O znaczeniu badań ilościowo-jakościowych w edukacji. Próba łączenia wody z ogniem…
PDF

Słowa kluczowe

social research
methodology
triangulation
mixed methods

Jak cytować

Trusz, S. (2017). O znaczeniu badań ilościowo-jakościowych w edukacji. Próba łączenia wody z ogniem…. Studia Edukacyjne, (44), 93–104. https://doi.org/10.14746/se.2017.44.6

Abstrakt

Trusz Sławomir, O znaczeniu badań ilościowo-jakościowych w edukacji1. Próba łączenia wody z ogniem… [The Meaning of Mixed Quantitative and Qualitative Research in Education. An Attempt to Combine Fire and Water]. Studia Edukacyjne nr 44, 2017, Poznań 2017, pp. 93-104. Adam Mickiewicz University Press. ISSN 1233-6688. DOI: 10.14746/se.2017.44.6

Social research, including educational studies, could be conducted in accordance with ontological and epistemological assumptions of quantitative vs. qualitative research orientations. When such a distinction is present, the same phenomena are analyzed and presented in a significantly different and often mutually excluding way. Is such an approach justified? It seems it is not. Based on the precedence of a research subject over the method, it could be said that a more comprehensive picture of the phenomena analyzed emerges when researchers make use of methods accepted in both quantitative and qualitative research orientations. The article presents theoretical assumptions and interesting practical solutions of a mixed approach (a mixed methodology) in social research. On the one hand, solutions and methods recommended for the quantitative research can be useful for studies conducted in accordance with the assumptions of qualitative orientation, and on the other hand, solutions and methods recommended for the qualitative research may be useful for the studies conducted in accordance with the assumptions of quantitative orientation. Both approaches have been illustrated by particular examples of research practices.

https://doi.org/10.14746/se.2017.44.6
PDF

Bibliografia

Bergman M.M., Advances in mixed methods research: Theories and applications, Sage Publications, London 2008.

Brzeziński J.M., Badania eksperymentalne w psychologii i pedagogice, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2008.

Coombs C.H., Dawes R.M., Tversky A.N., Wprowadzenie do psychologii matematycznej, przekł. J. Grzelak, T.B. Iwiński, J. Radzicki, T. Tyszka, Państwowe Wydawnictwo Naukowe,

Warszawa 1977.

Creswell J.W., Plano Clark V.L., Designing and conducting mixed methods research, 2nd Edition, Sage Publications, Thousand Oaks 2011.

Creswell J.W., Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, Sage Publications, London 2014.

DiMatteo M.R., Expectations in the physician-patient relationship: Implications for patient adherence to medical treatment recommendations, [w:] Interpersonal expectations: Theory, research and applications, red. P.D. Blanck, Cambridge University Press, New York 1993.

Flick U., Projektowanie badania jakościowego, przekł. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2010.

Flick U., Jakość w badaniach jakościowych, przekł. P. Tomanek, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2011.

Geen R.G., Stonner D., Shope G.L., Agresja sprzyja agresji: materiał dowodowy przeciw hipotezie katharsis, [w:] Człowiek istota społeczna. Wybór tekstów, red. E. Aronson, Wydawnictwo

Naukowe PWN, Warszawa 2005.

Geertz C., Opis gęsty – w stronę interpretatywnej teorii kultury, [w:] Badanie kultury. Elementy teorii antropologicznej, red. M. Kempny, E. Nowicka, Wydawnictwo UJ, Kraków 2003.

Hammersley M., Troubles with triangulation, [w:] Advances in mixed methods research: Theories and applications, red. M.M. Bergman, Sage Publications, London 2008.

Hammersley M., Atkinson P., Metody badań terenowych, przekł. S. Dymczyk, Zysk i S-ka Wydawnictwo, Poznań 2000.

Harris M.J., Issues in studying the mediation of expectancy effects: A taxonomy of expectancy situations, [w:] Interpersonal expectations: Theory, research and applications, red. P.D. Blanck,

Cambridge University Press, New York 1993.

Kenrick D.T., Neuberg S.L., Cialdini R.B., Psychologia społeczna, przekł. A. Nowak, O. Waśkiewicz, M. Trzebiatowska, M. Orski, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk

Mitchell M., Jolley J., Research design explained, 8th Edition, Cengage Learning, Wadsworth 2012.

Newman I., Mixed methods research: Exploring the interactive continuum, Southern Illinois University Press, Carbondale 2008.

Paszkiewicz E., Struktura teorii psychologicznych, Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa 1983.

Popper K.R., Logika odkrycia naukowego, przekł. U. Niklas, Fundacja Aletheia, Warszawa 2002.

Shaughnessy J.J., Zechmeister E.B., Zechmeister J.S., Metody badawcze w psychologii, przekł. M. Rucińska, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2007.

Skarbek J., Pozytywistyczna teoria wiedzy, Wydawnictwo IHN PAN, Warszawa 1995.

Skinner J., Edwards A., Corbett B., Research methods for sport management, Routledge, Taylor & Francis Group, London – New York 2015.

Smith M.L., Multiple methodology in education research, [w:] Handbook of complementary methods in education research, red. J.L. Green, G. Camilli, P.B. Elmore, AERA-LEA, Washington D.C-Mahwah, New Jersey 2006.

Wieczorkowska G., Wierzbiński J., Statystyka. Od teorii do praktyki, Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa 2011.

Wojciszke B., Systematyczne modyfikowane autoreplikacje: logika programu badań empirycznych w psychologii, [w:] Metodologia badań psychologicznych. Wybór tekstów, red. J.M. Brzeziński, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2006.