Mobilność edukacyjna jako punkt zwrotny w biografii jednostki
PDF

Słowa kluczowe

educational mobility
biography
identity

Jak cytować

Łuczak, M. . (2020). Mobilność edukacyjna jako punkt zwrotny w biografii jednostki. Studia Edukacyjne, (41), 289–306. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.18

Abstrakt

The increasing number of migrations is the main quality of modern society. Formerly, migration was a single action of leaving one’s country of origin, aimed at settling in a new place. Nowadays, migration should be described as a mobility that is a repeated change of the country of residence and a temporary stay in a new place. The status of mobility has a huge influence on modifying personal identity through the experience of life in different cultures. The article indicates the reasons for educational mobility and its consequences for personal biography. The change of self-definitions influences the further personal process of life.

https://doi.org/10.14746/se.2016.41.18
PDF

Bibliografia

Appadurai A., Nowoczesność bez granic. Kulturowe wymiary globalizacji, Towarzystwo Autorów i Wydawców Prac Naukowych Universitas, Kraków 2005.

Babiński G., Polonia w USA na tle przemian amerykańskiej etniczności, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2009.

Budakowska E., Współczesne migracje a nowe wyzwania wobec identyfikacji narodowokulturowej, [w:] ToŜsamość bez granic. Współczesne wyzwania, red. E. Budakowska, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2005.

Castles S., Miller M.J., Migracje we współczesnym świecie, przekł. A. Gąsior-Niemiec, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Grzymała-Kazłowska A., Ku socjologii mobilnego społeczeństwa? Rozwój nowych koncepcji migracji i integracji a socjologia, Studia Socjologiczne, 2013, 3(210).

Kaczmarczyk P., Okólski M., Migracje specjalistów wysokiej klasy w kontekście członkostwa Polski w Unii Europejskiej, Urząd Komitetu Integracji Europejskiej, Departament Analiz i Strategii: współpr. Departament Dokumentacji Europejskiej i Publikacji, Warszawa 2005.

Kaźmierska K., Wywiad narracyjny jako jedna z metod w badaniach biograficznych, Przegląd Socjologiczny, 2004, LIII/1.

Niedźwiedzki D., Migracje i toŜsamość. Od teorii do analizy przypadku, Zakład Wydawniczy Nomos, Kraków 2010.

Ośrodek Badań nad Migracjami, „Biuletyn Migracyjny”, 2010, 26 http://biuletynmigracyjny.uw.edu.pl/pliki/pdf/biuletynmigracyjny26.pdf , [dostęp: 9.04.2013].

Reimann G., Schütze F., „Trajektoria” jako podstawowa koncepcja teoretyczna w analizach cierpienia i bezładnych procesów społecznych, Kultura i Społeczeństwo, 1992, 2, XXXVI.

Rokuszewska-Pawełek A., Chaos i przymus. Trajektorie wojenne Polaków – analiza biograficzna, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2002.

Romaniszyn K., Kulturowe implikacje międzynarodowych migracji, Instytut Badań nad Polonią i Duszpasterstwem Polonijnym KUL, Lublin 2003.

Urry J., Socjologia mobilności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009.

UK Council for International Student Affairs (UKCISA), http://www.ukcisa.org.uk/about/statistics_he.php ,[dostep:9.04.2013].