Językowy obraz wojny według uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej
PDF

Słowa kluczowe

linguistic worldview
the notion of war
linguistic image of war
linguistic image of war in statements of year 4-7 students
language competencies of students in upper years of primary school

Jak cytować

Kuszak , K. (2020). Językowy obraz wojny według uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej. Studia Edukacyjne, (56), 39–56. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.3

Abstrakt

Kuszak Kinga, Językowy obraz wojny według uczniów klas IV-VII szkoły podstawowej [Linguistic Image of War According to Students of Years 4-7 of Primary School]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 39-56. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2020.56.3

The article discusses the linguistic image of war as an element of the linguistic worldview, based on
statements made by students of years 4-7. The author follows Jerzy Bartmiński’s assumption that a linguistic
worldview is a linguistic interpretation of reality, which can be defined as a set of judgements about the world. These judgements may be fixed in the language itself, in its grammatical forms, lexicon, clichéd texts (e.g. proverbs), or as implied linguistic forms and texts. Language is a means of interpreting the world and the words used not so much to “render a photographic reproduction of things” as to “portray” them mentally. The author, inspired by Franciszek Hinczer’s research on war conducted in 1919 among students aged 8-14, asked students of two primary schools (302 people in total) about their opinions on the same topic. The students taking part in the research, conducted a hundred years after the study was published in the Szkoła Powszechna journal, answered the following questions: What do they think a war is? What do people do during a war? What do adults do during a war and what do children do? The students’ statements were analyzed and categorized. Each selected category was illustrated with sample answers from the respondents. The presentation of the results was preceded by an analysis of the notion and image of war in selected dictionaries of the Polish language.

https://doi.org/10.14746/se.2020.56.3
PDF

Bibliografia

Bartmiński J., Językowe podstawy obrazu świata, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2012.

Dereń E., Nowak T., Polański E., Słownik języka polskiego z frazeologizmami i przysłowiami, ARTI, Warszawa 2012.

Drabik L., Kubiak-Sokół A., Sobol E., Wiśniakowa L., Słownik języka polskiego PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Drabik L., Sobol E., Stankiewicz A., Słownik idiomów polskich PWN, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Gasiul H., Teorie emocji i motywacji, Wydawnictwo Uniwersytetu im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2007.https://sjp.pwn.pl/szukaj/wojna.html, [dostęp: 15.04.2020 r.]

Hinczer F., Stosunek dziecka polskiego do wojny, „Szkoła Powszechna”, zeszyt II, Warszawa 1920.

Humboldt W., O myśli i mowie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Kopaliński W., Słownik mitów i tradycji kultury, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2011.

Kuszak K., Interpretacje pojęcia wojny według uczniów klas starszych szkoły podstawowej, [w:] Dziecięce interpretacje rzeczywistości. Werbalne i pozawerbalne reprezentacje dziecięcych znaczeń, red. E. Kochanowska, 2020 (w druku).

Nowak T., Język w świetle odkryć nauki, Petrus, Kraków 2011.

Popularny słownik języka polskiego, Wydawnictwo Ibis, Poznań 2009.

Słownik 3w1, wyrazów obcych, synonimów, frazeologiczny, Wydawnictwo Buchmann, Warszawa 2012.

Sobol E., Słownik frazeologiczny PWN z Bralczykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008.

Tokarski R., Światy za słowami. Wykłady z semantyki leksykalnej, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2014.