Nr 41 (2016)

Studia i rozprawy

Piorunek Magdalena
7-20
By(wa)ć mentorem czyli o dylematach i pułapkach mentoringu
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.1
PDF
Cybal-Michalska Agnieszka
21-36
Kariera jako domena hierarchizująca przestrzeń społeczną – perspektywa funkcjonalno-strukturalna
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.2
PDF (English)
Kuszak Kinga
37-54
Doświadczenia kulturowe społeczeństwa utrwalone w związkach frazeologicznych – aspekt pedagogiczny
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.3
PDF
Chrzanowska Iwona
55-74
Opinie nauczycieli szkół specjalnych na temat edukacji włączającej – uczeń ze SPE w szkole włączającej
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.4
PDF
Gmerek Tomasz
75-92
Edukacja tubylcza a szkolnictwo głównego nurtu – konteksty teoretyczne
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.5
PDF
Zbyszko Melosik
93-106
Piłka nożna, amerykański izolacjonizm i paradoksy globalizacji
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.6
PDF
Gromkowska-Melosik Agnieszka
107-115
Jednostka, neoliberalizm i redukcjonizm edukacji współczesnej
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.7
PDF
Cichocki Sylwester, Czysz Robert, Przybyła Tomasz, Klichowski Michał
117-129
A jednak offline”: doniesienia z jakościowych badań nad hybrydyzacją samorzutnej aktywności poznawczej
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.8
PDF
Przybylska Irena
131-156
Emancypacyjne czy instrumentalne – (re)konstrukcja kształcenia kompetencyjnego
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.9
PDF
Zbyszko Melosik
157-172
Piłka nożna kobiet w społeczeństwach współczesnych: między emancypacją a marginalizacją
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.10
PDF
Dorota Jawor-Przybyszewska
173-202
Walka o uznanie a tożsamość zawodowych aktorek
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.11
PDF
Janice Myck-Wayne, Anna Jakoniuk-Diallo
203-216
Wspieranie bardzo małych dzieci z ubytkiem słuchu w Stanach Zjednoczonych Ameryki
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.12
PDF
Joanna Sikorska
217-226
Kultura i globalna róŜnorodność kreatywna
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.13
PDF (English)
Michalina Kasprzak
227-236
Edukacja pozaszkolna dzieci – zmienić myślenie o przyszłości
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.14
PDF (English)
Jolanta Jarczyńska
237-260
Nadmierne korzystanie z sieci społecznościowych przez młodzieŜ szkolną – charakterystyka zjawiska
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.15
Agnieszka Rumianowska
261-272
O istocie języka w procesie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształcenia językowego
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.16
PDF
Beata Wołosiuk
273-288
Zaburzenia mowy a gotowość podjęcia nauki szkolnej
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.17
PDF
Marta Łuczak
289-306
Mobilność edukacyjna jako punkt zwrotny w biografii jednostki
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.18
PDF
Marcela Kościańczuk
307-322
Metafory w słuŜbie budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu jako narzędzie badania dyskursu katolickiego na temat mniejszości homoseksualnej i zwolenników teorii gender (na przykładzie medialnych wypowiedzi Dariusza Oko
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.19
PDF
Anna Rogozińska
323-334
Muzeum zorientowane na odbiorcę. Strategie edukacyjne budujące długookresowe relacje z widzem jako usługobiorcą
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.20
PDF
Wioletta Junik
335-358
Wybrane narzędzia do pomiaru rezyliencji (resilience) wśród dzieci i młodzieŜy
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.21
PDF
Yael Ilany
359-388
Compensation Award for Wrongful Dismissal of Pregnant Women in Israel
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.22
PDF (English)
Adel Ayada
389-402
Ceremonia ślubna Beduinów z północy Izraela
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.23
PDF (English)
Mária Pisoňová
403-424
Causes of Discontent with the Conditions of Performance in the Teaching Profession Within Pre-Primary Education
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.24
PDF (English)
Rita Khawaly-Esawi
425-466
Podejście prawa izraelskiego do prawa małoletnich do podejmowania decyzji ich dotyczących
https://doi.org/10.14746/se.2016.41.25
PDF (English)