Postfutbolowa pedagogika i jej aplikacje w analizie edukacyjnych zjawisk
PDF

Słowa kluczowe

football
soccer
post-football
fanaticism of football fans
pop culture
pedagogics
education
glottodidactics
school final exam

Jak cytować

Śliwerski, B. (2017). Postfutbolowa pedagogika i jej aplikacje w analizie edukacyjnych zjawisk. Studia Edukacyjne, (44), 7–22. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.1

Abstrakt

For the author of the text, football is not only a reference to the most recent publications in education sociology and cultural anthropology on this sport in the lives of postmodern societies, but also a metaphor for an analysis of selected issues of the educational policy and higher educations in Poland.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.1
PDF

Bibliografia

Czapiński J., Mam w nosie to Euro, w: http://wyborcza.pl/1,76842,11877462,Prof__Czapinski__ Mam_w_nosie_to_Euro_.html#ixzz1x7KJRdxj [odczyt: 27.06.2017].

Czubaj M., Myszkorowski J. i in., Postfutbol. Antropologia piłki nożnej, Wydawnictwo Katedra, Gdańsk 2012.

Erenc-Grygoruk G., Nauczanie języków obcych w edukacji wczesnoszkolnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Fair Play, http://www.aids.gov.pl/kampanie/2012/ [odczyt: 27.06.2017].

Gambarelli G., Wspinaczka po profesurę. Przewodnik satelitarny po karierze akademickiej – od upadków na kolana i ciosów w plecy do zaszczytów, przekł. Z. Łucki, CeDeWu, Warszawa 2011.

Gołębniak D., Teusz G., Edukacja poprzez język, Wydawnictwo CODN, Warszawa 1996.

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/artykuly/624363,zaniedbania-czesci-uczelni--moga-pozbawic-studentow-stypendiow.html [odczyt: 26.06.2017].

http://www.dzienniklodzki.pl/artykul/597315,uczelnie-z-lodzi-na-czarnej-liscie-ministerstwa,id,t.html) [odczyt: 27.06.2017].

http://www.ksiazka.net.pl/index.php?id=28&tx_ttnews%5btt_news%5d=12708

http://www.portalsamorzadowy.pl/edukacja/eksperci-beda-wspomagac-nauczycieli-i-rodzicow,34254_2.html

https://www.cke.edu.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/wyniki/ [odczyt: 2.07.2017].

Jastrzębska E., Strategie psychodydaktyki twórczości w kształceniu językowym (na przykładzie języka francuskiego), Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Komorowska H., Metodyka nauczania języków obcych w Polsce (1957-2007), Wydawnictwo CODN, Warszawa 2007.

Lipiec J., Sport stał się doskonałym substytutem tradycyjnej zabawy ludzkości, czyli gromadnego zabijania się na wojnach w: http://www.pomorska.pl/artykul/7104131,prof-jozef-lipiec-sport-stal-sie-doskonalym-substytutem-tradycyjnej-zabawy-ludzkosci-czyli-gromadnego-zabijania-sie-na-wojnach,id,t.html [odczyt: 27.06.2017].

Łucki Z. (red.), Matematyczne techniki zarządzania, Wydawnictwo AGH, Kraków 1998.

Melosik Z., Tożsamość, ciało i władza w kulturze instant, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2010.

Melosik Z., Piłka nożna. Tożsamość, kultura i władza, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.

Pfeiffer W., Nauka języków obcych. Od praktyki do praktyki, Wydawnictwo WAGROS, Poznań 2001.

Szplit A., Efektywnie i atrakcyjnie, czyli o przedszkolnym i wczesnoszkolnym nauczaniu języka angielskiego, Wydawnictwo Pedagogiczne ZNP, Kielce 2016.

Szplit A., Bariery psychiczne uczniów w procesie uczenia się języka angielskiego. Diagnozowanie i pokonywanie, Wydawnictwo UJK, Kielce 2017.

Śliwerski B., Czyżby koniec po WSP ZNP także Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Łodzi? w: http://sliwerski pedagog.blogspot.com/2017/01/czyzby-koniec-po-wsp-znp-takze-wyzszej.html [odczyt: 30.01.2017].

Wołoszyn S., Olimpizm a wychowanie. Czy można zaufać humanizmowi sportu? [w:] S. Wołoszyn, Pedagogiczne wędrówki przez wieki i zagadnienia. Studia i szkice, przygot. i oprac. Z. Żukowska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 1996.