Wybrane aspekty realizacji współczesnych ról rodzicielskich ze szczególnym uwzględnieniem zniewolonego macierzyństwa

Main Article Content

Agata Matysiak-Błaszczyk
Mirosława Ściupider-Młodkowska

Abstrakt

Matysiak-Błaszczyk Agata, Ściupider-Młodkowska Mirosława, Wybrane aspekty realizacji współczesnych ról rodzicielskich ze szczególnym uwzględnieniem zniewolonego macierzyństwa [Selected Aspects of the Implementation of Contemporary Parental Roles, with Special Emphasis on Enslaved Motherhood]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 185-198. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.10


This text is intended to reveal selected consequences of parenthood in conditions of permanent social change. The authors of the article have analyzed some of the advantages and disadvantages among the parents, who are the norm and the majority of family relationships, as well as in the minority group, who realize their role of being a mother in a space of total isolation. The first part will reveal a parenthood full of tensions in the face of cultural expectations of the multiplicity of choices. The second part of the text is made up of disadvantages of imprisoned parenthood, exposed to particular pressures and destruction of ties, in the destructive arrangements of mothers serving time with their children.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Matysiak-Błaszczyk , A., & Ściupider-Młodkowska, M. (2020). Wybrane aspekty realizacji współczesnych ról rodzicielskich ze szczególnym uwzględnieniem zniewolonego macierzyństwa. Studia Edukacyjne, (56), 185-198. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.10
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Bidzan M., Nastoletnie rodzicielstwo. Perspektywa psychologiczna, Gdańsk 2013.
 2. Biedroń M., Wpływ kultury indywidualizmu na relację między rodzicami i dziećmi, [w:] Dziecko w zmieniającej się przestrzeni życia. Obrazy dzieciństwa, red. J. Izdebska, J. Szymanowska, Białystok 2009.
 3. Bowlby J., Child Care and The Growth of Love, London 1953.
 4. Brannon L., Psychologia rodzaju, przekł. M. Kacmajor, Gdańsk 2002.
 5. Dybowska E., Upbringing and Socialization of a Child in the Family in the Era of Consumer Culture, Pedagogika Rodziny. Family Pedagogy, 2017, 7(4).
 6. Grochocińska R., Życie dziecka w warunkach tymczasowej i stałej separacji matki i ojca, Gdańsk 1992.
 7. Gromkowska-Melosik A., Edukacja i ( nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu, Kraków 2001.
 8. Harari Y.N., Sapiens. A Brief History of Humankind, London 2014.
 9. Illouz E., Cold Intimaces. The Making of Emotional Capitalism, Cambridge 2007.
 10. Jankowiak B., Adultyzm – uprzedzenia przeciwko młodym ludziom, Studia Edukacyjne, 2017, 46.
 11. Jarzębowska-Baziak B., Problem macierzyństwa w zakładzie karnym, [w:] Doświadczenia i perspektywy systemu penitencjarnego w Polsce. Materiały ogólnopolskiej konferencji zorganizowanej w dniach 12-13 grudnia 1985 roku, red. T. Szymanowski, A. Rzepiński, Warszawa 1987.
 12. Kołakowska-Przełomiec H., Środowisko rodzinne w świetle badań kryminologicznych, [w:] Zagadnienia przestępczości w Polsce, red. J. Jasiński, Warszawa 1975.
 13. Krukowski A., Problemy zapobiegania przestępczości, Warszawa 1982.
 14. Lewandowski G., Kobieta w zakładzie karnym, Warszawa 1994.
 15. Linder g., Izolowane, Forum Penitencjarne, 2017, 230.
 16. Lipkowski O., Resocjalizacja, Warszawa 1976.
 17. Machel M., Więzienie jako instytucja karna i resocjalizacyjna, Gdańsk 2003.
 18. Marczak M., Pełnienie roli matki przez kobiety pozbawione wolności, [w:] Misja Służby Więziennej a jej zadania wobec aktualnej polityki karnej i oczekiwań społecznych. IV Polski Kongres Penitencjarny, red. W. Ambrozik, H. Machel, P. Stępniak, Poznań – Gdańsk – Warszawa 2008.
 19. Marczak M., Mirosław K., Funkcjonowanie kobiet w warunkach izolacji więziennej, [w:] Skuteczność oddziaływań penitencjarnych, red. M. Kuć, Lublin 2009.
 20. Marczak M., Mirosław-Nawrocka K., Zakłady penitencjarne dla kobiet, [w:] Psychologia penitencjarna, red. M. Ciosek, B. Pastwa-Wojciechowska, Warszawa 2016.
 21. Matysiak-Błaszczyk A., Jankowiak B., Znaczenie relacji przywiązania w cyklu życia człowieka. Analiza wybranych aspektów bliskich relacji, Studia Edukacyjne, 2017, 44.
 22. Mądry M., Zakłócenia w odgrywaniu roli matki – wybrane zagadnienia, [w:] Kontrowersje wokół socjalizacji dziewcząt i kobiet, red. A. Matysiak-Błaszczyk, B. Jankowiak, Poznań 2016.
 23. Nowak U., Dom Matki i Dziecka w Krzywańcu, [w:] Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008, red. I. Dybalska, Warszawa 2009.
 24. Pospiszyl K., Psychologia kobiety, Warszawa 1986.
 25. Reczek H., Macierzyństwo w więzieniu, w: www.sw.gov.pl
 26. Reczek H., Oddziaływania wychowawcze, realizowane w stosunku do osadzonych matek w Domu dla Matki i Dziecka przy Zakładzie Karnym nr 1 w Grudziądzu, [w:] Kobieta w więzieniu – polski system penitencjarny wobec kobiet w latach 1998-2008, red. I. Dybalska, Warszawa 2009.
 27. Segiet W., Rodzina w relacji ze szkołą. Zasadnicze wątki, wybrane inspiracje, [w:] Środowiska uczestnictwa społecznego jednostek, kategorii i grup, red. J. Modrzewski, A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarczyk, Poznań 2018.
 28. Senator D., Główne tezy teorii przywiązania, [w:] Bliskość w rodzinie. Więzi w dzieciństwie a zaburzenia w dorosłości, red. B. Tryjarska, Warszawa 2012.
 29. Sikora B., Nowa matka, nowy ojciec, nowe dziecko: o nowym układzie sił w polskich rodzinach, Warszawa 2009.
 30. Skafiriak B., Próba prezentacji konkluzji na temat więziennego macierzyństwa w dyskursie naukowym pedagogiki socjalizacyjnej Profesora Jerzego Modrzewskiego, [w:] Pedagogika w społeczeństwie – społeczeństwo w pedagogice. Księga Jubileuszowa poświęcona Profesorowi Jerzemu Modrzewskiemu w 70. rocznicę urodzin, red. A. Matysiak-Błaszczyk, E. Włodarczyk, Poznań 2016.
 31. Skorny Z., Proces socjalizacji dzieci i młodzieży, Warszawa 1987.
 32. Szczepański J., Elementarne pojęcia socjologii, Warszawa 1970.
 33. Ściupider-Młodkowska M., Miłość w epoce Ja. Studium socjopedagogiczne, Poznań 2018.
 34. Ściupider-Młodkowska M., Rodzina i miłość w epoce Ja, Studia Pedagogica Ignatiana, 2019, 2.
 35. Zaborowski Z., Koncepcja rozwoju społecznego dziecka, Kwartalnik Pedagogiczny, 1969, 1.
 36. Znaniecki F., Socjologia wychowania, tom I, Warszawa 1928