Edukacja pozaszkolna dzieci – zmienić myślenie o przyszłości
PDF (English)

Słowa kluczowe

Common Centres
out-of-school education
socioeconomic background
support children

Jak cytować

Kasprzak, M. . (2016). Edukacja pozaszkolna dzieci – zmienić myślenie o przyszłości. Studia Edukacyjne, (41), 227–236. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.14

Abstrakt

Non-formal education is undervalued nowadays. The importance of education establishments is greater for children and young people who come from families with a lower socioeconomic status. In this paper I would like to present the potential and possible changes of Free Educational Centres for children with a lower socioeconomic status. Children using additional educational institutions free of charge can get the chance for a better future.

https://doi.org/10.14746/se.2016.41.14
PDF (English)

Bibliografia

Cęcelek G., Sytuacja szkolna dziecka z rodziny ubogiej, Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 2011.

Entrich S.R., Effects of investments in out-of-school education in Germany and Japan, De Gruyter, Contemporary Japan, 2014, 26(1).

Eshach H., Bridging In-school and Out-of-school Learning: Formal, Non-Formal and Informal Education, Journal of Science Education and Technology, 2007, 16, 2.

Frysztacki K., NóŜka M., Smagacz-Poziemska M., Dzieci ulicy. Studium szczególnego problemu miejskiego, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawa 2011.

Hirszel K., Szczepanik R., Zbonikowski A., Modrzejewska D. (red.), Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieŜy, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Lee Y.G., The Teaching Method of Creative Education, Creative Education, 2013, 4, 8A.

Looi C-K., Lim K.F., Pang J., Koh A.L.H., Seow P., Sun D., Boticki I., Norris C., Soloway E., Bridging Formal and Informal Learning with the Use of Mobile Technology, Future Learning in Primary Schools, A Singapore Perspective, 2016.

Mastalski J., Creative catechist, that means who? [in:] Education and Creativity, Ed. E. Osewska, Cardinal Stefan Wyszynski University Press, Warsaw 2014.

Metcalf M.P., Assessment of an Interactive Internet Program to Educate Children Aged 7 - 9 about Science, the Brain and Drugs [Abstract], Creative Education, 2013, 4, 11.

Osewska E., Education and Internet challenges, [in:] Education and Creativity, Ed. E. Osewska, Cardinal Stefan Wyszynski University Press, Warsaw 2014.

Osewska E. (ed.), Education and Creativity, Cardinal Stefan Wyszynski University Press, Warsaw 2014.

Píriz Giménez N., Profile of Promoters and Hindering Teachers Creativity: Own or Shared?Creative Education, 2016, 7.

Polish Eurydice Unit, The System of Education in Poland in Brief 2015, http://eurydice.org.pl/wp-content/uploads/2016/01/BRIEF_EN_FINAL2015.pdf.

Prijatelj E., The understanding of creativity and its place in education, [in:] Education and Creativity, Ed. E. Osewska, Cardinal Stefan Wyszynski University Press, Warsaw 2014.

Shahnaz Q. et al., Effectiveness of Parent Education through Mobile Technology in Afghanistan, Creative Education, 2014, 5.

Stępień M., Kultura, kompetencja i szkoła: zagroŜenia rozwoju dzieci o niŜszym statusie socjoekonomicznym, [in:] Dzieci i młodzieŜ w niegościnnym świecie. ZagroŜenia rozwojowe i społeczne, Ed. E. Wysocka, Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 2012.

Stolińska-Pobralska N., Problem dzieci ulicy w kontekście zjawiska defaworyzacji społecznej, [in:] Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieŜy, Eds. K. Hirszel, R. Szczepanik, A. Zbonikowski, D. Modrzejewska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Szczepanik R., Wpływ instytucji „pomocowych” na proces wykluczenia społecznego dzieci i młodzieŜy zagroŜonej demoralizacją, [in:] Psychospołeczne uwarunkowania defaworyzacji dzieci i młodzieŜy, Eds. K. Hirszel, R. Szczepanik, A. Zbonikowski, D. Modrzejewska, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2010.

Ustawa z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (DzU nr 149 z 2011 r., poz. 887 z późn. zm.).

Shahnaz Q., George P., Son V., Shabnam H., Habib S., Schroeder J., Karim Q., Effectiveness of Parent Education through Mobile Technology in Afghanistan, Creative Education, 2014, 5.

Wall W.D., Twórcze wychowanie w okresie dzieciństwa, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1986.

Wysocka E., Wspomaganie rozwoju młodego pokolenia – problemy i zasady pomagania, [in:] Dzieci i młodzieŜ w niegościnnym świecie. ZagroŜenia rozwojowe i społeczne, Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 2012.

Wysocka E. (ed.), Dzieci i młodzieŜ w niegościnnym świecie. ZagroŜenia rozwojowe i społeczne, Wydawnictwo Akademickie śak, Warszawa 2012.