Walka o uznanie a tożsamość zawodowych aktorek
PDF

Słowa kluczowe

fight for recognition
a woman
an actress
identity

Jak cytować

Jawor-Przybyszewska, . D. (2016). Walka o uznanie a tożsamość zawodowych aktorek. Studia Edukacyjne, (41), 173–202. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.11

Abstrakt

The text presented here is a fragment of a larger study on a private and social life of a group of women, actresses. It concerns attempts to create and show their own identity according to their fight for recognition (self-trust, self-estimation in the society, in the family environment, in public space as well as in their own opinions). The strategy of this study was qualitative research, based on a grounded theory methodology. The study was performed on 27 actresses, divided into three age groups. All the studied subjects had a very good economic status and all were successful professionals. The article presents an analysis carried out on the basis of a free flowing but planned interview. The struggle for recognition is treated as a way of restoring a constantly threatened personality and describes the contemporary woman, her situation and her actions. This research shows the problem that professional women come across, namely the women are successful actresses but at the same time wish to be fulfilled in their family lives. Amongst the 18 actresses over the age of 40, 14 talked about taking anti-depressants or about alcohol dependence. Further detailed analysis of the empirical material can help to find the source of the processes, which are a sign of a lack of recognition and which pose a threat to the integrity of the human identity and destroy the social bond which constitutes identity.

https://doi.org/10.14746/se.2016.41.11
PDF

Bibliografia

Berne E., W co grają ludzie. Psychologia stosunków międzyludzkich, PWN, Warszawa 2004.

Charmaz K., Teoria Ugruntowana. Praktyczny przewodnik po analizie jakościowej, PWN, Warszawa 2009.

Dąbrowski K., Trud istnienia, Wiedza Powszechna, Warszawa 1986.

Denzin N.K., Lincoln Y.S. (red.), Metody badań jakościowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Dewey J., Jak myślimy? PWN, Warszawa 1998.

Frazer J.G., Złota gałąź, PIW, Warszawa 1965.

Fukuyama F., Koniec historii, Wydawnictwo Zysk i S-ka, Poznań 1996.

Gibbs G., Analizowanie danych jakościowych, PWN, Warszawa 2011.

Giddens A., Nowoczesność i toŜsamość, PWN, Warszawa 2010.

Goffman E., Człowiek w teatrze Ŝycia codziennego, PIW, Warszawa 1981.

Goffman E., Rytuał interakcyjny, PWN, Warszawa 2006.

Gorzko M., Procedury i emergencja. O metodologii klasycznych odmian teorii ugruntowanej, Wydawnictwo Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008.

Gromkowska-Melosik A., Kobieta epoki wiktoriańskiej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2013.

Hall E.T., Ukryty wymiar, przekł. T. Hołówka, PIW, Warszawa 1976.

Hall E.T. Poza kulturą, przekł. E. Goździak, PWN, Warszawa 1984.

Hołówka J., Relatywizm etyczny, PWN, Warszawa 1981.

Honneth A., Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2012.

Horney K., Neurotyczna osobowość naszych czasów, PWN, Warszawa 1976.

Kojève A., Wstęp do wykładów o Heglu, Fundacja Aletheia, Warszawa 1999.

Konecki K.T., Studia z metodologii badań jakościowych. Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000.

Konopczyński M., Kryzys resocjalizacji, Pedagogium WSNS, Warszawa 2013.

Kotlarska-Michalska A. (red.), Wizerunki ról rodzinnych, Wydawnictwo Naukowe UAM Poznań 2007.

Kozielecki J., Konflikt, teoria gier i psychologia, PWN, Warszawa 1970.

Kruger H.-H., Metody badań w pedagogice, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Kvale S., Prowadzenie wywiadów, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

Lang F., O działaniu scenicznym, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2010.

Lecoq J., Ciało poetyckie, Instytut im. Jerzego Grotowskiego, Wrocław 2011.

Linton R., Kulturowe podstawy osobowości, PWN, Warszawa 1975.

Lutyński J., Metody badań społecznych. Wybrane zagadnienia, Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź 1994.

Mayntz R., Holm K., Hübner P., Wprowadzenie do metod socjologii empirycznej, PWN, Warszawa 1985.

Merton R.K., Teoria socjologiczna i struktura społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002.

Międzyrzecki A., U progu XXI wieku, Wydawnictwo Baran i Suszczyński, Kraków 1996.

Nowak-Dziemianowicz M., Walka o uznanie w narracjach, Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły WyŜszej, Wrocław 2016.

Pilch T., Lepalczyk I., Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 1995.

Przybyłowska I., Wywiad swobodny ze standaryzowaną listą poszukiwanych informacji i moŜliwości jego zastosowania w badaniach socjologicznych, Przegląd Socjologiczny, 1978, XXX.

Reinhardt M., O teatrze i aktorze, Wydawnictwo słowo/obraz terytoria, Gdańsk 2004.

Riesman D., Samotny tłum, PWN, Warszawa 1971.

Tomaszewski T. (red.), Psychologia, PWN, Warszawa 1978.

Woolf V., Eseje wybrane, Wydawnictwo Karakter, Kraków 2015.