Jakie prawo jest potrzebne pedagogom?

Main Article Content

Marek Andrzejewski

Abstrakt

The article discusses the relation between law and pedagogy as well as between lawyers (theoreticians and practitioners) and pedagogues (theoreticians and practitioners). The author describes the manifestations of the current legal crisis and indicates how this process affects social life, particularly its pedagogical aspect. In his opinion, law should ensure freedom of pedagogical initiatives instead – as the dominant trend dictates – restrain them. The article is a changed version of a lecture delivered on the occasion of a jubilee of Professor Wiesław Ambrozik, held on 16 November 2017, in Collegium Minus, Adam Mickiewicz University, Poznań.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Andrzejewski , M. (1). Jakie prawo jest potrzebne pedagogom?. Studia Edukacyjne, (45), 107-121. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.9
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Ambrozik W., Dewiacje wychowawcze w środowisku wiejskim, Wydawnictwo Erudius, Poznań 1997.
 2. Ambrozik W., Więzi społeczne skazanych i ich rola w procesie resocjalizacji, [w:] Więziennictwo. Nowe wyzwania, red. B. Hołyst, W. Ambrozik, P. Stępniak, Wydawnictwo Centralnego Zarządu Służby Więziennej, Warszawa – Poznań – Kalisz 2001.
 3. Ambrozik W., Lokalny wymiar systemu profilaktyczno-resocjalizacyjnego, Studia Edukacyjne, 2009, 10 (numer specjalny – W. Ambrozik red.).
 4. Ambrozik W., Pedagogika resocjalizacyjna. W stronę uspołecznienia systemu oddziaływań, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2016.
 5. Andrzejewski M., Domy na piasku. Domy dziecka. Od pomocy dzieciom do wspierania rodziny, wydanie 2, Media Rodzina, Poznań 2007.
 6. Andrzejewski M., Prawa dziecka – rozważania o sensie idei i jej dewaluacji, [w:] Prawa dziecka. Konteksty prawne i pedagogiczne, red. M. Andrzejewski, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2012.
 7. Andrzejewski M., O roli nauk pomocniczych prawoznawstwa w orzekaniu w sprawach rodzinnych, [w:] Wokół problematyki małżeństwa w aspekcie materialnym i procesowym, red. J.M. Łukaszewicz, A.M. Arkuszewska, A. Kościółek, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017.
 8. Andrzejewski M., O tym jak bronić, a jak nie bronić praw dziecka, [w:] Dobro dziecka pojemne jak krzywda. Prawna ochrona dziecka: deklaracje a rzeczywistość, red. J. Mazurkiewicz, P. Mysiak, Wrocław 2017 –http://www.bibliotekacyfrowa.pl/Content/79193/Dobro_pojemne_jak_krzywda_Prawna_ochrona_dziecka.pdf
 9. Andrzejewski M., Prawo a pedagogika, czyli o nauczaniu prawa studentów pedagogiki, [w:] Człowiek. Prawo. Państwo, red. W. Żytko, Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2017.
 10. Banasiuk P., W poszukiwaniu wartości wymiaru sprawiedliwości jako dóbr oczekiwanych społecznie, [w:] P. Banasiuk, Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych, część I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
 11. Banaszak B., Prawo konstytucyjne, wyd. 3, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004.
 12. Borucka-Arctowa M., Pałecki K. (red.), Sądy w opinii społeczeństwa polskiego, Wydawnictwo Polpress, Kraków 2003.
 13. Fuller L.L., Anatomia prawa, Instytut Wydawniczy „Daimonion”, Lublin 1993.
 14. Jakubiak-Mirończuk A., Lobbing – konflikt realizacji partykularnych interesów grup społecznych a ochrona interesu publicznego, Przegląd Bezpieczeństwa Wewnętrznego, 2015, 12.
 15. Kochanowski J., Redukcja odpowiedzialności karnej. Analiza i ocena założeń Kodeksu karnego z 1997 r. na tle innych polskich kodyfikacji karnych, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2000.
 16. Kojder A., Podstawy socjologii prawa, Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2016.
 17. Kosielińska-Grabowska U., Oczekiwanie pewności prawa w zakresie jego stanowienia oraz stosowania, [w:] P. Banasiuk, Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych, część I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
 18. Kowalski S., Rola rodziny w jednolitym systemie wychowania, Studia Socjologiczne, 1972, 1.
 19. Kowalski S., Funkcjonowanie systemu wychowawczego w środowisku, Studia Pedagogiczne, 1974, 32.
 20. Kowalski S., Metodologiczne zagadnienia integralnego funkcjonowania systemu wychowawczego w środowisku, Wrocław 1974.
 21. Łętowska E., Władza sądownicza a pozostałe władze – stan równowagi czy jej zachwiania? [w:] Pozycja ustrojowa sędziego, red. R. Piotrowski, LEX a Wolters Kluwer Business, Warszawa 2015.
 22. Morawski L., Zasady wykładni prawa, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o, Toruń 2010.
 23. Osiatyński W., Sądzić sędziów, „Tygodnik Powszechny”, 25.08.2002.
 24. Podemski S., Pod kuratelą prawa czy polityki? „Rzeczpospolita”, 27.08.2001.
 25. Radwański Z., Rola prawników w tworzeniu prawa, Państwo i Prawo 2012, 12.
 26. Rzepliński A., Żeby się sędziom chciało chcieć, „Gazeta Wyborcza”, 6.02.2004.
 27. Scalia A., Mullahs of the west: judges as moral arbiter, Warsaw, August 24, 2009 (przekł. A. Legutko-Dybowska), Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich (https://www.rpo.gov.pl/pliki/12537879280.pdf – data pobrania 27 listopada 2017 r.).
 28. Stadniczeńko S.L., Zamelski P., Pedagogika prawa. Vade mecum! Pójdź ze mną! Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania, Warszawa 2016.
 29. Sykuna S., Kultura wymiaru sprawiedliwości jako wartość oczekiwana społecznie, [w:] P. Banasiuk, Wymiar sprawiedliwości w dobie oczekiwań społecznych, część I, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2015.
 30. Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP. W gorsecie centralizmu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 31. Śliwerski B., Habilitacja. Diagnoza. Procedury. Etyka. Postulaty, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017.
 32. Tokarczyk R., Kształtowanie przedmiotu etyki sędziego, Państwo i Prawo, 2004, 7.
 33. Zamelski P., Stanisława Leszka Stadniczeńki wizja pedagogiki prawa, [w:] Człowiek. Prawo. Państwo, red. W. Żytko, Księga Jubileuszowa dedykowana Stanisławowi Leszkowi Stadniczeńko, Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Warszawie, Warszawa 2017.
 34. Zieliński M., Wykładnia prawa. Zasady – reguły – wskazówki, wydanie 7, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 35. Ziembiński Z., Wieloaspektowość badań nad prawem dotyczącym rodziny, [w:] Metodologiczne problemy badań nad rodziną, red. Z. Tyszka, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 1980.
 36. Zoll A., Korporacje pod kontrolą, „Tygodnik Powszechny”, 4.08.2002.
 37. Zoll A., Złe prawo – słabe państwo, „Tygodnik Powszechny”, 25.01.2004.
 38. Zubik M. (red.), Niedostatki wymiaru sprawiedliwości, Warszawa 2001.