Postfutbolowa pedagogika i jej aplikacje w analizie edukacyjnych zjawisk

Main Article Content

Bogusław Śliwerski

Abstrakt

For the author of the text, football is not only a reference to the most recent publications in education sociology and cultural anthropology on this sport in the lives of postmodern societies, but also a metaphor for an analysis of selected issues of the educational policy and higher educations in Poland.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Śliwerski, B. (2017). Postfutbolowa pedagogika i jej aplikacje w analizie edukacyjnych zjawisk. Studia Edukacyjne, (44), 7-22. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.1
Dział
Artykuły

Referencje

 1. Czapiński J., Mam w nosie to Euro, w: http://wyborcza.pl/1,76842,11877462,Prof__Czapinski__ Mam_w_nosie_to_Euro_.html#ixzz1x7KJRdxj [odczyt: 27.06.2017].
 2. Czubaj M., Myszkorowski J. i in., Postfutbol. Antropologia piłki nożnej, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk 2012.
 3. Erenc-Grygoruk G., Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 4. Fair Play, http://www.aids.gov.pl/kampanie/2012/ [odczyt: 27.06.2017].
 5. Gambarelli G., Wspinaczka po profesurę. Przewodnik satelitarny po karierze akademickiej – od upadków na kolana i ciosów w plecy do zaszczytów, przekł. Z. Łucki, CeDeWu, Warszawa 2011.
 6. Gołębniak D., Teusz G., Edukacja poprzez język, Wydawnictwo CODN, Warszawa 1996.
 7. http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/624363,zaniedbania-czesci-uczelni--moga-pozbawic-studentow-stypendiow.html [odczyt: 26.06.2017].
 8. http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/597315,uczelnie-z-lodzi-na-czarnej-liscie-ministerstwa,id,t.html) [odczyt: 27.06.2017].
 9. http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=28&tx_ttnews%5btt_news%5d=12708
 10. http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/eksperci-beda-wspomagac-nauczycieli-i-rodzicow,34254_2.html
 11. https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/ [odczyt: 2.07.2017].
 12. Jastrzębska E., Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym (na przykładzie języka francuskiego), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.
 13. Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007), Wydawnictwo CODN, Warszawa 2007.
 14. Lipiec J., Sport stał się doskonałym substytutem tradycyjnej zabawy ludzkości, czyli gromadnego zabijania się na wojnach w: http://www.pomorska.pl/artykul/7104131,prof-jozef-lipiec-sport-stal-sie-doskonalym-substytutem-tradycyjnej-zabawy-ludzkosci-czyli-gromadnego-zabijania-sie-na-wojnach,id,t.html [odczyt: 27.06.2017].
 15. Łucki Z. (red.), Matematyczne techniki zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998.
 16. Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.
 17. Melosik Z., Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.
 18. Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wydawnictwo WAGROS, Poznań 2001.
 19. Szplit A., Efektywnie i atrakcyjnie, czyli o przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2016.
 20. Szplit A., Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego. Diagnozowanie i pokonywanie, Wydawnictwo UJK, Kielce 2017.
 21. Śliwerski B., Czyżby koniec po WSP ZNP także Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi? w: http://sliwerski pedagog.blogspot.com/2017/01/czyzby-koniec-po-wsp-znp-takze-wyzszej.html [odczyt: 30.01.2017].
 22. Wołoszyn S., Olimpizm a wychowanie. Czy można zaufać humanizmowi sportu? [w:] S. Wołoszyn, Pedagogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia. Studia i szkice, przygot. i oprac. Z. Żukowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.