Symbole wielokulturowości w przestrzeni publicznej na rzecz przeciwdziałania nietolerancji

Main Article Content

Marek Walancik

Abstrakt

Walancik Marek, Symbole wielokulturowości w przestrzeni publicznej na rzecz przeciwdziałania nietolerancji [Symbols of Multiculturalism in Public Space to Counteract of Intolerance]. Studia Edukacyjne nr 56, 2020, Poznań 2020, pp. 111-127. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI:10.14746/se.2020.56.6


In the article, the author addresses the issue of the essence and role of the symbol of multiculturalism in public space in the context of counteracting intolerance. The presented text contains not only a presentation of basic terms and theories, but also an analysis of empirical research results related to the issue of the significance of the symbol of multiculturalism in order to counteract intolerance. Frequently appearing facts of intolerance towards culturally different individuals lead to reflection and seeking answers to the question: Does the presence of a symbol of multiculturalism in public space, which was once a borderland space, and today is saturated with various forms of symbols of multiculturalism of the past and of the modern period affect behavior tolerance.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Walancik , M. (2020). Symbole wielokulturowości w przestrzeni publicznej na rzecz przeciwdziałania nietolerancji. Studia Edukacyjne, (56), 111-127. https://doi.org/10.14746/se.2020.56.6
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Alvarez R.R., Collier G.A., The Long Haul in Mexican Trucking: Traversing the Borderlands of the North and the South, American Ethnologist, 1994, 21, 3.
 2. Anzaldúa G.E., Borderlands La Frontera: The New Mestiza, Aut Lute Book Company, San Francisco 1987.
 3. Babbie E.R., Badania społeczne w praktyce, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 4. Barth Ż., Ethnic Groups and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference, Little, Brown and Company, Boston 1969.
 5. Bierwiaczonek K., Społeczne znaczenie miejskich przestrzeni publicznych, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 2016.
 6. Boguszewski R., Zaangażowanie Polaków na rzecz społeczności lokalnej, Komunikat CBOS nr 74/2018.
 7. Bourdieu P., Social Space and Symbolic Power, Sociological Theory, 1989, 7, 1, s. 20.
 8. Breidenbach J., Nyíri P., Seeing Culture Everywhere: From Genocide to Consumer Habits, University of Washington Press, Seattle 2009.
 9. Campbell H., Female Drug Smugglers on the U.S.-Mexico Border: Gender, Crime, and Empowerment, Anthropological Quarterly, 2008, 81, 1.
 10. Drabina J., Historia Chorzowa od 1868 do 1945 roku, Wydawnictwo „Profesor”, Chorzów 1999.
 11. Durkheim É., Elementarne formy życia religijnego. System totemiczny w Australii, przekł. A. Zadrożyńska, PWN, Warszawa 1990.
 12. Dymnicka M., Przestrzeń publiczna a przemiany miasta, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2013.
 13. Fatyga B., Uzasadnienia szczegółowe do wyodrębnionych części kwestionariusza, [w:] Praktyki kulturalne Polaków, red. R. Drozdowski i in., Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń 2014.
 14. Follis K., Building Fortress Europe: The Polish-Ukrainian Frontier, University of Pennsylvania Press, Philadelphia 2012.
 15. Gajda J., Antropologia kulturowa. Wprowadzenie do wiedzy o kulturze, Część 1, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2003.
 16. Giddens A., Socjologia, przekł. A. Szulżycka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 17. Głowacki A., Wykorzystywanie symboli narodowych, Raport CBOS, nr 133/2017.
 18. Hałas E. (red.), Społeczny kontekst znaczeń w teorii symbolicznego interakcjonizmu, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 1987.
 19. Hałas E., Symbole i społeczeństwo. Szkice z socjologii interpretacyjnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2007.
 20. Halbwachs M., Społeczne ramy pamięci, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1968.
 21. Hanke R., Polska droga do Chorzowa. Opowieści z dziejów Chorzowa, Stowarzyszenie Miłośników Chorzowa im. Juliusza Ligonia w Chorzowie, Wydział Kultury i Sztuki Urzędu Miasta w Chorzowie, Chorzów1988.
 22. http://pelniakultury.pl/miejsca/pokaz/167/Park_Redena_Park_na_Gorze_Wyzwolenia_w_Chorzowie [dostęp: 12.12. 2018].
 23. Kajdanek K., Banaszak E., Błaszczyk M., Pluta J., Specjalne weekendy Esk, raport podsumowujący. Ewaluacja Europejskiej Stolicy Kultury, Uniwersytet Wrocławski, Urząd Miasta Wrocławia, Biuro Festiwalowe IMPART, Wrocław 2016.
 24. Kłoskowska A., Otwarte i zamknięte postawy narodowe w sytuacji pogranicza, Kultura i Społeczeństwo, 1995, 39, 3.
 25. Knas K., Ważne jest miejsce pamięci, Wspólny Chorzów, 2006, 12(135). Knight J., Questioning Local Boundaries. A Critique of the “Anthropology of Locality”, Ethnos, 1994, 59, 3-4.
 26. Krawczak E., Antropologia kulturowa, klasyczne kierunki, szkoły i orientacje, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2006.
 27. Langer S.K., Philosophy in a New Key, Harvard University Press, Massachusetts – London – Cambridge 1957.
 28. Langer S.K., Nowy sens filozofii, przekł. A.F. Bogucka, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1976.
 29. Malinowski B., Kultura, społeczność, jednostka, przekł. S. Kapralski, J. Otrębski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999.
 30. Melosik Z., Teoria i praktyka edukacji wielokulturowej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2007.
 31. Melosik Z., Kultura popularna i tożsamość młodzieży. W niewoli władzy i wolności, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.
 32. Nikitorowicz J., Sobecki M. (red.), Edukacja międzykulturowa w wymiarze instytucjonalnym, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 1999.
 33. Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2001.
 34. Nikitorowicz J., Halicki J., Muszyńska J. (red.), Międzygeneracyjna transmisja dziedzictwa kulturowego. Społeczno-kulturowe wymiary przekazu, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2003.
 35. Nikitorowicz J., Halicki J., Muszyńska J. (red.), Kultury narodowe na pograniczach, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2006.
 36. Ogrodzka-Mazur E., Między etnicznością a integracją. Strategie kulturalizacyjne przyjmowane przez społeczności szkół z polskim językiem nauczania, Lubelski Rocznik Pedagogiczny, 2017, XXXVI, 3.
 37. Otte J., Szopa R., Symbole Chorzowa, Agencja Mediów Lokalnych „mediaL”, Chorzów 2000.
 38. Przecławska A., Symbole w życiu współczesnej młodzieży – wyniki badań przeprowadzonych w środowisku dorosłej młodzieży Warszawy, Kultura i Społeczeństwo, 1995, 3.
 39. Podsiad A., Słownik terminów i pojęć filozoficznych, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 2000.
 40. Ruczyński R., Tradycyjna urbanistyka a współczesne realizacje przestrzeni publicznych, [w:] Problemy kształtowania przestrzeni publicznych, red. P. Lorens, J. Martyniuk-Pęczek, Wydawnictwo Urbanista, Gdańsk 2010.
 41. Saada-Ophir G., Borderland Pop: Arab Jewish Musicians and the Politics of Performance, Cultural Anthropology, 2006, 21, 2.
 42. Sadowski A., Czerniawska M., Tożsamość Polaków na pograniczach, Wydawnictwo Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 1999.
 43. Skinner B.F., Poza wolnością i godnością, przekł. W. Szelenberger, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1978.
 44. Sztompka P., Socjologia. Analiza społeczeństwa, Wydawnictwo Znak, Kraków 1988.
 45. Tuner J.H., Sociologia. Koncepcje i ich zastosowanie, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1988.
 46. Tuner J.H., Struktura teorii socjologicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004.
 47. Vermeulen H., Govers C. (red.), The Anthropology of Ethnicity, Het Spinhuis, Amsterdam 2000.
 48. Walancik M., Działania edukacyjne i oświatowe w pedagogice międzykulturowej służące zapobieganiu wykluczeniu kulturowemu społeczności lokalnej – na przykładzie Königshütte – Królewskiej Huty – Chorzowa, [w:] Pedagogika międzykulturowa wobec wykluczenia społecznego i edukacyjnego, red. T. Lewowicki, A. Szczurek-Boruta, J. Suchodolska, Wydawnictwo Adam Marszałek, Cieszyn – Warszawa – Toruń 2011.
 49. Whitehead A.M., Symbolism. Its Meaning and Effect, Fordham University Press, New York (1927) 1985.
 50. Zawadzki W., Longplay dla Ryśka, „Chorzowianin”, 2006, 45, (318)