Narracje rodziców młodzieży z zaburzeniami psychicznymi

Main Article Content

Hanna Kubiak

Abstrakt

Kubiak Hanna, Narracje rodziców młodzieży z zaburzeniami psychicznymi [Adolescents with Mental Disorders in their Parents Narratives]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 167-184. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.9


The text is devoted to analyzing the narrative of parents of adolescents with mental disorders. Families in which young people with mental disorders are brought up are in a specifically difficult situation. Their basic assumptions regarding the safety of their existence are being undermined. They experience different emotions, usually to a large extent. Parents undergoing this special experience were offered to participate in a support group conducted with assumptions of existential and narrative psychology. The purpose of this text is to present and discuss research results, focusing on the analysis of parental narratives obtained in the described context. They concerned, among others, the adoption of psychiatric diagnosis, the relationship between parents and children, and parental identity.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Kubiak, H. (2020). Narracje rodziców młodzieży z zaburzeniami psychicznymi. Studia Edukacyjne, (56), 167- 184. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.9
Dział
Studia i rozprawy

Referencje

 1. Belotto M., Data Analysis Methods for Qualitative Research: Managing the Challenges of Coding, Interrater Reliability, and Thematic Analysis, The Qualitative Report, 2018 23, 11.
 2. Braun V., Clarke V., Using thematic analysis in psychology, Qualitative Research in Psychology, 2006, 3.
 3. Bruner J., Actual minds, possible worlds, Harvard University Press, Cambridge, Mass. 1986.
 4. Bruner J., Kultura edukacji, przekł. T. Brzostowska-Tereszkiewicz, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych „Universitas”, Kraków 2006.
 5. Cieciuch J., Między przedmiotem a metodą. Wątpliwości związane z koncepcją tożsamości narracyjnej McAdamsa, [w:] Psychologia narracyjna. Tożsamość, dialogowość, pogranicza, red. E. Dryll, A. Cierpka, Wydawnictwo Eneteia, Warszawa 2011.
 6. Denzin N., Lincoln Y., Metody badań jakościowych, przekł. K. Podemski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.
 7. Frankl V., Człowiek w poszukiwaniu sensu, przekł. A. Wolnicka, Wydawnictwo: Jacek Santorski, Warszawa 2011.
 8. Hermans H., Self-Narrative as Meaning Construction: The Dynamics ol Selflnvestigation, Journal of Clinical Psychology, 1999, 55(10).
 9. Howard G., Culture tales: A narrative approach to thinking, cross-cultural psychology, and psychotherapy, American Psychologist, 19991, 46(3).
 10. Jacobsen B., The life crisis in a existential perspective: can trauma and crisis be seen as an aid personal development? Journal of Existential Analysis, 2006, 17, 1.
 11. Kubiak H., Edukacja emocjonalna adolescentów – program profilaktyczny ukierunkowany na wspomaganie zdrowia psychicznego adolescentów, Kultura – Społeczeństwo – Edukacja, 2016, 2(10).
 12. Kubiak H., Problemy rodziców adolescentów z zaburzeniami psychicznymi, [w:] W trosce o macierzyństwo, red. E. Włodarczyk, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017.
 13. Kubiak H., Zięba M., Grupa rozwoju osobistego dla młodzieży z zaburzeniami psychicznymi – sprawozdanie z zajęć, Studia Edukacyjne, 2015, 36.
 14. McAdams D., Personal narratives and the life story, [w:] Handbook of personality: Theory and research, red. L. Pervin, O. John, (II wyd.), Guilford Press, Nowy Jork 1999.
 15. McAdams D.P., The Psychology of Life Stories, Review of General Psychology, 2001, 5, 2. Miles M., Huberman A.M., Data Analysis, Sage Publications, Beverly Hills 1994.
 16. Miller A., Rathus J., Linehan M., Dialektyczna terapia behawioralna nastolatków z tendencjami samobójczymi, przekł. J. Okuniewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2011.
 17. Obuchowski K., Galaktyka potrzeb, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2002.
 18. Olejnik M., Średnia dorosłość, [w:] Psychologia rozwoju człowieka, red. J. Trempała, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.
 19. Oleś P., Dialogowe Ja: zarys teorii, inspiracje badawcze, ciekawsze wyniki, [w:] Dialog z samym sobą, red. P. Oleś, M. Puchalska-Wasyl, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 20. Oleś P., Psychologia człowieka dorosłego, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.
 21. Oleszkiewicz A., Senejko A., Psychologia dorastania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 22. Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2003.
 23. Sarbin T. (red.), Narrative psychology: The storied nature of human conduct, Praeger, New York 1986.
 24. Soroko E., Poziom autonarracyjności wypowiedzi i użyteczność wybranych sposobów ich generowania, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2007.
 25. Soroko E., Narracja jako tekst kultury czy sposób komunikowania się, Poznań 2007 (praca doktorska).
 26. Soroko E., Określanie wad i zalet metod generowania autonarracji, [w:] Badania narracyjne w psychologii, red. M. Straś-Romanowska, B. Bartosz, M. Żurko, ENETEIA Wydawnictwo Psychologii i Kultury, Warszawa 2010.
 27. Tedeschi R., Calhoun L., Podejście kliniczne do wzrostu po doświadczeniach traumatycznych,
 28. [w:] Psychologia pozytywna w praktyce, przekł. J. Kowalczewska, J. Radzicki, J. Suchecki, M. Szuster, A. Tarłowski, red. naukowa J. Czapiński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 29. Trzebiński J. (red.), Narracja jako sposób rozumienia świata, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2002.
 30. White M., Epston D., Narrative means to therapeutic ends, WW Norton & Company, 1990.
 31. Yalom I., Leszcz M., Psychoterapia grupowa. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2006.
 32. Zięba M., Zatorski M., Narracje oraz nadzieja podstawowa a wzrost posttraumatyczny po przeszczepieniu nerki, Psychologia Jakości Życia, 2013, 12, 2