Współczesne studia doktoranckie i współcześni doktoranci. Doniesienia ze zwiadu badawczego
PDF

Słowa kluczowe

focus group interview
doctoral studies
work
development
aspirations
motivations

Jak cytować

Banaszak, . S., Andrys , M., Dolata, . D., Iwanicka, . B., Schmidt, . A., & Ulaniecka, . N. (2017). Współczesne studia doktoranckie i współcześni doktoranci. Doniesienia ze zwiadu badawczego. Studia Edukacyjne, (45), 267–279. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.18

Abstrakt

The article presents the results of a research study on the situation of contemporary post-graduate students. Focus group interviews helped obtain post-graduate students’ opinions about the conditions of starting and continuing doctoral studies. The discussion focused on three main topics: motivation to start doctoral studies, the quality and conditions of doctoral studies evaluation, and the advantages and disadvantages of undertaking doctoral studies. Analysis of the respondents’ statements shows that the motivations for starting doctoral studies vary strongly. Common in the experience of the interlocutors is a lack of stability in life (including financialstability), insecurity of employment, overload, and stress. However, post-graduate students presented also positive aspects of doctoral studies, e.g.: social prestige or the possibility of development. The last part of the article describes issues related to problems and pathological phenomena (such as ‘punctasis’/‘points, credits collecting’), pointing to systemic and individual limitations affecting the situation of doctoral students in the Polish tertiary education system.

https://doi.org/10.14746/se.2017.45.18
PDF

Bibliografia

Bakiera L., Stelter Ż., Leksykon psychologii rozwoju człowieka, t. 2, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Banaszak S., Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno-empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Banaszak S., Teoria i empiria – kilka uwag metodologicznych i praktycznych, [w:] Pedagogika jako humanistyczno-społeczna nauka stosowana: konsekwencje metodologiczne, red. D. Kubinowski, M. Chutoriański, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2017.

Brzezińska A., Portrety psychologiczne człowieka. Jak zmienia się człowiek w ciągu życia? Remedium, 2003, 4(122).

Brzezińska A.I., Appelt K., Ziółkowska B., Psychologia rozwoju człowieka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2015.

Cybulska A., CBOS, Prestiż zawodów, Fundacja CBOS, Warszawa 2013.

Gazińska O., Rozwój człowieka a rozwój średnich miast europejskich w kierunku miasta inteligentnego na przykładach Jönköping i Szczecina, [w:] Architektura a rozwój człowieka. Ujęcie multidyscyplinarne, red. A. Kalus, E. Mazurek, J. Szymańska, Wydawnictwo Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2015.

Górski P., Aspiracje zawodowe studentów socjologii i zarządzania AGH w świetle badań ankietowych, [w:] Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy, red. M. Gabriel-Woźniak, Uniwersytet Rzeszowski, Rzeszów 2003.

Gurba E., Wczesna dorosłość, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Kozielecki J., Koncepcje psychologiczne człowieka, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 1995.

Kozłowski W., Cele i osiągnięcie w uczeniu się, Wydawnictwo SGGW, Warszawa 2006.

Kulczycki E., Punktoza jako strategia w grze parametrycznej w Polsce, Nauka i Szkolnictwo Wyższe, 2017, 1(49).

Nowak S., Metodologia badań społecznych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Ossowski S., Zagadnienia struktury społecznej, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.

Pilch T., Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, t. IV, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2005.

Sekuła Z., Motywowanie do pracy. Teorie i instrumenty, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2008.

Schaffer H.R., Psychologia rozwojowa. Podstawowe pojęcia, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010.

Smid W., Ontologia sukcesu, Orlex, Kraków 2011.

Trempała J., Natura rozwoju psychicznego, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Wiśniewski D., Aspiracje młodzieży ponadgimnazjalnej w kontekście zmian kulturowych, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2012.

Zawada A., Aspiracje życiowe młodzieży w środowisku kulturowo zróżnicowanym, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków-Katowice 2013.