Odpowiedzialność zawodowa, a wprowadzanie uczniów klas IV szkoły podstawowej w świat historii. Oczekiwania społeczne, a codzienna rzeczywistość – wyniki obserwacji młodego nauczyciela
PDF

Słowa kluczowe

primary school
history and society
pupils
teachers
school year
professional liability
school environment

Jak cytować

Hurysz , M. (2017). Odpowiedzialność zawodowa, a wprowadzanie uczniów klas IV szkoły podstawowej w świat historii. Oczekiwania społeczne, a codzienna rzeczywistość – wyniki obserwacji młodego nauczyciela. Studia Edukacyjne, (45), 347–368. https://doi.org/10.14746/se.2017.45.23

Abstrakt

  The teacher today works in close relationship with others, which forces him to accept a limited set of attitudes and ways of action. I assume for the purposes of this paper two groups of factors for the teacher modeling approach: external – pedagogical supervision and school-imposed regulations deriving from state teachers’ and society’s expectations, especially from parents and students themselves, the internal factors – the process of educating and teaching every teacher and crucial, long-term formation of conscience. Based on this specific quadrangle I will present the first stage of introducing a young man to the world of history at the second stage of compulsory education in Polish schools. The assumption is that a primary school teacher may encourage or discourage the student to continue learning history, both national and global, in the middle school or in the secondary school. This is a great responsibility, which even teachers themselves often forget. The article indicates how all of this corresponds to social expectations and what everyday reality for a young teacher is...
https://doi.org/10.14746/se.2017.45.23
PDF

Bibliografia

Sześcioletnialetnia szkoła podstawowa (po wprowadzeniu ustawy z 1999 roku), [w:] J. Jung-Miklaszewska, System edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoły i dyplomy, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 2003, http://www.buwiwm.edu.pl/publ/system/system_pl.pdf.

Ośmioletnia szkoła podstawowa (przed wprowadzeniem ustawy z 1999 roku), [w:] J. Jung-Miklaszewska, System edukacji w Rzeczypospolitej Polskiej. Szkoły i dyplomy, Biuro Uznawalności Wykształcenia i Wymiany Międzynarodowej, Warszawa 2003, http://www.buwiwm.edu.pl/publ/system/system_pl.pdf.

Biernat J., Nowa podstawa programowa w przedszkolu i klasach I-III, http://www.wombb.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=409:nowa-podstawa-programowa-w-przedszkolu-i-klasach-i-iii&catid=72:npp&Itemid=61

Gawina M., Nowy egzamin szóstoklasisty będzie przypominać maturę, 16 września 2011,http://www.poranny.pl/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110916/TESTSZOSTOKLASISTY/982814399/

http://www.g65.poznan.pl/patron_imie.php

http://www.poznan.pl/mim/edziecko/przedszkole,poi,2282,8884/przedszkole-nr-121,189.html, vide etiam §2 pkt 1.

Nawiązanie, zmiana, i rozwiązanie stosunku pracy, Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 1982 r. nr 3, poz. 19 z późn. zm.).

Obowiązki nauczycieli, Ustawa z 26 stycznia 1982 r.

Obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia organizowane zgodnie z odrębnymi przepisami, [w:] Organizacja pracy szkół od 1 września. Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania, http://rekrutacja.ore.edu.pl/dopobrania/Zmianywprawie-prezentacje.pdf.

Oddziałowy plan nauczania, [w:] Organizacja pracy szkół od 1 września. Zmiany w organizacjipracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania, http://rekrutacja.ore.edu.pl/do pobrania/Zmianywprawie-prezentacje.pdf.

Planowanie tygodniowej liczby godzin – liczba tygodni w roku szkolnym, [w:] Organizacja pracyszkół od 1 września. Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania, http://rekrutacja.ore.edu.pl/dopobrania/Zmianywprawie-prezentacje.pdf.

Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych, http://bip.men.gov.pl/men_bip/akty_prawne/rozporzadzenie_20081223_zal_2.pdf,

Polska. Historia. Trzecia Rzeczpospolita, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4575051.

Polska. Oświata. Polska Rzeczpospolita Ludowa, http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=457510 http://encyklopedia.pwn.pl/haslo.php?id=4575102.

Prof. dr hab. Mirosław Handke, http://www.agh.edu.pl/pl/uczelnia/o-uczelni/historia-i-tradycja/poczet-rektorow-agh/prof-dr-hab-miroslaw-handke-1946.html.

Ramowy plan nauczania dla szkoły podstawowej, w tym szkoły podstawowej, z wyjątkiem szkoły podstawowej specjalnej dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym, [w:] Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania w szkołach publicznych (DzU 2012 nr 0 poz. 204).

Ramowy statut publicznego przedszkola, Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 21 maja 2001 r. w sprawie ramowych statutów publicznego przedszkola oraz publicznych szkół (DzU nr 61, poz. 624, z późn. zm.).

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (DzU z 15 stycznia 2009 r.).

Sprawdzian szóstoklasisty, http://czyz.edu.pl/sprawdzian-szostoklasisty.

Szkoła podstawowa klasy IV - VI (programy nauczania), 8 czerwca 2009, http://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=290&Itemid=79.

Szkoły i placówki oświatowo-wychowawcze, 2, Szkoła Podstawowa. Art. 7.1. i 7.2. (DzU z 1961 nr 32, poz. 160, ustawa z 15 lipca 1961 r.).

Szóstoklasista nie musi zdać egzaminu, 6 kwietnia 2011, http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/

,szostoklasista_nie_musi_zdac_egzaminu.html, Nowy egzamin szóstoklasisty będzie przypominać maturę, 17 września 2011, http://www.edukacja.podlasie.pl/content/view/977/1

Szwoch E., Odpowiedzialność nauczyciela, http://www.kuratorium gda.pl/pliki/Odpowiedzialnosc%20nauczyciela.pdf

Szyling G., Nauczycielskie praktyki oceniania poza standardami, Kraków 2011.

Tygodniowy wymiar godzin obowiązkowych zajęć edukacyjnych, [w:] Organizacja pracy szkół od 1 września. Zmiany w organizacji pracy szkół wynikające z podstawy programowej oraz ramowych planów nauczania, http://rekrutacja.ore.edu.pl/dopobrania/Zmianywprawie--prezentacje.pdf.

Uchwała nr XXIV/325/VI/2012 Rady Miasta Poznania z 10 stycznia 2012 r., http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-xxiv-325-vi-2012-z-dnia-2012-01-10,41216/

Uchwała nr VII/54/VI/2011 Rady Miasta Poznania z 22 lutego 2011 r., http://bip.poznan.pl/bip/uchwaly/uchwala-vii-54-vi-2011-z-dnia-2011-02-22,37440/

Uczęszczanie do szkoły – prawem, a nie obowiązkiem sześciolatka, 29 sierpnia 2012, https://www.men.gov.pl/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=236&Itemid=296.

Ustawa z 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 1982 r. nr 3, poz. 19 z późn. zm.).

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (DzU z 2004 r. nr 256, poz. 2572, z późn.zm.).

Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity DzU z 1991 r. nr 95, poz.425).

Ustawa z 8 stycznia 1999 r. – Przepisy wprowadzające reformę ustroju szkolnego (DzU z 1999 r. nr 12, poz. 96).

Wewnątrzszkolny system oceniania Szkoły Podstawowej nr 1 w Poznaniu, 30.08.2011 r., http://www.sp1.poznan.pl/gfx/sections/dokumenty/system_oceniania.pdf.

Założenia kształtu systemu egzaminów końcowych dostosowanych zakresowo do nowej podstawy programowej, http://www.oke.krakow.pl/inf/filedata/files/men_koncepcja_zmian.pdf.

Zasady organizacji oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, 12 maja 2008, http://e-prawnik.pl/wiadomosci/informacje/zasady-organizacji-oddzialow-przedszkolnych-w-szkolachpodstawowych.html.

Pobrania

Brak dostępnych danych do wyświetlenia.