O istocie języka w procesie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształcenia językowego
PDF

Słowa kluczowe

language
human being
experience
narration
education
langauge education

Jak cytować

Rumianowska, A. (2020). O istocie języka w procesie edukacji ze szczególnym uwzględnieniem procesu kształcenia językowego. Studia Edukacyjne, (41), 261–272. https://doi.org/10.14746/se.2016.41.16

Abstrakt

The article names the problem of a language, its essence and the way the reality is described by it. The author undertakes an attempt to integrate pragmatic, effictive and correct aspects of language education with the problem of relavancy and the meaning of language aktivities. She pays special attention to deep intimate hermeneutic relationship beetween human being and his language and the moral and etical issues of language education and language activity. In the second part of the article the autor indicates the necessity of integrating pragmatic purposes connected with language knowlege and communicative skills with the purposes of general education, which creates the possibility of cognitive and emotional development of pupils.

https://doi.org/10.14746/se.2016.41.16
PDF

Bibliografia

Aureliusz M., Rozmyślania, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015.

Bloch E., Ślady, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2012.

Buber M., Problem człowieka, przekł. R. Reszke, Wydawnictwo Spacja, Warszawa 1993.

Buber M., Między osobą a osobą, [w:] Mosty zamiast murów, red. J. Stewart, przekł. J. Suchecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Bruner J., śycie jako narracja, Kwartalnik Pedagogiczny, 1990, 4.

Doroszewski W., Rozmowy o języku, Radiowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1948.

Essen E., Bildung durch Sprachbewusstsein und sprachliches Gestalten, Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main 2002.

Fromm E., Patologia normalności. Przyczynek do nauki o człowieku, Wydawnictwo Vis-a-Vis Etiuda, Kraków 2013.

Gadamer H.G., Niezdolność do rozmowy, Wydawnictwo Znak, 1980, 3.

Gadamer H.G., Język i rozumienie, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2013.

Godlewski G., Słowo o antropologii słowa, [w:] Antropologia słowa. Zagadnienia i wybór tekstów, red. G. Godlewski, Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013.

Grucza F., O wieloznaczności wyrazu język, heterogeniczności wiązanych z nim desygnatów i istocie rzeczywistych języków ludzkich, Przegląd Glottodydaktyczny, 1994, 13.

Heidegger M., W drodze do języka, Wydawnictwo Aletheia, Warszawa 2007.

Humboldt W., Rozmaitość języków a rozwój umysłowy ludzkości, Wydawnictwo Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Lublin 2001.

Kierkegaard S., Czyny miłości, Wydawnictwo Marek Derewiecki, Kęty 2015.

Levinas E., Całość i nieskończoność. Esej o zewnętrzności, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Mcadams D.P., The role of narrative in personality psychology today, Narrative Inquiry, 2006, 16, 1.

Pestalozzi J.H., Pisma pedagogiczne, Ossolineum, Wrocław 1972.

Roger C.R., Doświadczenia w komunikowaniu się, [w:] Mosty zamiast murów, red. J. Stewart, przekł. J. Suchecki, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Rumianowska A., About the importance of developing and improving communication skills on higher level education, General Professional Education, 2015, 2.

Sarbin T.R., The Narrative as a Root Metaphor for Psychology, [w:] Narrative Psychology. The Storied Nature of Human Conduct, red. T.R. Sarbin, London 1986.

Sartre J.P., Mdłości, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1974.

Satir V., Zwracanie uwagi na słowa, [w:] Mosty zamiast murów, przekł. J. Suchecki, red. J. Stewart, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2014.

Sawicki M., Hermeneutyka pedagogiczna, Wydawnictwo Semper, Warszawa 1996.

Tischner J., Jak Ŝyć, Wydawnictwo Tum, Wrocław 2012.

Twardowski J., Elementarz Księdza Twardowskiego, Wydawnictwo Literackie, Kraków 2002.