Kapitał i zaufanie społeczne a aktywność obywatelska w Anglii i Polsce – implikacje dla edukacji obywatelskiej

Main Article Content

Daria Hejwosz-Gromkowska

Abstrakt

Hejwosz-Gromkowska Daria, Kapitał i zaufanie społeczne a aktywność obywatelska w Anglii i Polsce – implikacje dla edukacji obywatelskiej [Capital and Social Trust vs. Active Citizenship in England and Poland – Implications for Civic Education]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 85-109. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.5


The aim of the paper is to analyze the tendencies of shaping both social capital and social trust in England and Poland. The analyses of aforementioned categories allow to explain the patterns of conventional civic participation. The social capital and social trust are also important factors influencing citizenship education. Therefore, analysis comprises policies towards citizenship education in English and Polish schools.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Hejwosz-Gromkowska, D. (2020). Kapitał i zaufanie społeczne a aktywność obywatelska w Anglii i Polsce – implikacje dla edukacji obywatelskiej. Studia Edukacyjne, (56), 85-109. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.5
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Aktywność społeczna Polaków – poziom zaangażowania i motywacje – Raport z badań, Maj 2011, adres internetowy: http://erw2011.gov.pl/static/upload/komunikat-1.pdf, [dostęp: 20.04.2012].
 2. Beck J., A brief history of citizenship education in England and Wales, [w:] Debates in citizenship education, red. J. Arthur, H. Cremin, Routledge, London – New York 2012.
 3. Bourdieu P., Reprodukcja, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 4. Brett P., Identity and Diversity: Citizenship Education and Looking Forwards from the Ajegbo Report, 2007, http://www.citized.info/pdf/commarticles/Peter%20Brett%20%20Identity%20and%20Diversity.pdf [dostęp: 21.03.2017].
 5. Bukowska X., Wnuk-Lipiński E., Obywatelskość a la polonaise – czyli jakimi obywatelami są Polacy? Nauka, 2009, 1.
 6. CBOS, Aktywność Polaków w organizacjach obywatelskich, Komunikat z badań nr 13/2016, Centrum Badania Opinii Społecznej CBOS, Warszawa 2016.
 7. CBOS, Zaufanie społeczne, Komunikat z badań nr 18/2016, adres internetowy: https://www.cbos.pl/SPISKOM.POL/2016/K_018_16.PDF, [dostęp: 1.12.2019]
 8. Citizenship Survey 2008-09, adres internetowy: https://webarchive.nationalarchives.gov.uk/20120919213933/http://www.communities.gov.uk/documents/statistics/pdf/1284311.pdf [dostęp: 1.12.2019]
 9. Czapiński J., Panek T., Diagnoza społeczna 2015. Warunki i jakość życia Polaków, Rada Monitoringu Społecznego, Warszawa 2015.
 10. Czerepaniak-Walczak M., Zaangażowanie w szkole – szkoła zaangażowania. O możliwościach i utrudnieniach demokratycznego uczestniczenia uczniów w sferze publicznej, Studia Edukacyjne, 2012, 22.
 11. De Tocqueville A., O demokracji w Ameryce, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2005.
 12. Dudzikowa M., Erozja kapitału społecznego w szkole w atmosferze nieufności, [w:] Kapitał społecznych w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 13. Dudzikowa M. i in., Kapitał społeczny w szkołach różnego szczebla. Diagnoza i uwarunkowania, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 14. Dudzikowa M. i in., Oblicza kapitały społecznego uniwersytetu. Diagnoza – interpretacje – konteksty, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 15. Durkheim E., O podziale pracy społecznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
 16. Furedi F., Culture of fear, Continuum International Publishing Group, London – New York 2006.
 17. Halpern D., Social capital, Polity Press, Cambridge 2014.
 18. Hejwosz-Gromkowska D., Edukacja obywatelska we współczesnej Anglii. Studium socjopedagogiczne, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2019.
 19. House of Commons, General Election 2019: full results and analysis, adres internetowy: https://researchbriefings.parliament.uk/ResearchBriefing/Summary/CBP-8749, [dostęp: 2.01.2020].
 20. Keating A. i in., Citizenship education in England 2001-2010: young people’s practices and prospects for the future: the eighth and final report from the Citizenship Education Longitudinal Study (CELS), Department for Education 2011.
 21. Keating A., Green A., Janmaat G., Young Adults and Politics Today: disengaged and disaffected or engaged and enraged?: The latest findings from the Citizenship Education Longitudinal Study (CELS), Working Paper 2015, adres strony: http://eprints.ioe.ac.uk/21838/,[dostęp: 11.11.2017].
 22. Keating A., Kerr D., Putting participation into practice: re-evaluating the implementation of the Citizenship curriculum in England, [w:] Education for Civic and Political Participation: A Critical Approach, red. R. Hedtke, T. Zimenkova, Routledge, London 2013.
 23. Kerr D., Smith A., Twine C., Citizenship education in the United Kingdom, [w:] Education for citizenship and democracy, red. J. Arthur, I. Davies, C. Hahn, Sage, London 2008.
 24. Kinowska Z., Kondycja społeczeństwa obywatelskiego w Polsce, INFOS, Biuro Analiz Sejmowych, nr 22, 2012.
 25. Kopińska V., Współczesne problemy samorządności uczniowskiej, [w:] Opieka i wychowanie – tradycja i problemy współczesne, red. D. Apanel, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.
 26. Kopińska V., Edukacja obywatelska. Krytyczna analiza dyskursu podręczników szkolnych, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2017.
 27. Krajowe Biuro Wyborcze, Wybory do Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskie 2019, adres internetowy:https://www.wybory.gov.pl [dostęp: 2.12.2019].
 28. Kubiczek B., Projekt „Szkoła Demokracji – Szkoła Samorządności”. Kompetencje społeczne i obywatelskie uczniów i nauczycieli. Materiały dla uczestnika Konferencji, Sosnowiecke Centrum Edukacji „Edukator”, Sosnowiec 2012.
 29. Kymlicka W., Contemporary political philosophy. An Introduction, Oxford University Press, Oxford 2002.
 30. Li Y., Smith N., Dangerfield P., Social trust. The impact of social networks and inequality, British Social Attitudes, 2017, 35.
 31. Lopez H., Kiesa A., What we know about civic engagement among college students, [w:] Civic engagement in higher education. Concepts and practices, red. B. Jacoby and Associates, Jossey-Bass, San Francisco 2009.
 32. Malik A., Citizenship education, race and community cohesion, [w:] Debates in citizenship education, red. J. Arthur, H. Cremin, Routledge, London – New York 2012.
 33. McTighe Musil C., Educating students for personal and social responsibility, [w:] Civic engagement in higher education. Concepts and practices, red. B. Jacoby and Associates, Jossey-Bass, San Francisco 2009.
 34. Olech A., Między zainteresowaniem a zaangażowaniem – aktywność obywatelska i organizacje pozarządowe w Polsce, Analizy i Opinie, Numer specjalny, 2014, 7.
 35. Petersen A., Where now for citizenship education? [w:] Debates in citizenship education, red. J. Arthur, H. Cremin, Routledge, London – New York 2012.
 36. Putnam R.D., Bowling alone. The collapse and revival of American community, Simon & Schuster Paperbacks, New York 2000.
 37. Putnam R.D., Community based social capital and educational performance, [w:] Making good citizens. Education and civil society, red. D. Ravitch, J.P. Viteritti, Yale University Press, New Haven – London 2001.
 38. Przyszczypkowski K., Edukacja dla demokracji. Strategie zmian a kompetencje obywatelskie, Wydawnictwo Edytor, Poznań – Toruń 1999.
 39. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z 26 lutego 2002 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 40. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół.
 41. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej.
 42. Szczurek-Boruta A., Stałość i zmienność. Poczucie tożsamości narodowej młodzieży i nowy wymiar edukacji obywatelskiej, [w:] Etniczność i obywatelskość w nowej Europie. Konteksty edukacji międzykulturowej, red. J. Nikitorowicz, D. Misiejuk, M. Sobecki, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2007.
 43. Solarczyk-Szwec H., Kopińska V., Matusiak A., Kompetencje społeczne na wejściu w dorosłość. Krytyczna analiza podstawy programowej kształcenia ogólnego dla IV etapu edukacyjnego, Edukacja Dorosłych, 2016, 2.
 44. Sturman L. i in., Citizens in Transition – Civic Engagement and Political Participation among Young People 2001-2011, Economic and Social Research Council (ESRC), National Foundation for Educational Research (NFER), 2012.
 45. Szczepanik R., Kształcenie do życia w społeczeństwie demokratycznym, [w:] Podręczniki i poradniki. Konteksty. Dyskursy. Perspektywy, red. M. Chomczyńska-Rubacha, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.
 46. Śliwerski B., Diagnoza uspołecznienia publicznego szkolnictwa III RP. W gorsecie centralizmu, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 47. Wiłkomirska A., Wiedzieć i rozumieć, aby być obywatelem. Studium empiryczne, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.
 48. Wnuk-Lipiński E., Socjologia życia publicznego, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.