Właściwości stygmatu a sytuacja życiowa człowieka zagrożonego stygmatyzacją

Main Article Content

Magdalena Świgost

Abstrakt

It is stated that the properties of stigma have the key role in perceiving social relations and own life situation by the person who is in danger of the process of social stigma. It is ccognitively interesting how agreeing to the process of social stigma is shown in terms of difficulty that is being activated by specific feature, pressing, in exceptional sense, on seeing and controling the stigma. This article contains the theoretical analysis of the process of social stigma in relation to its chosen features. There has been done an attempt to present mutual assorted interaction with the influence of blocking predicators or those restoring the process of social self-indicating and indicating.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Świgost, M. (1). Właściwości stygmatu a sytuacja życiowa człowieka zagrożonego stygmatyzacją. Studia Edukacyjne, (45), 329-345. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.22
Dział
Artykuły

Bibliografia

 1. Anagnastopoulos F., Hantzi A., Familiarity with and Social Distance from People with Mental Illness: Testing the Mediating Effects of Prejudiced Attitudes, Journal of Community and Applied Social Psychology, 2011, 21.
 2. Aronson E., Wilson T., Akert R., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2006.
 3. Bielecka-Prus J., Poczucie winy jako emocja społeczna. Analiza wybranych nurtów badawczych, Przegląd Socjologii Jakościowej, 2013, IX(2).
 4. Bilewicz M., Kiedy kontakt osłabia uprzedzenia? Kategoryzacje społeczne i temporalne jako warunki skutecznego kontaktu międzygrupowego, Psychologia Społeczna, 2006, (2).
 5. Błeszyńska K., Stygmatyzacja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
 6. Bottero W., Prandy K., Social interaction distance and stratification, British Journal of Sociology, 2003, (2).
 7. Brzezińska A., Struktura obrazu własnej osoby i jego wpływ na zachowanie, Kwartalnik Pedagogiczny, 1973, (3).
 8. Chrzanowska I., Funkcjonowanie dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim w szkole podstawowej, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2003.
 9. Ciosek M., Psychologia sądowa i penitencjarna, Stella Marius, Warszawa 2001.
 10. Czapiński J., Przesłanki ustosunkowań wobec innych ludzi, [w:] Psychologia spostrzegania społecznego, red. W.M. Lewicka, Książka i Wiedza, Warszawa 1985.
 11. Czykwin E., Stygmat społeczny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 12. Czykwin E., Wstęp, [w:] „Gorsi inni” – badania, red. E. Czykwin, M. Rusaczyk, Trans Humana, Białystok 2008.
 13. Davidio J.F., Major B., Crocer J., Piętno: wprowadzenie i zarys ogólny, [w:] Społeczna psychologia piętna, red. T. Heatherton, R. Kleck, M. Hebl, J. Hull, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 14. Dijker A., Koomen W., Stygmatyzacja, tolerancja i naprawa. Integracyjna analiza psychologiczna reakcji na dewiację, Fundacja „Tolerancja”, Białystok 2009.
 15. Goffman E., Piętno. Rozważania o zranionej tożsamości, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.
 16. Green G., The end of stigma. Changes in the social experience of long-term illness, Routladge, USA-Canada 2009.
 17. Hebl J., Kleck R., Społeczne konsekwencje niepełnosprawności fizycznej, [w:] Społeczna psychologia piętna, red. T. Heatherton, R. Kleck, M. Hebl, J. Hull, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 18. Hebl M., Tickle J., Heatherton T., Kłopotliwe momenty w interakcjach między jednostkami niestygmatyzowanymi a stygmatyzowanymi, [w:] Społeczna psychologia piętna, red. T. Heatherton, R. Kleck, M. Hebl, J. Hull, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 19. Janiszewska-Nieścioruk Z., Żółkowska T., Paradygmat obcego, [w:] Relacje i doświadczenia społeczne osób z niepełnosprawnością, red. C. Kosakowski, A. Krause, M. Wójcik, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń-Olsztyn 2009.
 20. Jorm A., Oh E., Desire for social distance from people with mental disorders: a review, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 2009, 43.
 21. Kosek-Nita B., Raś D., Kontakty z ludźmi „innymi” jako problem wychowania, opieki i resocjalizacji, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2007.
 22. Lachowicz-Tabaczek M., Emocje umysłu: rola potocznych koncepcji świata i natury ludzkiej w regulacji percepcji zachowań, [w:] Psychologia poznania społecznego, red. M. Kossowska, M. Kofta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 23. Maliszewski N., Czyżewska M., Krejtz I., Postawy jawne a postawy ukryte jako wyznaczniki poznania i zachowania społecznego, [w:] Psychologia poznania społecznego, red. M. Kossowska, M. Kofta, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 24. Marie D., Miles B., Social distance and perceived dengerousness across four diagnostic categories of mental disorder, Australian and New Zealand Journal of Psychiatry, 2008, (42).
 25. Nan X., Social Distance, Framing, and Judgment: A Construal Level Perspective, Human Communication Research, 2007, (33).
 26. Niewiadomska I., Zasoby psychospołeczne czynnikiem warunkującym pozytywną adaptację człowieka, [w:] Skazani na wykluczenie!? red. M. Kalinowski, I. Niewiadomska, Wydawnictwo KUL, Lublin 2010.
 27. Ostafińska-Molik B., Postrzeganie siebie i własnego zachowania w kontekście zaburzeń adaptacyjnych młodzieży, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2014.
 28. Perzanowski A., Odmieńcy. Antropologiczne studium dewiacji, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2009.
 29. Pikor B., Antończak S., Piętno pobytu w zakładzie karnym. Pobrano z lokalizacji http://www.wszia.edu.pl/images/old/prace_kol_zeszyt4/17.pdf [dostęp: 20.11.2014].
 30. Riessman F., Carroll D., Nowa definicja samopomocy. Polityka i praktyka, Państwowa Agencja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Warszawa 2000.
 31. Shantz L., Kilty J., Figorn S., Echoes of imprisonment: Women’s Experiences of “Succesful (re) integration”, Canadian Journal of Law and Society, 2009, (1).
 32. Siemaszko A., Granice tolerancji. O teoriach zachowań dewiacyjnych, PWN, Warszawa 1993.
 33. Smart L., Wagner D., Ukryte koszty ukrytego piętna, [w:] Społeczna psychologia piętna, red. T. Heatherton, R. Kleck, M. Hebl, J. Hull, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 34. Stangor C., Crandall C.S., Zagrożenie i społeczna konstrukcja piętna, [w:] Społeczna psychologia piętna, red. T. Heatherton, R. Kleck, M. Hebl, J. Hull, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.
 35. Sutton C., Psychologia dla pracowników socjalnych, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.
 36. Szczęsna H., Percepcja, [w:] Encyklopedia pedagogiczna XXI wieku, red. T. Pilch, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa 2006.
 37. Szewetowska K., Stygmatyzacja społeczna, Edukacja i Dialog, 2009, (4).
 38. Tal A., Is it Time to Retire the Term Stigma? Stigma Research and Action, 2012, (2).
 39. Wilczyńska A., Uwarunkowania radzenia sobie młodzieży w sytuacjach zagrożenia wykluczeniem społecznym, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2013.
 40. Williams K., Wheeler L., Harvey J., Podróż w głąb umysłu społecznego osoby stosującej ostracyzm, [w:] Umysł społeczny. Poznawcze i motywacyjne aspekty zachowań interpersonalnych, red. J. Forgas, K. Williams, L. Wheeler, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2005.
 41. Wojciechowski F., Pedagogika specjalna wobec problemu mniejszościowych grup społecznie marginalizowanych, [w:] Pedagogika specjalna – aktualne osiągnięcia i wyzwania, red. T. Żółkowska, Oficyna in Plus Wydawnictwo Pomorza Zachodniego, Szczecin 2005