Potencjał edukacyjny szkoły a strategie adaptacji uczniów
PDF

Słowa kluczowe

youth
school
student strategies
R.K. Merton
educational potential

Jak cytować

Murawska, . I., & Przyborowska, . B. (2020). Potencjał edukacyjny szkoły a strategie adaptacji uczniów. Studia Edukacyjne, (56), 27–38. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.2

Abstrakt

Murawska Iwona, Przyborowska Beata, Potencjał edukacyjny szkoły a strategie adaptacji uczniów [Educational Potential in Schools and Students’ Adaptation Strategies]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 27-38. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.2
In the article below, We explore the level of strategies of modern youth, in the context of various ways of adapting to school and being a student in schools of diverse educational potential. For research purposes, We have used an original, five-stage scale to measure student strategies. We developed the scaled based on the Theory of Social Adaptation by R. K. Merton. Adaptation can be implemented through attitudes of conformity, innovation, ritualism, retreatism and rebellion. The analysis presented is part of a larger project on youth adaptation strategies. The results obtained show the differences in the occurrence of strategies in different types of schools.

https://doi.org/10.14746/se.2020.56.2
PDF

Bibliografia

Bilińska-Suchanek E., Opór wobec szkoły. Dorastanie w perspektywie paradygmatu oporu: studium socjopedagogiczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2003.

Borowicz R., Nierówności społeczne w dostępie do wykształcenia: casus Suwalszczyzny, Wszechnica Mazurska, Olecko 2000.

Boryczko M., Paradoksalne funkcje szkoły. Studium krytyczno-etnograficzne, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk 2015.

Edukacyjna wartość dodana jako metoda oceny efektywności nauczania: na podstawie wyników egzaminów zewnętrznych, red. R. Dolata, Centralna Komisja Egzaminacyjna, Warszawa 2007.

Gromkowska-Melosik A., Elitarne szkolnictwo średnie: między reprodukcją społeczno-kulturową a ruchliwością konkurencyjną, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2015.

Gromkowska-Melosik A., Szymański M.J. (red.), Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesu i marginalizacji, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Janowski A., Uczeń w teatrze życia szkolnego, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1998.

Jeżowski A., Na obrzeżach Edukacyjnej Wartości dodanej. Szanse i nadzieje, Dyrektor Szkoły, 2009 maj, 5.

Kwieciński Z., Poziom wiedzy uczniów a środowisko szkoły, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 1973.

Kwieciński Z., Drogi szkolne młodzieży a środowisko, Wydawnictwo Szkolne i Pedagogiczne, Warszawa 1980.

Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, przekł. W. Lipnik, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1985.

Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.

Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1982.

Mianowska E., Strategie społecznego uczestnictwa młodzieży, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

Myszkowska-Litwa M., Badania porównawcze. Wprowadzenie, [w:] Podstawy metodologii badań w pedagogice, red. S. Palka, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2010.

Ostrowicka H., Urządzanie młodzieży. Studium analityczno-krytyczne, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Schulz R., Szkoła – instytucja, system, rozwój, Wydawnictwo Edytor, Toruń 1992.

Netografia

https://www.ewd.edu.pl, [data dostępu: 2015.04.20].