Doradca zawodowy we współczesnym systemie edukacyjnym

Main Article Content

Ewelina Szczechowiak

Abstrakt

Szczechowiak Ewelina, Doradca zawodowy we współczesnym systemie edukacyjnym [Career Advisors in the Contemporary Educational System]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 253-266. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.14


The position of a career advisor in the contemporary educational system is linked to challenges. The situation on the labor market and its changes over the years are crucial for vocational guidance and lifelong learning. Appropriate support from a specialist, parents of an apprentice and teachers can lead to future educational and professional success. Young people think about self-realization, development, and success; they notice that the course of a career in line with their assumptions depends on getting to know their strengths and weaknesses. The main task of career counselors is to help in choosing the further path of education, which is why their role is so important in the life of young people. The article deals with the reality and ideal model of a career advisor and shows the attitude of young people towards a specialist.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Szczechowiak , E. (2020). Doradca zawodowy we współczesnym systemie edukacyjnym. Studia Edukacyjne, (56), 253-266. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.14
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Absolwent na rynku pracy – poradnik dla ucznia i nauczyciela, Ecorys Polska Sp. z o.o., Warszawa 2011.
 2. Bańka A., Zawodoznawstwo, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy: psychologiczne metody i strategie pomocy bezrobotnym, PRINT-B, Poznań 1995.
 3. Cybal-Michalska A., Młodzież akademicka a kariera zawodowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 4. Cybal-Michalska A., Dylematy tożsamościowe młodzieży w sytuacji zmiany kulturowej, [w:] Młodzież wobec niegościnnej przyszłości, red. R. Leppert, Z. Melosik, B. Wojtasik, DSWE, Wrocław 2005.
 5. Denek K., Wartości edukacji zawodowej, Pedagogika Pracy, 1994, 23.
 6. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 7. Kargulowa A., Doradca we współczesnym (nie)ładzie społecznym, [w:] Doradca – profesja, pasja, powołanie, red. B. Wojtasik, A. Kargulowa, Stowarzyszenie Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczpospolitej Polskiej, Warszawa 2003.
 8. Łukasiewicz A., Sołtysińska G., Szkolny doradca zawodowy, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2003.
 9. Nowacki T.W., Jeruszka U., Podstawy dydaktyki pracy, Wyższa Szkoła Pedagogiczna Towarzystwa Wiedzy Powszechnej w Warszawie, Warszawa 2004.
 10. Rosalska M., Warsztat diagnostyczny doradcy zawodowego, Krajowy Ośrodek Wspierania Edukacji Zawodowej i Ustawicznej, Warszawa 2012.
 11. Sultana R., Strategie usług poradnictwa zawodowego w społeczeństwie wiedzy – europejskie trendy, działania i wyzwania, Raport CEDEFOP, Biuro Oficjalnych Publikacji Unii Europejskiej, Luksemburg 2004.
 12. Szłapińska J., Podnoszenie wartości kapitału edukacyjnego pracowników w systemie kształcenia ustawicznego, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2009.
 13. Wierzejska J., Nowe obszary i problemy badawcze pedagogiki pracy, Wydawnictwo UMCS, Wydział Pedagogiki i Psychologii, Lublin 2017.
 14. Wojtasik B., Rozterki i niepokoje polskiego doradcy w realiach ponowoczesnego świata, [w:] Pedagogika pracy. Doradztwo zawodowe, red. H. Bednarczyk, J. Figurski, M. Żurek, WSP ZNP, Warszawa, ITeE, Radom 2004.
 15. Netografia
 16. Belczyk K., Sedlak & Sedlak, Praca – wartość i znaczenie na przestrzeni lat, [on-line] [dostęp: 05 styczeń 2016], dostępny w Internecie: http://www.rynekpracy.pl/artykul.php/typ.1/kategoria_glowna.322/wpis.184.
 17. Job shadowing [w:] Słownik HR, [on-line] [dostęp: 2 marzec 2016], dostępny w Internecie: http://www.jobfitter.pl/slownik-hr/job-shadowing.
 18. Projekty ORE realizowane w latach 2016-2018 w ramach PO WER dotyczące kształcenia zawodowego, Doradztwo zawodowe – perspektywy i praktyczne rozwiązania, Wrocław 2017, http://dodn.dolnyslask.pl/images/p.%20B.%20Mayer-Gawron.pdf. [dostęp: 01.02.2018].