Metafory w słuŜbie budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu jako narzędzie badania dyskursu katolickiego na temat mniejszości homoseksualnej i zwolenników teorii gender (na przykładzie medialnych wypowiedzi Dariusza Oko
PDF

Słowa kluczowe

critical discourse analysis
gender studies
homosexuality
discrimination

Jak cytować

Kościańczuk, M. . (2020). Metafory w słuŜbie budowania toŜsamości. Krytyczna Analiza Dyskursu jako narzędzie badania dyskursu katolickiego na temat mniejszości homoseksualnej i zwolenników teorii gender (na przykładzie medialnych wypowiedzi Dariusza Oko. Studia Edukacyjne, (41), 307–322. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.19

Abstrakt

The article presents an analysis of Dariusz Oko’s articles about the homosexual minority and people who are gender studies’ scholars or supporters. It shows metaphors and comparisons as tools of creating identity and ideological discourse. Narration is analyzed according to Critical Discourse Analysis tools. I present the re-scalation mechanism and compare Dariusz Oko’s rhetorical tools against envious prejudice.

https://doi.org/10.14746/se.2016.41.19
PDF

Bibliografia

Althusser L., Positions, Editions sociales, Paris 1976 (polski przekł. A. Staroń na łamach internetowego czasopisma: http://www.nowakrytyka.pl/spip.php?article374, 2010).

Anderson B., Wspólnoty wyobraŜone, rozwaŜania o źródłach i rozprzestrzenianiu się nacjonalizmu, przekł. S. Amsterdamski, Społeczny Instytut Wydawniczy, Fundacja im. Stefana Batorego, Kraków 1997.

Appadurai A., Strach przed mniejszościami. Esej o geografii gniewu, przekł. M. Buholc, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Benedykt XVI, Encyklika Caritas in veritate Ojca Świętego Benedykta XVI do biskupów, prezbiterów, diakonów, do osób konsekrowanych i wszystkich wiernych świeckich o integralnym rozwoju ludzkim w miłości i prawdzie, Wydawnictwo Dehon, Kraków 2009.

Duszak A., Fairclough N. (red.), Krytyczna analiza dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.

Fairclough N., Language and power, Longman Group UK, Essex 1989.

Fairclough N., Analysing Discourse Textual Analysis for social research, Routledge, London - New York 2003.

Foucault M., Nadzorować i karać. Narodziny więzienia, Fundacja Aletheia, Warszawa 1998.

Glick P., Jagnięta ofiarne w wilczym przebraniu. Zawistne uprzedzenia, ideologia i czynienie z śydów kozłów ofiarnych, [w:] Zrozumieć zagładę. Społeczna psychologia Holokaustu, red. L.S. Newman, R. Erber, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

Jan Paweł II, List apostolski Novo millennio ineunte Ojca Świętego Jana Pawła II do biskupów, duchowieństwa i wiernych na zakończenie wielkiego jubileuszu roku 2000, Wydawnictwo Św. Stanisława BM Archidiecezji Krakowskiej, Kraków 2001.

Krytyczna Analiza Dyskursu. Interdyscyplinarne podejście do komunikacji społecznej, red. A. Duszak, N. Fairclough, Wydawnictwo Universitas, Kraków 2008.

Oko D., Dziesięć argumentów przeciw, „Gazeta Wyborcza” z 28-29 maja 2005.

Oko D., Homoseksualizm nie jest normą, „Gość Niedzielny”, 2009, 37 http://gosc.pl/doc/788663.Homoseksualizm-nie-jest-norma [dostęp: 13.4.2013].

Oko D. Genderrewolucja, „Polonia Christiana” z marca/kwietnia 2013, http://www.pismo.poloniachristiana.pl/Genderrewolucja,33,0,996,1,PCH,numer.html [dostęp: 18.3.2001].

Oko D., Homolobby przypisuje sobie cechy boskie, http://www.fronda.pl/a/ks-oko-dlafrondapl-homolobby-przypisuje-sobie-cechy-boskie,26501.html [dostęp: 18.3.2013].

Rorty R., Ironia, przygodność i solidarność, przekł. W.J. Popowski, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1996.

Steigmann-Gall R., The Holy Reich, Nazi Conceptions of Christianity, 1919–1945, Kent State University, Cambridge University Press, Cambridge - Ohio 2004.

Wiszowaty M.M., Regulacja prawna lobbingu na świecie. Historia, elementy, stan obecny, Wydawnictwo Sejmowe, Warszawa 2008.