By(wa)ć mentorem czyli o dylematach i pułapkach mentoringu

Main Article Content

Piorunek Magdalena

Abstrakt

Mentoring is regarded as a method of comprehensive development of a protégé’s potential, which required a steady approach, regular contact and collaboration with the mentor. A non-directive interaction between the master and protégé, mentoring is a relation that involves inspiration, stimulation and leadership. At its foundation lies a belief that it is possible to have impact on other individuals in their zones of proximal development (Vygotsky) based on the skill (art) of bringing out protégé’s strong assets (Seligman) within joint involvement episodes (Schaffer). A mentor is expected to motivate and encourage her protégé to be active as well as to develop an honest, open and friendly collaboration environment that is based on mutual respect. As a work and joint involvement method, mentoring is endorsed in education, labour market institutions, learning organisations (Senge). The concept of a mentor is linked to those of a master, authority, important person, example to follow, leader, and to some extent those of a teacher. To what extent this mentor - protégé relation can be formalised? Is it, as claimed by critical pedagogy, a component of pastoral power where the protégé is required to give herself up and surrender her development to the hands of the leader, i.e. a pastor, mentor (Foucault)? Is a teacher (occasionally) a mentor? These selected dilemmas, questions and doubts about the mentoring concept are raised in this text.

Downloads

Download data is not yet available.

Article Details

Jak cytować
Piorunek, M. (2016). By(wa)ć mentorem czyli o dylematach i pułapkach mentoringu. Studia Edukacyjne, (41), 7-20. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.1
Dział
Studia i rozprawy

Bibliografia

 1. Clutterbuck D., KaŜdy potrzebuje mentora. Jak kierować talentami, Wydawnictwo PETIT, Warszawa 2002.
 2. Collegium Wratislaviense (2016), niepublikowane materiały ze szkolenia „Przywództwo i mentoring w edukacji”
 3. George B., Mayer D., McLean A.N., Sims P., Przywództwo oparte na autentyczności, Harvard Business Review Polska (HBRP), 2007, 58, pdf
 4. Giddens A., Nowoczesność i toŜsamość: ”ja” i społeczeństwo w epoce późnej nowoczesności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 5. Kaczmarek M., Tutoring, coaching, mentoring w pracy akademickiej, Folia Pomeranae Universitatis Technologiae Stietinensis – seria Oeconomica, 2013, 303(72); pdf
 6. Kaplan R.S., Jak w stu procentach zrealizować swój potencjał, Harvard Business Review Polska (HBRP), 2008, 65-66, pdf
 7. Karwala S., Model mentoringu we współczesnej szkole wyŜszej, WyŜsza Szkoła Biznesu – National Louis University, Nowy Sącz 2007.
 8. Kruszelnicki M., Tutoring, mentoring, coaching – troskliwe oblicze władzy (ćwiczenia z krytyki Foucaultiańskiej), Teraźniejszość – Człowiek – Edukacja, 2015, 18, 1(69).
 9. Marzec I., Wronka M., Mentoring jako czynnik organizacyjnego uczenia się, Zeszyty WyŜszej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 2012, 30, pdf
 10. Megginson D., Clutterbuck D., Garvey B., Stokes P., Garrett-Harris R., Mentoring w działaniu. Przewodnik praktyczny, Wydawnictwo REBIS, Poznań 2008.
 11. Mentoring w praktyce polskich przedsiębiorstw. Analiza danych i dokumentów zastanych (deskresearch), Polskie Stowarzyszenie Mentoringu (2013) pdf.
 12. Mróz J., Coaching i mentoring wobec współczesnych wyzwań w rozwoju pracowników, Nauki o Zarządzaniu (Management Sciences) 2013, 3(16), pdf
 13. Nowak A., Praszkier R., Przedsiębiorczość społeczna. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2012.
 14. Parsloe E., Wray M., Trener i mentor, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002.
 15. Schaffer H.R., Epizody wspólnego zaangaŜowania jako kontekst rozwoju poznawczego [w:] Dziecko w świecie ludzi i przedmiotów, red. A. Brzezińska, G. Lutomski, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 1994.
 16. Seligman M., Optymizmu moŜna się nauczyć, Media Rodzina, Poznań 1991.
 17. Senge P., Piąta dyscyplina, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003.
 18. Sidor-Rządkowska M. (red.) Mentoring. Teoria, praktyka, studia przypadków, Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa 2014.
 19. Smorczewska B., Społeczny kontekst rozwoju. UŜyteczność wybranych koncepcji psychologii rozwojowej dla relacji coachingu i mentoringu, Forum Oświatowe, 2013, 2(49), pdf
 20. Sujak E., RozwaŜania o ludzkim rozwoju, Wydawnictwo Znak, Kraków 1992.
 21. Wygotski L.S., Wybrane prace psychologiczne, PWN, Warszawa 1971.