Kariera jako domena hierarchizująca przestrzeń społeczną – perspektywa funkcjonalno-strukturalna
PDF (English)

Słowa kluczowe

career
vertical professional mobility
functional-structural perspective
criterion of promotion
category of the
career of ethnic minorities

Jak cytować

Cybal-Michalska , . A. (2020). Kariera jako domena hierarchizująca przestrzeń społeczną – perspektywa funkcjonalno-strukturalna. Studia Edukacyjne, (41), 21–36. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.2

Abstrakt

The tradition positioning the study of careers in the structural-functional orientation sees the career as an external system, an objective phenomenon. In this cognitive perspective, a career means a sequence of professional roles fulfilled by the subject, which could mean promotion, stability or degradation. If we adopt an objective criterion to distinguish careers, it would be the positions (professional position or position within the profession) occupied in formal structures. In this sense, a career is not the attribute of an individual, but is the property of the professional role.

https://doi.org/10.14746/se.2016.41.2
PDF (English)

Bibliografia

Akpinar C., Career barriers for women executives and the Glass Ceiling Syndrome: The case study comparison between French and Turkish women executives, 2nd International Conference on Leadership, Technology and Innovation Management, Istanbul 2012, www.halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-00738519 [available: 9.02 2015].

Arthur M.B., Khapova S.N., Wilderom C.P., Career success in a boundaryless career World, Journal of Organizational Behavior, 2005, 26.

Arthur M.B., Hall D.T., Lawrence B.S., Generating New directions in career theory: The case for a transdisciplinary approach, [in:] Handbook of career theory, Eds. M.B. Arthur,

D.T. Hall, B.S. Lawrence, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

Bańka A., Proaktywność a tryby samoregulacji [Proactivity and the modes of self-regulation], Studio Print-B, Poznań – Warszawa 2005.

Bauman Z., Kariera. Cztery szkice socjologiczne [Career: Four Sociological Sketches], Iskry, Warszawa 1960.

Bell N.E., Staw B.M., People as sculptors versus sculpture: The roles of personality and personal control in organizations, [in:] Handbook of career theory, Eds. M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

Cybal-Michalska A. (ed.), ToŜsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym.Między partykularyzmem a uniwersalizmem [Identity in the educational and sociocultural context. Between particularism and universalism], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Cybal-Michalska A., MłodzieŜ akademicka a kariera zawodowa [Academic youth and professional career], Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Cybal-Michalska A., Kariera jako domena hierarchizująca przestrzeń społeczną a problem nierówności społecznych [Career as a domain introducing hierarchy in the social space and the problem of social inequalities], [in:] Edukacja i nierówność. Trajektorie sukcesui marginalizacji [Education and inequality. The trajectories of success and marginalization], Eds. A. Gromkowska-Melosik, M. Szymański, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2014.

Cybal-Michalska A., Kopeć D., Segiet W. (eds.) Studia z pedagogiki i nauk pogranicza [Studies of pedagogy and boundary sciences], Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Cybal-Michalska A., Wierzba P., (eds.) Dyskursy kultury popularnej w społeczeństwie współczesnym [Discourses of popular culture in the contenmporary society], Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2012.

Duda W., Kukla D., Kariera zawodowa wobec postępujących przemian pracy [Professional career in light of the progressing transformation of work], Wydawnictwo im. S. Podobińskiego Akademii im. Jana Długosza, Częstochowa 2010.

Flis M., Funkcjonalizm [Functionalism], in: Encyklopedia socjologii [Encyclopedia of Sociology], vol. I, Oficyna Naukowa, Warszawa 1998.

Gmerek T., Kapitalizm – edukacja – nierówność społeczna (Teoria reprodukcji ekonomicznej Samuela Bowlesa i Herberta Gintisa) [Capitalism – education – social inequality (The theory of economic reproduction of Samuel Bowles and Herbert Gintis], [in:] Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej [Problems of social inequality in educational theory and practice], Eds. A. Gromkowska-Melosik, T. Gmerek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

Gromkowska-Melosik A., Socjalizacja, równość społeczna i przemieszczona emancypacja kobiet. Kontrowersje wokół Power Girl [Socialization, social equality and the displaced emancipation of women. The controversy surrounding Power Girl], [in:] Problemy nierówności społecznej w teorii i praktyce edukacyjnej [Problems of social inequality in educational theory and practice], Eds. A. Gromkowska-Melosik, T. Gmerek, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2008.

Gromkowska-Melosik A., Edukacja i (nie)równość społeczna kobiet. Studium dynamiki dostępu [Education and the social (in)equality of women. Study of the dynamics of access], Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011.

Lent R.W., Hackett G., Brown S.D., Contextual Supports and Barriers to Career Choice: A Social Cognitive Analysis, Journal of Counseling Psychology, 2000, 1.

Manterys A., Mucha J., Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Punkt widzenia 2009 r. [New perspectives of sociological theory. Point of view of 2009], [in:] Nowe perspektywy teorii socjologicznej. Wybór tekstów [New perspectives of sociological theory. Selection of

texts], Eds. A. Manterys, J. Mucha, M. Kaczmarczyk, Zakład Wydawniczy Nomos, Warszawa 2009.

Marshall G., Słownik socjologii i nauk społecznych [Dictionary of sociology and social sciences], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Melosik Z., Uniwersytet i społeczeństwo. Dyskursy wolności, wiedzy i władzy [The university and society. Discourses of freedom, knowledge and power], Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2009.

Melosik Z., Słoneczne (pozakulturowe) wakacje – toŜsamość typu „all inclusive” [Sunny (noncultural) vacations – "all inclusive" identity], [in:] ToŜsamość w kontekście edukacyjnym i społeczno-kulturowym. Między partykularyzmem a uniwersalizmem [Identity in the educational and socio-cultural context. Between particularism and universalism], Ed. A. Cybal-Michalska, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2011.

Melosik Z., Kultura popularna i toŜsamość młodzieŜy. W niewoli władzy i wolności [Popular culture and the identity of youth. Held captive by power and freedom], Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Miś A., Kształtowanie karier w organizacji [Shaping careers in an organizations], [in:] Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji [Human resource management. Creating the human capital of the organization], Eds. H. Król, Ludwiczyński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2006.

Parkinson, Jak zrobić karierę [In-laws and Outlaws], KsiąŜka i Wiedza, Warszawa 1972.

Parsons T., Szkice z teorii socjologicznej [Sketches of sociological theory], PWN, Warszawa 1972.

Rokicka E., Pojęcie „kariery”. Perspektywa strukturalno-funkcjonalna i interakcjonistyczna [The concept of a "career". The Structural-Functional and the Interactionist perspective], Przegląd Socjologiczny, 1992, XLI.

Rowe T., Crafford A., A study of barriers to career advancement for professional women in investment banking, Journal of Human Resource Management, 2003, 1(2).

Szacki J., Historia myśli socjologicznej [History of sociological thought], Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2003.

Sztompka P., Logika analizy funkcjonalnej w socjologii i antropologii społecznej [The logic of functional analysis in sociology and social anthropology], [in:] Metodologiczne problemy teorii socjologicznych [The methodological problems of sociological theories], Ed. S. Nowak, PWN, Warszawa 1971.

Szymański M., ŚcieŜki kariery studentów socjologii UAM [Career paths of the students of Sociology at the Adam Mickiewicz Univerisity], Wydawnictwo Promotor, Warszawa 2010.

Thomas D.A., Alderfer C.P., The influence of race on career dynamics: theory and research on minority career experiences, [in:] Handbook of career theory, Eds. M.B. Arthur, D.T. Hall,

B.S. Lawrence, Cambridge University Press, Cambridge 2004.

Weick K.E., Berlinger L.R., Career improvisation in self-designing organizations, [in:] Handbook of career theory, Eds. M.B. Arthur, D.T. Hall, B.S. Lawrence, Cambridge University Press, Cambridge 2004.