Odcienie dekadencji we współczesnej nowoczesności a dylematy reprezentantów nauk społecznych
PDF

Słowa kluczowe

social time
social change
research methodology
identity of science
social sciences
anxieties of modernity

Jak cytować

Radziewicz-Winnicki, A., & Walancik, M. (2017). Odcienie dekadencji we współczesnej nowoczesności a dylematy reprezentantów nauk społecznych. Studia Edukacyjne, (44), 79–91. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/se/article/view/23081

Abstrakt

This paper attempts to explore the processes involved in the methodological, intellectual and cultural reproduction (valorization) of the traditional status of social sciences in the beginning of the 21st century, with specific references to commercial conditions. Compensation and reproduction is discussed as a study of universities experience in the period of numerous changes. Particularly the economic and cultural determinants of selected problems and the direction of the transformation which is still in the course in the Polish democratic and the normative order in the post-totalitarian society is criticized not only by the author, but also university professors, lectures and students. However, in the end of paper, the author shows optimism connected with the reproduction of the expected reforms in higher education in Poland and in the post-industrial world.

PDF

Bibliografia

Barloeven C., Przezwyciężyć obcość. Droga do międzykulturowości, Deutschland, 2000, 3.

Bauman Z., Nowoczesność i ponowoczesność, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 2, Oficyna Naukowa, Warszawa 1999.

Butscher R., Motor przemian, Deutschland, 2001, 2.

Chałubiński M., Zielińska M., Czy koniec socjologii akademickiej w Polsce? Od elitarności do marginalności, [w:] Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany: ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, red. M.S. Szczepański, K. Szafraniec, A. Śliz, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2015.

Czerepaniak-Walczak M., Fabryki dyplomów czy Universitas? Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Giddens A., Nowoczesność i tożsamość. „Ja” i społeczeństwo w epoce późnej tożsamości, przekł. A. Sułżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Hroncova J., Emmerova J., Kraus B. (red.), K dejnom sociálnej pedagogiky v Európe, Wydawnictwo PF UIE, Usti and Labem 2008.

Kowalewska S., Wstęp, [w:] Społeczne wartości nauki, red. S. Kowalewska, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1981.

Melosik Z., Edukacja uniwersytecka i stratyfikacja społeczna, [w:] Edukacja akademicka. Między oczekiwaniami a rzeczywistością, red. A. Ćwikliński, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Meyer-Blanck M., O nowy neohumanizm. Uniwersytet w czasach post-bolońskich – referat wygłoszony podczas konferencji naukowej oraz posiedzenia Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN w Poznaniu (9-10 czerwca 2014 r.) z udziałem władz uczelni i wydziałów pedagogicznych: „Pedagodzy wobec odpowiedzialności za realizację standardów kształcenia pedagogicznego i nauczycielskiego – diagnoza, problemy, perspektywy”, przekł. M. Brudny, B. Milerski, Wydział Studiów Edukacyjnych UAM, Poznań 2014.

Nowosad I., O zmianie paradygmatów szkolnictwa, Edukacja, 2011, 1.

Radziewicz-Winnicki A., Universities after 1945. Global Power or Unending Crisis, Higher Education in Europe (Bulletin UNESCO), 1991, 16, 4.

Radziewicz-Winnicki A., Społeczeństwo w trakcie zmiany. Rozważania z zakresu pedagogiki społecznej i socjologii transformacji, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Radziewicz-Winnicki A., Żywiołowość otaczającej współczesności a szansa na homeostazę społeczną, Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2014.

Sułek A., Trzy filary nauczania socjologii, [w:] Szkolnictwo wyższe, uniwersytet, kształcenie akademickie w obliczu koniecznej zmiany: ekspertyza Komitetu Socjologii Polskiej Akademii Nauk, red. M.S. Szczepański, K. Szafraniec, A. Śliz, Polska Akademia Nauk, Warszawa 2015.

Szczepański M.S., Śliz A. (red.), Kapitały: ludzie i instytucje. Studia i szkice socjologiczne, Wydawnictwo WSZiNS i UO, Tychy – Opole 2006.

Szczepański M.S., Śliz A. (red.), Współczesne teorie społeczne. W kręgu ujęć paradygmatycznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2014.

Śliwerski B., Uwikłania pedagogiki w naukach społecznych, Ruch Pedagogiczny, 2016, 2.

Tarkowska E., Zmieniająca się rzeczywistość społeczna jako szczególna sytuacja badawcza, Kultura i Społeczeństwo, 1993, 3.

Tarkowska E., Czas społeczny, [w:] Encyklopedia socjologii, t. 1, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.

Tezy o sferze nauki i szkolnictwa wyższego w Polsce, Kultura i Społeczeństwo, 1995, 3.

Walancik-Ryba K., Walancik M., The Future of applied pedagogy. A Polish Perspective, Scientia Pedagogica Experimentalis, 2010, XL VII, 1.

Wejland A.P., Jak żegnać lokalne paradygmaty: O metodologii wywiadu i naukowych wspólnotach dyskursu, Kultura i Społeczeństwo, 2004, 1.

Wódz J., Wizje własnej przyszłości w zglobalizowanym świecie. Kilka refleksji socjologicznych, [w:] Edukacja i gospodarka w kontekście procesów globalizacji, red. W. Kojs, E. Rostańska, K. Wójcik, Oficyna Wydawnicza Impuls, WSB w Dąbrowie Górniczej, Kraków 2014.

Ziółkowski M., Czy współczesnej (polskiej) socjologii grozi trywializacja, Kultura i Społeczeństwo, 2000, 3.