Pojęcie „zdolność” w narracji studentów angielskich i polskich. Ujęcie kognitywne
PDF

Słowa kluczowe

giftedness
linguistic image of the world
creativity
intelligence
ability

Jak cytować

Gierczyk, . M. (2017). Pojęcie „zdolność” w narracji studentów angielskich i polskich. Ujęcie kognitywne. Studia Edukacyjne, (45), 211–225. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.14

Abstrakt

The purpose of this publication is to show how students from Poland and England defineand understand the concept of ‘giftedness’. The analyses result from the author’s research conducted over the years 2013-2016. In the interviews, the students presented their own associations with the matter. Materials collected from 30 respondents, including 15 students from Śląski University and from a Lublin University and 15 students from Oxford University, showed that the concept of ‘giftedness’ is understood by Polish students identically to English students. ‘Giftedness’ was definedby a series of connotations: ‘creativity’, ‘talent’, ‘ability to do something’, ‘predisposition’, and ‘organization of thinking’.

https://doi.org/10.14746/se.2017.45.14
PDF

Bibliografia

A Framework for Character Education in School http://jubileecentre.ac.uk/userfiles/jubileecentre/pdf/character-education/Framework%20for%20Character%20Education.pdf [dostęp: 19.10.2017]

Anusiewicz J., Problematyka językowego obrazu świata w poglądach niektórych językoznawców i filozofów niemieckich XX wieku, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999.

Anusiewicz J., Dąbrowska A., Feischer M., Językowy obraz świata i kultura: projekt koncepcji badawczej, [w:] Język a kultura, t. 13, red. A. Dąbrowska, J. Anusiewicz, Wrocław 2000.

Bartmiński J., Punkt widzenia, perspektywa, językowy obraz świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999.

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2009.

Bates J., Munday S., Able, Gifted and Talented, London 2005.

Brady M., Koshy V., Reflections on the implementation of the Gifted and Talented policy in England,1999-2011, Gifted Education International, 2014, 30(3).

Cramond B., Can we, should we, need we agree on a definition of giftedness? Roeper Review, 2004, 21(1).

Dyrda B., Edukacyjne wspieranie rozwoju uczniów zdolnych. Studium społeczno-pedagogiczne, Katowice 2012.

Falkenberg G., Definicja i eksplikacja: dwa rodzaje analizy językoznawczej, [w:] O definicjach i definiowaniu, red. J. Bartmiński, R. Tokarski, Lublin 1993.

Fisher R., Uczymy, jak myśleć, przekł. K. Kruszewski, Warszawa 1998.

Freeman J., Cultural Variations in Ideas of Gifts and Talents With Special Regard to the Eastern and Western Worlds, [w:] Gifted Education in Asia, red. D.Y. Dai, C.K. Ching, Charlotte, NC 2015.

Gierczyk M., Diagnoza i ewaluacja rozwiązań systemowych w zakresie pracy z uczniem zdolnym na przykładzie Polski i Anglii. Studium komparatystyczne – niepublikowana praca doktorska, Katowice 2016.

Grzegorczykowa R., Pojęcie językowego obrazu świata, [w:] Językowy obraz świata, red. J. Bartmiński, Lublin 1999.

Grzegorczykowa R., Wprowadzenie do semantyki językoznawczej, Warszawa 2005.

Habrajska G., Komunikacyjna analiza i interpretacja tekstu, Łódź 2004.

Hany A., How teachers identify gifted students: feature processing or concept based classification, European Journal for High Ability, 1993, 4.

Hornowski B., Teoretyczne i psychometryczne podstawy psychologicznych badań zdolności i rozwoju człowieka, Poznań 2009.

Jedliński R., Językowy obraz świata wartości w wypowiedziach uczniów kończących szkołę podstawową, Kraków 2000.

Joniec-Bubula K., Obraz świata w procesie tworzenia się tożsamości: światopogląd i ideologia, [w:] Tożsamość człowieka, red. A. Gałdowa, Kraków 2000.

Kwiatkowska A., Psychologiczne mechanizmy kształtowania się obrazu świata dziecka, [w:] Media elektroniczne kreujące obraz rodziny i dziecka, red. J. Izdebska, Białystok 2008.

Limont W., Model struktur zdolności kierunkowych i jego implikacje teoretyczne i praktyczne, [w:] Zdolności. Talent. Twórczość, t. 1, red. W. Limont, J. Cieślakowska, J. Dreszer, Toruń 2008.

Limont W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznać i jak z nim pracować, Gdańsk 2010.

Lo O., Porath M., Paradigm Shifts in Gifted Education: An Examination Vis-à-Vis Its Historical Situatedness and Pedagogical Sensibilities, Gifted Child Quarterly, 2017, 61(4).

Marland S.P., Education of the gifted and talented (Report of the Congress of the United States by the US Commissioner of Education), Washington, DC 1972.

McClain M.C, Pfeiffer S.I., Identification of gifted students in the U.S. today: A look at state definitions, policies, and practices, Journal of Applied School Psychology, 2012, 28.

McGlonn-Nelson K., Looking outward: Exploring the intersections of sociocultural theory and gifted education, Journal of Secondary Gifted Education, 2005, 17(1).

Moon S.M., Developing a definition of giftedness, [w:] A guidebook for developing educational services and programs for gifted and talented students, red. J. Purcell, R. Eckhart, Thousand Oaks 2006.

Ożdżyński J., Językowy obraz świata dzieci i młodzieży, Kraków 1995.

Pfeiffer S.I., Essentials of Gifted Assessment, Canada 2015.

Pfeiffer S.I. (red.), APA Handbook on Giftedness and Talent, Washington 2017.

Plucker R.J., We Recruit Them, But Then What? The Educational and Psychological Experiences of Academically Talented Undergraduates, Gifted Child Quarterly, 2004, 48(1).

Popek S., Zdolności i uzdolnienia w świetle współczesnych teorii psychologicznych, [w:] Uczeń o zróżnicowanych zdolnościach i uzdolnieniach we współczesnej szkole, red. S. Popek, Zamość 2004.

Porter L., Gifted young children: A guide for teachers and parents, UK 1999.

Rinn A., Plucker J., We Recruit Them, But Then What? The Educational and Psychological Experiences of Academically Talented Undergraduates, Gifted Child Quarterly, 2004, 48(1).

Sternberg R.J., Subotnik R.F. (red.), International handbook of giftedness and talent (2nd ed), Amsterdam 2000.

Tannenbaum J., A history of giftedness in school and society, [w:] International handbook of research and development of giftedness and talent, (2nd ed), red. K.A. Heller, F.J. Monks, R.J. Sternberg R.F Subotnik, Amsterdam 2000.

Wasilewska E., Statystyka opisowa nie tylko dla socjologów, Warszawa 2008.

Whorf L., Język, myśl i rzeczywistość, przekł. T. Hołówka, wstęp A. Schaff, Warszawa 1982.

Wierzbicka A., Język – umysł – kultura, Warszawa 1999.