Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19
PDF

Słowa kluczowe

distance education
COVID-19
attitudes toward distance education
teachers

Jak cytować

Jaskulska , S., & Jankowiak , B. (2020). Postawy nauczycielek i nauczycieli wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Studia Edukacyjne, (57), 47–65. https://doi.org/10.14746/se.2020.57.4

Abstrakt

Despite the explosion of studies on social consequences of the COVID-19 outbreak, still little is known about the situation of teachers. This research report presents results of a study on teacher’s attitudes toward distance education during the COVID-19 pandemic and their associations with selected characteristics
related to the teacher’s profession. The study consisted in answering questions in an online survey. Nearly eight hundred correctly completed surveys were collected. Multivariate analysis of variance (MANOVA) was applied to compare differences between the variables. The results show that the lowest averages on a Likert-type scale describe the cognitive component of attitudes, and the highest ones describe the behavioral component. Awareness of problems with the implementation of the curriculum and basic tasks of the school in the form of a distance education result in teachers’ competence increase and taking specific action. Gender and seniority are not associated with the teachers’ attitudes toward distance education. The type of school and the level of education were associated with attitudes towards distance education. Special schools teachers had the worst experience with distance education. The possible implications of these outcomes are discussed.

https://doi.org/10.14746/se.2020.57.4
PDF

Bibliografia

Aronson E.W., Wilson T.D., Akert R.M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1997.

Badanie edukacji zdalnej w czasie pandemii, Centrum Cyfrowe, https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/.

Bohner G., Wanke M., Postawy i zmiany postaw, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2004.

Buchner A., Majchrzak M., Wierzbicka M., Badanie edukacji zdalnej w czasie pandemii, https://centrumcyfrowe.pl/edukacja-zdalna/.

Czajkowska M., Postawy nauczycieli matematyki wobec zmian w edukacji, Społeczeństwo i Edukacja. Międzynarodowe Studia Humanistyczne, 2015, 3.

Jak wygląda nauczanie zdalne w naszych domach?’ https://portal.librus.pl/rodzina/artykuly/nauczanie-zdalne-jak-wyglada-w-naszych-domach-pobierz-raport.

Jaskulska S., Ocenianie zachowania uczniów na stopień. Szkolna obsesja porządku w świetle matematycznej teorii chaosu, Podstawy Edukacji, 2015, 8.

Jaskulska S., Jankowiak B., Kształcenie na odległość w Polsce w czasie pandemii COVID-19 https://sites.google.com/view/ksztalcenie-pandemia-raport.

Kosiba G., Madejski E., Postawy nauczycieli wobec swej roli zawodowej w świetle wybranych koncepcji teoretycznych, Forum Oświatowe, 2014, 26(52).

Kossewska J., Uwarunkowania postaw: nauczyciele i inne grupy zawodowe wobec integracji szkolnej dzieci niepełnosprawnych, Wydawnictwo Naukowe Akademii Pedagogicznej, Kraków 2000.

Marody M., Sens teoretyczny a sens empiryczny pojęcia postawy analiza metodologiczna zasad doboru wskaźników w badaniach nad postawami, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1976.

Nawrocki R., Edukacja jako pole gry, [w:] Twierdza. Szkoła w metaforze militarnej. Co w zamian?, red. M. Dudzikowa, S. Jaskulska, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.

Plichta P., Różne konteksty nierówności cyfrowych a wyzwania dla zdalnej edukacji – propozycje rozwiązań, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020, https://zdalnie.edu-akcja.pl/.

Poleszak W., Pyżalski J., Psychologiczna sytuacja dzieci i młodzieży w dobie epidemii, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020, https://zdalnie.edu-akcja.pl/.

Pyżalski J. (red.), Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, EduAkcja, Warszawa 2020, https://zdalnie.edu-akcja.pl/.

Pyżalski J., Poleszak W., Relacje przede wszystkim – nawet jeśli obecnie jedynie zapośredniczone, [w:] Edukacja w czasach pandemii wirusa COVID-19. Z dystansem o tym, co robimy obecnie jako nauczyciele, red. J. Pyżalski, EduAkcja, Warszawa 2020, https://zdalnie.edu-akcja.pl/.

Ratajczak P., Postawy nauczycieli wobec niezdyscyplinowania uczniów, Studia Edukacyjne, 2015, 34.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 14 lutego 2017 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej, w tym dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia, kształcenia ogólnego dla szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy oraz kształcenia ogólnego dla szkoły policealnej, DzU z 2017 r., poz. 356.

Skura M., Postawy nauczycieli szkoły specjalnej wobec osób z niepełnosprawnością, Szkoła Specjalna, 2015, 1.

Szumski G., Zróżnicowane grupy uczniów – jakie problemy? [w:] Edukacja włączająca w przedszkolu i szkole, red. I. Chrzanowska, G. Szumowski, Wydawnictwo FRSE, Warszawa 2019.

Turczyk M., Jaskulska S., Kształcenie na odległość a prawa dziecka – nowe wymiary szkolnej ekskluzji w czasach epidemii COVID-19, Edukacja Elementarna w Teorii i Praktyce, 2020(w druku).

Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (DzU 2020 poz. 374) oraz akty wykonawcze do ustawy.

Żytko M., Edukacja w ramionach standaryzacji – czy autonomia jest jeszcze możliwa? Czas Kultury, 2020, 1.