Teoria – empiria – praktyka. Status metodologiczny nauk społecznych
PDF

Słowa kluczowe

theory
empiricism
empirical studies
theoretical reflection
practical sciences

Jak cytować

Banaszak, S. (2017). Teoria – empiria – praktyka. Status metodologiczny nauk społecznych. Studia Edukacyjne, (44), 65–77. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.4

Abstrakt

The mutual relations between theory (seen as a set of theoretical statements) and empiricism is of special importance, especially in pedagogics. Why? Since pedagogics is immersed in practice, everyday reality and the mundane. The author focuses his reflections on the observation of an insufficient use of the theoretical potential by contemporary social sciences. Obviously, this is accompanied by the insufficient use of the research potential, which in turn deepens the stagnation in the field of theory. The author takes into account the classical approaches to theory with its relations with empiricism and moreover indicates contemporary exemplifications of this state of affairs. He moreover claims that research results are inadequately linked to theoretical reflection and indicates the similarities and differences in this respect in the field of social sciences.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.4
PDF

Bibliografia

Banaszak S., Menedżerowie w strukturze społecznej, Wydawnictwo WSKiZ, Poznań 2006.

Banaszak S., Edukacja menedżerska w społeczeństwie współczesnym. Studium teoretyczno empiryczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Kmita J., Wykłady z logiki i metodologii nauk, PWN, Warszawa 1975.

Kotarbiński T., Elementy teorii poznania, logiki formalnej i metodologii nauk, wyd. II, Ossolineum, Wrocław – Warszawa – Kraków 1961.

Kozyr-Kowalski S., Dwa paradygmaty socjologii neoklasycznej. Wprowadzenie do książki Przemysława Wechty, Socjologia i kryptosocjologia Josepha Aloisa Schumpetera, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2003.

Kubinowski D., Idiomatyczność – synergia – emergencja. Rozwój badań jakościowych w pedagogice polskiej na przełomie XX i XXI wieku, Makmed, Lublin 2013.

Marciszewski W., Szkice do współczesnej metodologii nauk społecznych, Fundacja na rzecz Informatyki, Logiki i Matematyki, Warszawa 2002.

Mayntz R., Holm K., Hubner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, przekł. W. Lipnik, PWN, Warszawa 1985.

Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, przekł. E.T. Morawska, J. Wertenstein- Żuławski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Myrdal G., Objectivity in Social Research, Pantheon Books, New York 1969.

Myrdal G., Obiektywność w badaniach społecznych, [w:] Metodologiczne podstawy socjologii. Wybór tekstów, red. P. Sztompka, Wydawnictwo UJ, Kraków 1975.

Nowak M., Metodologia pedagogiki: między „naukowością/teoretycznością” a „praktycznością”, [w:] Metodologia pedagogiki zorientowanej humanistycznie, red. D. Kubinowski, M. Nowak, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2006.

Nowak S., Metodologia badań socjologicznych, PWN, Warszawa 1970.

Petrażycki L., Wstęp do nauki prawa i moralności. Podstawy psychologii emocjonalnej, PWN, Warszawa 1959.

Podgórecki A., Charakterystyka nauk praktycznych, PWN, Warszawa 1962.

Popper K.R., Unity of Method in the Natural and Social Sciences, [w:] Philosophical Problems of the Social Sciences, red. D. Braybrooke, Macmillan, New York 1965.

Swedberg R., The Art of Social Theory, Princeton University Press, Princeton 2014.

Swedberg R., Before Theory Comes Theorizing or How to Make Social Science More Interesting, The British Journal of Sociology, 2016, 67, 1.

Turner J.H., Struktura teorii socjologicznej. Wydanie nowe, przekł. G. Woroniecka i in., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Weber M., Obiektywność poznania w naukach społecznych, [w:] Problemy socjologii wiedzy, oprac. A. Chmielecki, PWN, Warszawa 1985.