pajdocentryzmu, Gdańsk 2007.Walkerdine V., Psychologia rozwojowa i badania dzieciństwa, [w:] Wprowadzenie do badań nad dzieciństwem, oprac. M.J. Kehily, Kraków 2008.Wielecki K., Podmiotowość w dobie kryzysu postindustrializmu. Między indywidualizmem a ko-lektywizmem, Warszawa 2003.www.kidzania.com [dostęp: 22.05.2017].Wyn J., White R., Rethinking youth, London 1997.Zapaśnik H., Miasto, w którym rządzą dzieci. „Powstało, gdy zauważyły, jaki bałagan na świecie robią dorośli”, http://weekend.gazeta.pl/weekend/1,152121,20946765,miasto-w-kto-rym-rzadza-dzieci-powstalo-gdy-dzieci-zauwazyly.html [dostęp: 22.05.2017].