Opinie nauczycieli szkół specjalnych na temat edukacji włączającej – uczeń ze SPE w szkole włączającej
PDF

Słowa kluczowe

inclusive education
special educational needs
school as learning organization

Jak cytować

Chrzanowska , I. (2020). Opinie nauczycieli szkół specjalnych na temat edukacji włączającej – uczeń ze SPE w szkole włączającej. Studia Edukacyjne, (41), 55–74. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.4

Abstrakt

The idea of inclusive education is the concept of education for all. According to opinions of different backgrounds, it seems that the idea of inclusive education in Poland is mainly associated with the “problem” of a presence of students with disabilities in the mainstream school. The studies on the phenomenon of inclusive education were focused on the problems of the organization of education, teachers’ competences, and their consequences for the student with
disability. Seldom, if ever, is the phenomenon recognized in the context of all students, participants in the process. The idea of inclusive education goes beyond a single entity, i.e. a student with a disability. This idea requires a search for a new model of school – “a learning school” (like in the model of a learning organization). The school should be a place where people for all time are expanding their capacity to achieve results, constantly discovering and creating the
reality in which they live.

https://doi.org/10.14746/se.2016.41.4
PDF

Bibliografia

Ainscow M., Booth T., Dyson A. i in., Improving Schools: Developing Inclusion, Routledge, London 2006.

Amiri A.N., Jandaghi G., Alvani S.M., Hosnavi R., Ramezan M., Increasing the Intellectual Capital in Organisation: Examining the Role of Organizational Learning, European Journal of Social Sciences, 2010, 14(1).

Contextualizing Inclusive Education. Evaluation Old and New International Perspectives, red. D. Mitchell, Routledge, London – New York: 2005, s. 1

Convention on the Rights of Persons with Disabilities, Unitet Nations New York: United Nations 2006, http://www.un.ogr/disabilities/convention/conventionfull.shtml

[dostęp: 20.05.2016].

Deklaracja z Salamanki, UNESCO 1994.

Komunikat Komisji Parlamentu Europejskiego, Rady, Europejskiego Komitetu Ekonomiczno- Społecznego i Komitetu Regionów. Europejska strategia w sprawie niepełnosprawności 2010-2020: Odnowione zobowiązanie do budowania Europy bez barier, http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:0636:FIN:PL:PDF [dostęp:20.05.2016]

Krajewska B., Rada rodziców w szkole, Wydawnictwo Edukacyjne Akapit, Toruń 2012.

Kudelska K., Organizacja ucząca się w świetle współczesnych koncepcji zarządzania, Warmińsko- Mazurski Kwartalnik Naukowy. Nauki Społeczne, 2013, 3(7).

Kuźmicz K.A., Koncepcja organizacji uczącej się w kontekście szkoły wyŜszej, Economy and Management, 2010, 4.

Kwiatkowski S.M., Michalak J.A., Nowosad I. (red.), Przywództwo edukacyjne w szkole i jej otoczeniu, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2011.

Łobocki M., Współdziałanie nauczycieli i rodziców w procesie wychowania, Nasza Księgarnia, Warszawa 1985.

Mendel M., Rodzice i szkoła: jak współuczestniczyć w edukacji dzieci? Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2001.

Mendel M. (red.), Animacja współpracy środowiskowej, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2004.

Mendel M., Rodzice i nauczyciele jako sprzymierzeńcy, Wydawnictwo Harmonia, Gdańsk 2007.

Miotk-Mrozowska M., Współpraca szkoły z rodzicami ucznia, [w:] Psychologia ucznia i nauczycieli: podręcznik akademicki, red. S. Kowalik, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Mittler P., Working Towards Inclusive Education: Social Context, Fulton, London 2000.

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 24 lipca 2015 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (DzU poz. 1113).

Senge P.M., Piąta dyscyplina. Teoria i praktyka organizacji uczących się, przekł. H. Korolewska- Mróz, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.

Śliwerski B., Rada szkoły. Rada oświatowa, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2002.

Watkins K.E., Marsick V.J., Sculpting the Learning Organization: Lessons in the Art. and Science of Systemic Change, Jossey Bass, San Francisco 1993.